• OBJAVLJENO: 22.02.2018.
136.sjednica
Data saglasnost na Program stručnog osposobljavanja Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2018. godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 131, 134, 135. redovne i 6. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar 2018.godine;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec janur 2018.godine;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Fondacija).

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

3.1. Zaključak o davanju konačne saglasnosti J.U. „Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na „Program stručnog osposobljavanja 2018.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

  4.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak za isporuku lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utropška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Trekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) za 2018.godinu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaj za Kanton), za 2018.godinu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije, za 2018.godinu;

5.6.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde;

5.7.Odluka o davanju predhodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika i namještenika za obavljanje poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

5.8. Odluka o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za popunu upražnjenih radnih mjesta na pozicijama Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć i Stručni saradnik za normativno-pravne poslove.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za 2018.godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

6.2. Rješenje o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika – Viši referent za tekuće održavanje imovine u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Dostava Pisma podrške;

8.2. Zaključak o usvajanju cjelovitog odgovora BiH na Upitnik Evropske komisije;

8.3. Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.4. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 01.marta-Dana nezavisnosti BiH;ž

8.5. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18.septembra-Dana BPK i Grada Goražda;

8.6. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

8.7. Dopis Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose sa  javnošću:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

10.Tekuća pitanja.

Na današnjoj, 136. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na Program stručnog osposobljavanja JU „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde za 2018. godinu. Ovim programom, kao ciljna grupa, obuhvaćena su lica sa završenom visokom stručnom spremom starosne dobi do 35 godina bez radnog iskustva u trajanju od 12 mjeseci.

Vlada je, u skladu s preuzetim obavezama u procesu evropskih integracija, donijela zaključak o usvajanju cjelovitog odgovora BiH na Upitnik Evropske komisije.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava Fondaciji „Istina za Goražde“, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i pomoć u radu boračkih udruženja.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz oblasti ovog ministarstva za 2018. godinu, a radi se o programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja“, „Tekući transferi za zdravstvo – (od značaja za Kanton)“ i „Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije“.

Na prijedlog resornog ministarstva Vlada je donijela Odluku o odobravanju 2.000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava sa Podračuna za zaštitu okoline Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za 2018.godinu, kojim je, shodno Zakonu o zaštiti okoline, predviđena raspodjela planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 190.000,00 KM.

Donesenim rješenjem, Vlada je na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline imenovala Drugostepenu komisiju za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela – H3“ u Goraždu.

Postupajući po pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada je donijela Odluku o imenovanju odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u BPK Goražde, kao i rješenja o imenovanju organizacionih odbora za obilježavanje 1. marta – Dana nezavisnosti BiH i 18.septembra – Dana BPK i Grada Goražda.

Na sjednici su razmatrana pitanja, kao i prijedlozi odluka iz oblasti kadrovske politike u nadležnosti resornih ministarstava.

Do završetka sjednice, Vlada je dala saglasnost kantonalnoj Direkciji robnih rezervi za  nabavku 28.000 litara lož ulja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.