• OBJAVLJENO: 29.12.2017.
132. sjednica
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o državnoj službi, usvojena Procjena ugroženosti od požara BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga zapisnika sa 128 i 129. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 205/17 od 15.12.2017.godine, na ime Revizije idejnog projekta, geotehnički projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, (faza I), ispostavljen od strane privrednog društva AIK-INŽENJERING d.o.o. Banovići, na osnovu Ugovora broj: 03-14-1265-1/17 od 25.07.2017.godine;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na podruženje Ugovora za zakup kancelarijskog prostora, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja gljiva“;

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivredno proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za proizvodnju maline rod 2017.godine;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

2.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja konzumne jabuke – rod 2017.godine;

2.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezervna sredstva;

2.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za proizvodnju maline rod 2017.;

2.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezervna sredstva;

2.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje pčelninjih društava (SPP, SPO, ZZ, DOO) za tri korisnika;

2.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja – nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme;

2.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulganja „Sufinansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata“;

2.14. Odluka o isplati novčanihs redstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza;

2.15. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja merkatilnog krompira;

2.16. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja u zatvorenom prostoru – plastenika proizvodnja iz 2017.godine;

2.17. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja „Nabavka rojeva“;

2.18. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla);

2.19. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj tovne piladi (brojlera);

2.20.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulganja-nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme;

2.21. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu za potpisivanje Anex 2. Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča-Ustikolina;

2.22.Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 445/17 od 27.11.2017.godine po okončanoj situaciji broj: 445/17 od 27.11.2017.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1035/17 od 07.07.2017.godine, za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2017.godinu;

2.23. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku stalnih sredstava i opreme;

2.24. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja žita – prenos jesenja sjetva iz 2016.godine;

2.25. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu razvoja turizma u BPK  Goražde za 2017.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti direktorici JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji kotla u područnoj školi Sadba;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XII (dvaneste) od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2017.godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim škola sa područja BPK-a Goražde;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja BPK-a Goražde;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji instalacija grijanja u fiskulturnoj sali škole;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017.godinu za mjesece juni i juli 2017.godine;

3.8. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Rekonstrukcija i opremanje učionice u mini salu za nastavu tjelesnog odgoja u cilju uključivanja svih učenika u proces pravilnog psihofizičkog razvoja, područna škola Berič“;

3.9. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Opremanje kabineta informatike u školi Osanica“;

3.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za isplatu sportske stipendije;

3.11. Odluka o osnivanju Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.12. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec oktobar, novembar i decembar 2017.godine;

3.13. Odluka o odobravanju II (drugog) od ukupno II (dva) jednaka djela novčanih  sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

3.14. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova prikupljanja, sređivanja i obrade podataka iz nadležnosti Pedagoškog zavoda BPK Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju sredstava (Udruženju demobilisanih boraca);

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI za Projekat nabavka kombi vozila;

4.3 Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI za Projekat sportske igre RVI BiH;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženju demobilisanih boraca Goražde);

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Isplata nišana porodicama);

4.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa za izgradnju i ugradnju 6 pari šehidskih nišana za 2017.godinu;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju policije regije Goražde 91-95 za projekat – realizacija dokumentarnog filma „Učešće policije u odbrani Goražda 92-95“);

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Savez za sport RVI);

4.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženju Antifašista);

4.10.Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u budžetskoj 2017.godini;

4.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar 2017.godine;

4.12. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec novembar 2017.godine;

4.13. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat statusa boračkih populacija za mjesec decembar 2017.godine;

4.14. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2017.godine;

4.15. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (pomoć za školovanje, liječenje i plaćanje advokata);

4.16. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak o utvrđivanju Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za 2018. godinu;

5.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Aidom Šalo, radi obavljanja poslova na monitoringu realizacije projekta iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnosi na implementaciju Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa(projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru za 2017.godinu, kao i pripremu novih projekata u vezi sa ekonomskim kodom 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

5.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za  socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Nerminom Moco, radi obavljanja poslova na monitoringu realizacije projekata iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnosi na implementaciju Javnog poziva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka, kao i pripremu novih projekata koji su vezani za kod 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 _ Izdaci za raseljena lica);

5.4. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.5. Zaključak  o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru iz sredstava Budžeta  Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda  614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2017.godinu;

5.6. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrijevnog drveta najugroženijim penzionerima i porodicama u stanju socijalne potrebe, a po okončanoj proceduri Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru iz sredstava Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2017.godinu;

5.7. Odluka o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

5.8. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

5.9. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja porodičnih paketa za humanitarna davanja;

5.10. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme – ultrazvučni aparat;

5.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Foča-Ustikolina“ – II tranša – ostatak duga;

5.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača“ – II – tranša – ostatak duga;

5.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde“ – II – tranša – ostatak duga;

5.14. Odluka o sufinansiranju Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2017.godinu;

5.15. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2017.godinu;

5.16. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove;

5.17. Odluka o saglasnosti za plaćanje fakture;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

6.2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2018.godini;

6.4. Zaključak o usvajanju Evaluacije „Programa obuke u 2017.godini (informatika: ECDL-European computer drivnig licence, Uvod u Web design – HTML5, CSS3, Bootstrap, engleski jezik, njemački jezik)

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove

1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja;

7.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec novembar 2017.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Fakture broj: 000177 od 05.12.2017.godine firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo na ime izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.3. Odluka o isplati novčanih sredstava na ime subvencije 1 m² stambenog prostora u stambeno poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

9.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec septembar, oktobar, novembar i decembar 2017.godine.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći pojedincima,

10.2. Zahtjev za uplatu troškova;

10.3. Sudska nagodba;

10.4. Zahtjev za uplatu troškova sudskog postupka;

10.5.  Lista projekata koji imaju obilježja Javno privatnog partnerstva;

10.6. Mišljenje i Saglasnost za realizaciju aktivnosti vezane za unapređenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde;

10.7. Anex Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

10.8. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

10.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za realizaciju projekata.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o nabavci naprtnjača i gašenja požara – LOT-1;

11.2. Odluka o Procjeni ugroženosti od požara BPK-a Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa za popravak kopir aparata CANON IR 3025.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde  da izvrši nabavku 10.000 litara lož ulja.

14. Tekuća pitanja:

14.1.  Odluka o zaključenju ugovora o kreditiranju s firmom „Agros“ iz Goražda

Na 132.redovnoj sjednici, posljednjoj u ovoj godini, Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Zakona o državnoj službi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, ponuđena su kvalitetna zakonska rješenja koja će doprinjeti reformi javne uprave , a podršku njihovom usvajanju dali su, između ostalih, i Centri civilnih inicijativa , Savez općina i gradova FBiH i Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde.

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućena je i Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godinu.

Utvrđena je Lista projekata koji imaju obilježja Javno privatnog partnerstva, kao i  Odluka o osnivanju Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, usvojena je Informacija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec novembar 2017.godine, te doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

Razmatrana je i usvojena evaulacija „Programa obuke“ Službe za zapošljavanje BPK u 2017. godini.

Vlada nije imala primjedbi na Program rada ove Službe u 2018.godini koji je takođe razmatran te upućen u skupštinsku proceuduru.

Najveći dio dnevnog reda ove sjednice Vlade, bio je posvećen donošenju odluka koje se odnose na odobravanje finansiranja i sufinansiranja projekata , kao i odluka o plaćanju neizmirenih obaveza iz oblasti svih ministarstava.

Tako je Vlada iz djelokruga rada Ministarstva za privredu odobrila odluke o plaćanju podsticaja poljoprivrednicima za poljoprivrednu proizvodnju u 2017.godini i to: za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene i muškarci),  proizvodnju maline, gljiva, konzumne jabuke i merkatilnog kropmira, držanje pčelinjih društava, matičnog stada krava (mliječna grla), osnovnog stada ovaca i koza, uzgoj tovne piladi (brojlera), kao i podsticaja za plasteničku proizvodnju i proizvodnju žita –jesenja sjetva iz 2016.godine.

Odobrena su takođe i sredstva za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja –za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, sufinansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata i nabavka rojeva pčela.

Vlada je odobrila i 9 projekata koji će se sufinansirati  po Programu razvoja turizma u BPK  Goražde za 2017.godinu u iznosu od 80.000 KM.

Odobrena su takođe i sredstva u iznosu 56.101 KM privrednom društvu AIK-INŽENJERING d.o.o. Banovići za reviziju idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, (faza I).

Iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport,  Vlada je dala saglasnost  na raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde.

Osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ Goražde i „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići  data je saglasnost na potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji instalacija grijanja.

OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Opremanje kabineta informatike u školi Osanica, a OŠ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići  za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Rekonstrukcija i opremanje učionice u mini salu za nastavu tjelesnog odgoja u cilju uključivanja svih učenika u proces pravilnog psihofizičkog razvoja, područna škola Berič“.

Odobrena su sredstva za isplatu posljednje dvije rate studentskih kredita studentima s područja BPK za studijsku 2016/2017.godinu, tranše Sportskom savezu i Savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, kao i sredstva Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je izmirila svoje obaveze za ovu godinu na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Za finansiranje/sufinansiranja projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u budžetskoj 2017.godini, za 13 projekata, odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 KM.

Vlada je odobrila da se iz budžeta ovog Ministarstva izdvoje i sredstva za jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračke populacije, kao i sredstva za projekte Udruženja demobilisanih boraca, Saveza RVI, Udruženja policije regije Goražde 91-95 i Udruženja antifašista.

Sa 5.000 KM podržana je i Fondacija „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

Nakon što je dala saglasnost ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje sprorazuma sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde, Vlada je usvojila niz odluka iz djelokruga rada ovog ministarstva.

Odobrena je Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Osnovni razlog za donošenje ove odluke, je zakonska obaveza ali i nastojanje Vlade da se osiguranim licima osigura što kvalitetnija i obimnija snabdijevenost lijekovima, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, istaknuto je u obrazloženju. Sve do tada donesene odluke stavljaju se van snage i utvrđuje nova Lista (A i B lista), čija primjena počinje sa 01. januarom 2018.godine.

Vlada je odobrila i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 18.500 KM za nabavku ogrijevnog drveta za 90 najugroženijih penzionera i 90 porodica u stanju socijalne potrebe.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje 15 programa/projekata neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru, u iznosu od 28.000 KM.

Iz budžeta ovog ministarstva biće izdvojeno 80.000 KM Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku ultrazvučnog aparata, a usvojena je i Odluka o sufinansiranju projekta specijalizacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi za 2017.godinu.

Odobrene su takođe i preostale tranše za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u domovima zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači.

Vlada je usvojila i odluke o isplati novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, kojoj je odobreno i 2000 litara lož ulja za zagrijavanje prostorija.

Iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, odobrena su sredstva u iznosu od 24.000 KM za sufinansiranje 10 projekata neprofitnih organizacija, kao i plaćanje fakture firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo za izradu Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za subvenciju 1 m² stambenog prostora u stambeno poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu, građevinskom privrednom društvu „Drina“  odobrena su sredstva u iznosu od 300.000 KM  , koje će se isplatiti po okončanju javnog poziva i odabira korisnika stanova.

Vlada je odobrila i preostale tekuće transfere općinama u sastavu Kantona za ovu godinu.

Dato je mišljenje i saglasnost za realizaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde.

Vlada je usvojila i odluke o jednokratnim novčanim pomoćima pojedincima, te odobrila sredstva za realizaciju projekata koji će se finansirati sa Vladinog ekonomskog koda „Transferi neprofitnim organizacijama“.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Procjenu ugroženosti od požara BPK Goražde.

Kao sastavni dio Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja BPK Goražde, ova procjena predstavlja temeljni dokument za izradu Plana zaštite od požara Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, naglašeno je tim povodom.

Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci naprtnjača za gašenje požara u iznosu od 13.689 KM, a kantonalnoj Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku 10.000 litara lož ulja.

132.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je usvajanjem Odluke o zaključenju ugovora o kreditiranju s firmom „Agros“ iz Goražda koja je nakon objavljenog javnog poziva aplicirala za dodjelu kreditnih sredstva iz Linije finansiranja BBI banke.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.