• OBJAVLJENO: 22.03.2018.
142.sjednica
Usvojen Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018.godinu

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 140. redovne i 141. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec februar 2018.godine;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

3.1. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2017.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okuženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje Savjetodavnih usluga IFC-u, po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu „Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2018.godinu;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje druge tranše na ime subvencioniranja dijela profitne marže, po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu „Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2018.godinu.

4.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu  – Direkcija za ceste BPK Goražde , na Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde 2018.godine;

4.5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o ishodu Konkurentskog postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase dimenzija vozila na javnim cestama i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase dimenzija vozila na javnim cestama;

4.6. Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde, da izvrši plaćanje računa.

4.7.Odluka o usvajanju programa utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2018.godinu“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu 614 300 TEK 002 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj za 2018.godinu;

4.8. Odluke o odobravanju Ugovora o finansiranju u subvencioniranje dijela profitne marže.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja da izvrši prijem na stručno osposobljavanje jedne nezaposlene osobe sa visokom stručnom spremom koja se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje 22 manifestacije „GREBAK – put  života 2018“;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja – pogibija Ferida Dizdarevića);

5.4. Odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšavanja statusa b/p za mjesec februar 2018.godine;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih srestava na ime pomoći za rad udruženja b/p za mjesec februar 2018.godine;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (povratak i održiv povratak);

5.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženje veterana policije)

5.8. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za boračka pitanja na potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinanssiranja zapošljavanja 2018.mjera „Prilaka za sve 2018“ sa Fondacijom „Istina za Goražde“ Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatanosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde;

6.3. Odluka o davanju sagalsnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnom mjesta;

6.4. Zaključak kojim se daje Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o  realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018.godinu;

7.2. Informacija o dosadašnjim sprovedenim aktivnostima koje se odnose na Usvojeni Akcion plan sa prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području BPK Goražde za period 2017-2021.godina;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica) za 2018.godinu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za finansije, ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu;

8.2. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministru za finansije BPK Goražde da zaključi Ugovor o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

9.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području BPK Goražde.

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava sa podračuna Kantonalnog Stambenog fonda BPK Goražde za 2018.godinu.

9.3. Odluka o davanju saglasnost Premijeru BPK Goražde za potpisivanje Amandmana broj 1. na Sporazum o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u BPK Goražde“

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

10.2. Odluka o plaćanju računa;

10.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma;

10.4. Razmatranje Programa rada Skupštine BPK Goražde i Implementacija ciljeva i politike Skupštine BPK Goražde.

10.5. Razmatranje zahtjeva.

10.6. Rješenje o imenovanju Tima za monitoring Protokola o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III)

10.7. Razmatranje zahtjeva GPD Drina d.d. Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 142.redovnoj sjednici dala je saglasnost na Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 1.535.650 KM.

Kako je istaknuto, prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u ovom programu su: modernizacija regionalnog puta R448 na poddionici Goražde-Rorovi, nastavak modernizacije ulica Meha Drljevića i dijela ulice 1.slavne višegradske bigade, sanacija dijela puta R448, dionica Hranjen-Bare, modernizacija ulice 1.slavne višegradske brigade u Goraždu, te nadzor, projektovanje, elaborati i konsultantske usluge.

Usvojen je i „Program ruralnog razvoja za 2018.godinu“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj u iznosu od 180.000 KM.

Odobreno je 126.000 KM za plaćanje druge tranše BBI banci za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja BPK Goražde, kao i ugovori o finansiranju i subvencioniranju dijela profitne marže za još tri privredna društva.

Nakon što je konkurentski postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase dimenzija vozila na javnim cestama proglasila neuspješnim, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde za ponovno pokretanje ovog postupka.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec februar ove godine.

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2017.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ocijenjen je pozitivnim te upućen u skupštinsku proceduru.

Bez primjedbi, u skupštinsku proceduru upućen je i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 15.864.091 KM, kao i Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o dosadašnjim, sprovedenim aktivnostima koje se odnose na usvojeni Akcioni plan s prijedlogom mjera za unaprjeđenje zdravstva na području BPK Goražde za period 2017-2021.godina.

Vlada je takođe razmatrala i primila k znanju Program rada i Implementaciju ciljeva i politike Skupštine BPK Goražde za 2018.godinu.

Utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području BPK Goražde.

Saglasnost Vlade dobio je i Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline s podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 198.100 KM, te Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima– Izdaci za raseljena lica, u iznosu od 150.000 KM.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovne tranše za Projekat poboljšavanja statusa boračke populacije i rad boračkih udruženja za mjesec februar.

Odobrena su i sredstva za održiv povratak i projekte nekoliko boračkih udruženja.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade na potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018- mjera „Prilika za sve 2018“ sa Fondacijom „Istina za Goražde“ Goražde, a premijer, u okviru realizacije istog programa, odnosno, programa“ Periodično/sezonsko zapošljavanje 2018“, na potpisivanje sporazuma sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijacive „ALDI“ Goražde.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je imenovala Tim za monitoring Protkola o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Projekta lokalnog razvoja (ILDP III).

Pod tačkom tekuća pitanja, ministar unutrašnjih poslova informisao je članove Vlade o sve većem prilivu emigranata iz Sirije, Pakistana, Irana i Libije na područje našeg kantona kao i radnjama koje se poduzimanju na njihovom zbrinjavanju, preuzimanju i prosljeđivanju u azilantski centar.

Tim povodom, Vlada je zadužila ministarstva unutrašnjih poslova i socijalne politike da poduzmu sve aktivnosti kako bi izbjeglice koje dolaze na naše područje dobile adekvatan tretman i uslove koji će im omogućiti bezbjedan prihvat i dalje upućivanje u ustanove zadužene za njihov azilantski status.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.