• OBJAVLJENO: 17.11.2017.
126.sjednica
Imenovana Skupština JP Bosansko-podrinjske šume

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 124. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:     

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju „Svjetlost Drine“ za Projekat pomoći u nabavci pčelinje opreme;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2017.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Fondacije „Istina za Goražde“);

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za organizovanje KUP prvenstva u pikadu;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženju Antifašista);

2.6. Odluka o davanju saglasnosti na Projekat pomoći za rad udruženja (Udurženje očuvanje lika i djela Zaima Imamovića);

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec avgust 2017.godine;

2.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2017.godine;

2.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec septembar 2017.godine;

2.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec septembar 2017.godine;          

2.11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu za privredu BPK Goražde na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini.

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (Konkurentni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2017/18. godinu;

3.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje koka nosicalj:

3.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj priplodnih junica;

3.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 500 POD 003- „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (druga izmjena);

3.7. Odluka o isplati novčanih sredstava J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Goražde za projekat „Edukacije iz oblasti zdravstvene zaštite domaćih životinja i popis krupne i sitne stoke na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.8. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova  Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, za pokretanje procedure nabavke pumpe za centralno grijanje;

4.2. Odluka o odobravanju isporuke energenata za girjanje;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec avgust, septembar i oktobar 2017.godine;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec maj 2017.godine;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2017.godinu;

4.6. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova prikupljanja, sređivanja i obrade podataka iz nadležnosti Pedagoškog zavoda BPK Goražde;

4.7. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Grac (Austrija) Malešević Nikoli, nastavniku harmonike u JU OMOŠ „Avdo Smailović“ Goražde;

4.8. Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goraždu i Internacionalnog univerziteta u Goraždu za studijsku 2017/18 godinu;

4.9. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Zagreb, Republika Hrvatska.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu poltiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

5.2. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove;

5.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme u iznosu od 4.000,00 KM;

5.4. Odluka o finansiranju Projekta „Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“;

5.5. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja  BPK Goražde;

5.6. Davanje saglasnosti za produženje Ugovora o djelu.

5.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata koji prate proces povratka.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Zaključak kojim se usvaja Analiza primjene Zakona o komunalnim djelatnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emiru Okoviću za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji građevinske parcele zvane Hadžića polje povšine 300 m²,  tri primjerka Glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta „Lamela-H3“ u Goraždu radi kupovine stana pod povoljnim uslovima.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja;

8.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec oktobar 2017.godine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma o saradnji i uspostavi i radu Biznis centra Goražde;

9.2. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

9.4. Zahtjev za davanje saglasnosti predložen od strane Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde;

9.5. Zahtjev za produženje važenja Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava;

9.6. Mišljenje na na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde:

10.1. Zahtjev za davanje saglasnosti za službeno putovanje u Poljsku.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose sa javnošću:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra –Dana državnosti BiH.

12. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 126.sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila Analizu primjene Zakona o komunalnim djelatnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Uz ovu analizu, Vlada je usvojila i zaključke kojim se traži uspostava jače saradnje između organa unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, naročito između Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline kao predlagača Zakona o komunalnim djelatnostima i jedinica lokalne samouprave kao organa koji obezbjeđuju obavljanje komunalne djelatnosti, te uspostava jače saradnje sa komunalnom inspekcijom Grada Goražde. Budući da je u posljednje vrijeme bilo više inicijativa za izmjene ovog zakona, Ministarstvu je naloženo da u saradnji sa svim relavantnim subjektima pripremi njegove izmjene.

Radi usklađivanja s propisima koji regulišu ovu materiju, Vlada je usvojila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja koju je predložilo Ministarstvo za finansije.

Takođe, razmatrana je i usvojena Informacija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec oktobar. Prema obrazloženju reosrnog ministra, stanje sigurnosti u ovom mjesecu bilo je zadovoljavajuće, a karakteriše ga smanjenje broja krivičnih djela, registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade da sa firmom GPD „Drina“ zaključi ugovor o kupoprodaji građevinske parcele zvane Hadžića polje, površine  300 m²,  tri primjerka glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta „Lamela-H3“ u Goraždu, radi kupovine stana pod povoljnim uslovima. Obaveza izgradnje ovog objekta, kako je istaknuto, proizilazi iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, iz dijela koji se odnosi na pomoć stambeno nezbrinutim osobama, posebno mladima pri rješavanju stambenog pitanja.

Premijer je takođe dobio odobrenje za potpisivanje Sporazuma o saradnji na uspostavi i radu Biznis centra Goražde, Ugovora o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2017/18. godinu i Ugovora o nabavci konferencijskog sistema Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama.

Vlada je donijela odluku o finansiranju projekta Zavoda za javno zdravstvo pod nazivom „Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“.

Udruženje „Svjetlost Drine“ dobilo je sredstva za Projekat pomoći u nabavci pčelinje opreme, a Veterinarska stanica Goražde za projekat „Edukacije iz oblasti zdravstvene zaštite domaćih životinja i popis krupne i sitne stoke na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje redovna sredstva za finansiranje Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja.

Za potrebe  Fondacije „Istina za Goražde“odobreno je 10.000 KM, a 8.250 KM za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2017.godinu.

Iz budžeta ovog ministarstva podržano je učešće Saveza za sport i rekreaciju invalida na KUP prvenstvu u pikadu, te aktivnosti  Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i Udruženja antifašista.

Vlada je odobrila i 33.664 KM za  isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec maj ove godine, 38.414 KM za uplatu desete tranše namijenjene za isplatu plaća i doprinosa uposlenicima  JP RTV BPK, kao i 10.200 KM Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec avgust i septembar.

Odobrena je takođe i isporuka 3000 litara lož ulja i 5000 kilograma drvenog peleta za potrebe zagrijavanja Sportske dvorane i Centra za kulturu Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila sredstva Ministarstvu za privredu BPK Goražde na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini, kao i sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje koka nosilja i uzgoj priplodnih junica.

Za funkcionisanje ustanove Dom za stara i iznemogla lica i izmirenje dijela obaveza prema uposlenicima odobreno je 25.000 KM, te 2000 litara lož ulja za zagrijavanje njihovih prostorija.

Zbog nedostatka sredstava, s dnevnog reda sjednice Vlade povučena je Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goraždu i Internacionalnog univerziteta u Goraždu za studijsku 2017/18 godinu.

Vlada je imenovala Komisiju za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, a nakon provedene procedure, na period od četiri godine, imenovani su predsjednik i članovi Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je utvrdila program i finansijski plan obilježavanja 25. novembra –Dana državnosti BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.