• OBJAVLJENO: 16.04.2018.
145.sjednica
Prihvaćen projekt uspostave Dijaliznog centra u Goraždu

D n e v n i   r e d

1.Usvajanje Zapisnika sa 144. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanja ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;

2.2. Odluka o odobravanju Projekta “Usapostava Dijaliznog centra u Goraždu“, pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde;

2.4. Odluka o usmjeravanju i izvršavanju sredstava namjenske donacije u JU Centar za socijalni rad Goražde;

2.5. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;

2.6. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog mještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2018.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1.Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2018.godinu;

3.2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Fortex“ d.o.o. Goražde;

4.2. Odluka o odobavanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Hasanagić-Company“ d.o.o. Goražde“;

4.3. Zaključak za nastavak aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladih odraslih osoba sa srednjom stručnom spremom do 35. godina starosti koji traže posao, te pdržava pismo namjere Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost“ Progres“ Sarajevo;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku drugim nivoima vlasti-za projekte za 2018.godinu;

4.5. Zaključak o usvajanju Izvještaja komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Podsticaj za šumarstvo za 2017.godinu“;

4.6.Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2018.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime III (treće) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018.godinu;

5.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Podgorica, Crna Gora u Treću studijsku posjetu projektnog savjetodavnog odbora, Amiri Borovac;

5.3.Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstičke obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goraže za 16 (šesnaset) sportska kluba.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja 26.godišnjice Armije RBiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018.godinu;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Zahtjevi-druga prava);

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu RVI za Projekat „Sufinansiranje izrade ortopedskih pomagala“;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti Fondaciji „Istina za Goražde“ za Projekat „Nabavka kompjuterske opreme“;

6.5.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstva u šahu;

6.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje Memorijala „Mirsad Hurić-Hura“ za 2018.godinu;

6.7. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB za Projekat obilaska mezarja i udruženja porodica šehida na drugim kantonima;

6.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Povratak i održiv povratak).

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za period 01.01.-31.03.2018.godine;

7.2. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec mart 2018.godine;

7.3. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2018.godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

8.2. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Medžlis IZ;

8.4. Razmatranje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na nekretninama u Rasadniku;

8.5. Informacija o kontakt osobama za upravljanje ljudskim resursima;

8.6. Dopis Ombudsmena u vezi sa prigovorom na Rješenje o imenovanju Komisije za koncesije BPK-a Goražde;

8.7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli na privremeno korištenje objekata vlasništvo BPK-a Goražde;

8.8. Razmatranje zahtjeva za uplatu doprinosa  za PIO;

8.9. Odluka o davanju poslovnog prostora na privremeno korištenje;

8.10. Odluka o  plaćanju računa;

8.11.Razrješenje i imenovanje Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu;

8.12. Dopis Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Prve privremene situacije br. 3/2018 od 28.03.2018.godine ispostavljenje od strane GPD „Drina“ d.d. Goražde, a u okviru izvođenja dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. Spravu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Druge privremene situacije br.04/2018 od 28.03.2018.godine ispostavljene od strane GPD „Drina“ d.d. Goražde, a u okviru izvođenja završnih građevinskih radova na 3.spratu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde.

10. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića sa dnevnog reda povlači podtačku 6.2.

Na prijedlog ministra Nijaza Musića, pod sedmom tačkom dodaje se podtačka 7.4.

7.4. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na zamjeni stolarije u objektu Ministarstva za unutrašnje poslove.

Na prijedlog Ministra Nijaza Musića, sa dnevnog reda se povači podtačka 8.6. za narednu sjednicu Vlade, uz obavezu da se razmatraju i drugi dopis Ombudsmena.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 145.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o prihvatanju projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu pri JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Odobravajući ovaj projekat, Vlada je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrila i njegovo finansiranje u iznosu od 280.000 KM koje će se realizovati, kako je istaknuto, nakon što Kantonalna bolnica provede potrebnu, zakonom propisanu proceduru za uspostavu Dijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je upućen u skupštinsku proceduru. Izmjene ovog zakona predviđene su i Projektom poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, navedeno je u obrazloženju.

Razmatrana je Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u korist Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako je navedeno u informaciji, postupak legalizacije u potpunosti je okončan za 41 objekat , i to za 39 potkrovnih stanova, te objekte Ministarstva privrede i Apoteke „9.maj“. Kraju se privodi i legalizacija Doma za stara i iznemogla lica te zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S tim u vezi, Vlada je danas u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o davanju sagalasnosti premijeru za potpisivanje Sporazuma s Gradom Goražde o regulisanju međusobnih prava i obaveza na nekretninama na kojima se nalaze objekti Doma za stare u naselju Rasadnik .

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti lica za držanje i nošenje oružja.

Centar za socijalni rad dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite,  a premijer BPK za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2018.godinu.

Vlada je odobrila i programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskih kodova „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi“ i Program podrške drugim nivoima vlasti-za projekte za 2018.godinu, u iznosima od 265.000 i 5.000 KM.

Takođe, odobren je Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda  – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Medžlis IZ u iznosu od 25.000 KM.

Razmatrane su i usvojene informacije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK o stanju sigurnosti na području Kantona za prva tri mjeseca i mjesec mart ove godine.

Ovo ministarstvo dobilo je saglasnost za izvođenje radova na zamjeni dotrajale stolarije u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 38.000 KM.

Na zahtjev Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila ugovore sa Bosna Bank Internacional o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže, za još dva privredna društva s područja Kantona.

Usvojen je zaključak o nastavku aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladih, odraslih osoba, sa srednjom stručnom spremom, do 35 godina starosti koji traže posao, te podržano pismo namjere Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost“ Progres“ iz Sarajeva.

Utvrđena je visina koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, te odobrena  isplata novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 20.000 KM.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 7.000 KM po osnovu zahtjeva za pomoć za 22 pripadnika boračke populacije.

Novčana sredstva odobrena su i za projekte Saveza RVI i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, za obilježavanje Memorijala „Mirsad Hurić-Hura“ kao i za povratak i održiv povratak.

 Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala drugostepenu komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu, te ozvaničila sastav Organizacionog odbora za izradu monografije „Goražde 1992- 1995“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.