• OBJAVLJENO: 22.01.2018.
134. sjednica
Premijeru data saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 4 i 5. vanredne sjednice i 133. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o održavanju seminara;

2.2. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za plaćanje računa broj: 17117/17 od 04.12.2017.godine;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2018.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2018.godinu;

2.5. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima;

2.6. Zaključak o primanju k znanju Informacija o realizaciji projekata „Putem jačanja praktične nastave do boljih budućih saradnika – ispitivanje poslodavaca u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražede“;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport da zaključi Ugovor o djelu sa Selimović Alenom iz Goražda;

2.9. Odluka o davanju saglasnosti školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku peleta za školsku 2017/18. godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva;

3.2. Odluka o prijedlogu člana UO FZPIO, ispred Vlade BPK Goražde;

3.3. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.4. Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

3.5. Rješenje o razriješenju privremenog i rješenje o imenovanju stalnog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde;

3.6. Rješenje o razriješenju privremenog i rješenje o imenovanju stalnog Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o djelu sa Ćehaja Nijazom iz Goražda;

4.2. Inicijativa Ministarstva za boračka pitanja BPK-a Goražde za donošenje Pravilnika o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zašte u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614200 – Tekući transferi pojedincima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-pdrinjskog kantona Goražde da pokrene postupak javne nabavke izrade Idejnog projekta „Biciklistička staza Goražde – Ustikolina – Pravila – Zorovići – Hranjen – Bijele vode – Goražde“;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: IF170285 od 26.12.2017.godine, ispostavljene od strana IPSA INSTITUT Sarajevo, na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, (10% vrijednosti ugovora – IV) na osnovu Ugovora broj: 03-14-378/17 od 11.04.2017.godine;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 519/17 od 28.12.2017.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1852-1/27 od 27.11.2017.godine, a odnosi se na prvu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca za period od 15.11. do 31.12.2017.godine.

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za privredu da zaključi Ugovor o djelu sa Dženitom Popović.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

 6.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec decembar 2017.godine;

6.2. Izvještaj o utrošku sredstava.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

 7.1.Odluka o davanju saglasnosti Beširević Damiru na prenos vlasništva nad stambenom jedinicom i stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H1“ na lokalitetu Biserna Općina Goražde.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Zaključak Skupštine Kantona;

8.2. Dopis Finansijsko-informatičke agencije;

8.3. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva Goražde;

8.4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde;

8.5. Odluka o nabavci materijala;

8.6. Sporazum o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Bošnjačkog nacionalnog vijeća;

8.7. Ugovor o djelu.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25.000 litara lož ulja.

10. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 134.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i prihvatila usaglašeni i parafirani tekst Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine te dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za njegovo potpisivanje.

Ova odluka donesena je nakon obavljenih pregovora ovlaštenih predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika na nivou Federacije BiH, a Kolektivni ugovor biće zaključen na period od 18 mjeseci.

Odobren je takođe i Sporazum o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa sjedištem u Novom Pazaru, Sandžak, Republika Srbija.

Vlada je podržala inicijativu Ministarstva za boračka pitanja BPK-a Goražde za donošenje Pravilnika o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naime, odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH predviđena je uspostava Jedinstvenog registra koji se sastoji od popisa branilaca i popisnika korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja se finansiraju iz federalnog budžeta, budžeta kantona i općina u Federaciji BiH. Prema obrazloženju resornog ministra, kantoni bi trebali da svojim propisima urede pitanje uspostave registra korisnika prava iz ove oblasti, pa je Ministarstvo za boračka pitanja u skladu s tim pokrenulo ovu inicjativu kod Vlade za donošenje kantonalnog propisa kojim će se urediti navedena pitanja.

Vlada je primila k znanju i u skupštinsku proceduru uputila informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon odobravanja  Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda- Tekući transferi pojedincima – zdravstveno osiguranje, Vlada je usvojila Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Odobreni su takođe i programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2018.godinu sa ekonomskih kodova– Tekući transfer za sport, u iznosu od 460.000 KM i Tekući transferi pojedincima – ostalo, u iznosu od 110.000 KM.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobreni su programi utroška sredstava sa ekonomskih kodova– Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 280.000 KM i Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 650.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o realizaciji projekata „Putem jačanja praktične nastave do boljih budućih saradnika – ispitivanje poslodavaca u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec decembar 2017.godine.

Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom mjesecu smanjen je broj krivičnih za 4, te povećan broj registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća za 1, odnosno 6, u odnosu na isti mjesec 2016.godine .

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka javne nabavke izrade Idejnog projekta „Biciklistička staza Goražde – Ustikolina – Previla – Zorovići – Hranjen – Bijele vode – Goražde“.

Usvojena je  takođe i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde.

Na osnovu zaključka Skupštine BPK, Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da u roku od 60 dana pripremi i predoči Vladi akt sa kriterijima o finansiranju nižih nivoa vlasti, Grada Goražde i općina Foča i Pale u Federaciji BiH.

Nakon prihvatanja informacije resornog ministarstva o provedenoj proceduri izbora kandidata, Vlada je dala saglasnost da se Edina Subašić, diplomirani ekonomista imenuje za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, ispred Vlade BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici razriješeni su privremeni, te na period od dvije, odnosno četiri godine, imenovani upravni odbori Zavoda Zdravstvenog osiguranja i Kantonalne bolnice Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.