• OBJAVLJENO: 14.03.2018.
141.sjednica
Usvojena Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Za zaštitu i spašavanje”

DNEVNI RED

1.Prijedlog Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Za zaštitu i spašavanje”;
2. Zaključak o davanju saglasnosti  Ministarstvu za unutrašnje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku namirnica i higijenskih potrepština neophodnih za ilegalne imigrante koji se  nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke i zaključka pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesena je  s lj e d e ć a:

 O D L U K A
o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Za zaštitu i spašavanje”

Član 1.

Vlada BPK Goražde odobrava prenos sredstava u iznosu od 100.000 KM sa posebnog namjenskog podračuna “Za zaštitu i spašavanje”, broj računa: 132-500-2002184471 otvoren kod NLB banke d.d. Tuzla, na transakcijski račun Ministarstva za finansije broj:                     1327310410293057 otvoren kod NLB Banke d.d. Tuzla.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove odluke prenose se kao kratkoročna pozajmica i ista će se  vratiti do 31.12.2018. godine.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

 

Z A K LJ U Č A K

  1. Daje se saglasnost Ministarstvu za unutrašnje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku namirnica i higijenskih potrepština neophodnih za ilegalne imigrante koji se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 1.000,00 KM.
  2. Račun o nabavci radi plaćanja uspostaviti na Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
  3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.