• OBJAVLJENO: 04.04.2018.
144.sjednica
Usvojen Pravilnik o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 142. redovne i 143. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu Redovni Programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na novu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović Goražde za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta;

2.5. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školi sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde;

2.6. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova prikupljanja, sređivanja i obrade podataka iz nadležnosti Pedagoškog zavoda BPK Goražde;

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje učenika.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima kantona;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku tečnog goriva za potrebe Policijske stanice Prača putem direktnog sporazuma.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“;

4.2. Zaključci o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde da zaključi ugovore o djelu.

4.3. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

4.4.Odluka o finansiranju Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini“;

4.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja BPK Goražde da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite;

5.2. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja na Pravilnik o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec mart 2018.godine;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za finansije, ekonomski kod 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva sa rada državnih službenika;

7.2. Izvještaj o radu JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2017.godinu;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za raspisivanje Internog-Javnog oglasa za prijem namještenika – Čistačica na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 30/18 od 07.02.3018.godine, ispostavljen od strane privrednog drugštva „Okac“ d.o.o. Gražde.

8.2. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava na ime sufinansiranja Projekta „Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda C.S. Vitkovići – Rezervoar Rasadnik, iznad industrijske zone u Vitkovićima, u dužini od 250 m“ u Goraždu, sa JKP „6.mart“ d.o.o. Goražde;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa „Podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

8.4. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Anex-sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.5. Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Ekonomsko-socijalno vijeće Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.6. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

9.1. Zaključci o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde da zaključi ugovore o djelu;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta povećanja energetskih efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i zajedničkom finansiranju.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1.Razmatranje Zaključka Agencije za reviziju privatizacije u FBiH;

10.2. Odluka o utvrđivanju Plana nabavki zajedničke javne nabavke koje provodi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

10.3. Zahtjev za jednokratnu pomoć.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

11.1. Zaključak o davanju saglasnosti Službi za odnose sa javnošću BPK Goražde da izvrši raspisivanje Javnog konkursa za prijem jednog državnog službenika za poziciju „Stručni saradnik za odnose s javnošću i informisanje.“

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Informacija o privatizaciji privrednog društva „Autosabraćaj d.o.o. Goražde.

13. Tekuća pitanja.

Nastavljajući i ove godine saradnju sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 144.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj- povećanje energetske efikasnosti dva javna objekta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

Kako je istaknuto, u sklopu projekta i u skladu sa raspoloživim budžetom, mjere povećanja energetske efikasnosti u ovoj godini realizovat će se na objektima OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima i Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK, u ukupnom iznosu od 160.000 KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja učestvovat će u ovom projektu sa sredstvima planiranim za investiciono održavanje u iznosu od 20.000 KM, a ovo učešće regulisano je sporazumom o zajedničkom finansiranju, za čije potpisivanje je premijer takođe dobio saglasnost.

Vlada je odobrila ministru za boračka pitanja potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o vođenju Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde Ministarstva za boračka pitanja. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak prikupljanja podataka, vođenje Registra, određuju podaci koji se unose u Registar, sadržaj dokumenata Registra, postupak upravljanja podacima iz Registra, razmjena i korištenje podataka i druga pitanja u vezi sa uspostavom Registra.

Takođe, razmatran je i utvrđen Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima kantona, koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, kako je istaknuto, je usklađivanje sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o policijskim službenicima Federacije BiH u pogledu sticanja prava na penziju i posebnog staža policijskog službenika.

Vlada je razmatrala i usvojila  Izvještaj o radu JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2017.godinu, koji je proslijeđen Skupštini na usvajanje.

Ekonomski podaci, kao i ovaj izvještaj u kome su detaljno prikazani realizovani i aktivni programi zapošljavanja, potvrđuju da je 2017. godinu obilježio rast ekonomske aktivnosti koja za rezultat ima povećanje zapošljavanja preko prostornim planom projeciranih 2,2% godišnje,a posmatrano u periodu mart 2015 – 31.12.2017. , rast zaposlenosti je na nivou 650 zaposlenika ili 9,23 %, istaknuto je ovom prilikom.

Nakon što je usvojila Informaciju Ministarstva za privredu o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, koji se realizuje sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, Vlada je prihvatila konačne izvještaje Radne grupe o usaglašenim preporukama za pojednostavljenje (eliminaciju) unaprjeđenje administrativnih postupaka iz nadležnosti kantonalnih organa uprave.

U skladu s tim, Vlada je zadužila ministarstva i organizacione jedinice Kantona da donesu potrebne podzakonske akte iz okvira svojih nadležnosti  kojim se usvojene preporuke uvode u pravni sistem Kantona.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Utvrđen je konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, Redovni Programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 374.825 KM.

Ministar za obrazovanje dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječijem vrtićem Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, kao i za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Zaključak o isporuci 2000 litara lož ulja za JU „Dom za stara i iznemogla lica“, kao i Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Usvojena je i odluka o finansiranju Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini“, te odobrena sredstva u iznosu od 10.000 KM za njegovu realizaciju.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava iz budžeta ministarstava za finansije i urbanizam na ekonomskim kodovima- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu u iznosima od 15.000 KM i 80.000 KM.

Utvrđen je Plan nabavki zajedničke javne nabavke koju provodi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, uz zaključak o pokretanju postupka javne nabavke za lotove kojima ovih dana ističe rok ugovora.

Nakon što je dala saglasnost za zaključivanje anex-a Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je imenovala svoje predstavnike u ovo Vijeće.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i  zaključak Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, kojim se privremeno prekida postupak kod ovog organa u predmetu revizija privatizacije dioničarskog društva „Bazna hemija“ Goražde dok se ne obezbijedi potrebma dokumentacija za provođenje postupka revizije. U skladu s ovim zaključkom, Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju, Ministarstvo privrede, Arhiv Kantona, Kantonalno pravobranilaštvo i Ured Vlade i premijera da pribave potrebnu dokumentaciju.

Na kraju sjednice, razmatrana je i Informacija Agencije za privatizaciju BPK o privatizaciji privrednog društva „Autosabraćaj d.o.o. Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.