• OBJAVLJENO: 04.05.2018.
146.sjednica
Usvojen Izvještaj o provođenju Akcionog plana Reformske agende za BiH BPK Goražde 2016-2017. godina

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 145. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB za Projekat – Obilježavanje Dana šehida;

2.3. Odluka o odobravanju n/s SDNRP za Projekat – Tradicionalni susreti „Zlatni Ljiljani“ Federacije BiH;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa b/p za mjesec mart 2018.godine;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja b/p za mjesec mart 2018.godine;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje „25.Maj – Dan bitke na Zebinoj šumi“;

2.7. Zaključak kojim se prihvata Informacija Ministarstva za boračka pitanja na Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koje je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boačka pitanja da potpiše Ugovor o djelu sa Ćehaja Nijazom iz Goražda;

2.9.Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Sportski savez RVI)

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje kabineta informatike IT opremom i adaptacija postojećih kabineta“.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

5.1. Izvještaj o provođenju Akcionog plana Reformske agende za BiH BPK Goražde 2016-2017. godina;

5.2. Razmatranje dopisa JU Centar za socijalni rad BPK Goražde u saradnji sa UŽ „SEKA“ Goražde,

5.3.Program utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte.

5.4. Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

5.5. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u BPK Goražde:

6.1. Obavještenje o postupanju u predmetu privatizacije privrednog društva „Autosaobraćaj“ d.o.o. Goražde.

7. Tekuća pitanja.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je primila k znanju Informaciju ovog ministarstva na prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koje je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Federalnom resornom ministarstvu za službenu upotrebu proslijeđen je Zaključak Skupštine BPK-a od 26.oktobra 2016.godine sa pratećom dokumentacijom, a kojim je data podrška za donošenje ovog zakona.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva za projekte Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK-a koji se odnose na obilježavanje Dana šehiha i tradidicionalne susrete „Zlatni ljiljan „ Federacije BiH.

Za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma sredstva su dodijeljena i mjesnim zajednicama Osanica, Zupčići i Bogušići, Udruženju demobilisanih boraca Armije BiH općine Foča -Ustikolina za obilježavanje 25.maja- Dana bitke na Zebinoj šumi“, a Sportskom savezu RVI za opremanje i otvaranje kluba za lica sa invaliditetom i pripadnike boračke populacije.

Vlada je odobrila i redovne mjesečne tranše za rad boračkih udruženja i projekt poboljšanja statusa boračkih populacija.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, data je saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje kabineta informatike IT opremom i adaptacija postojećih kabineta“, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, imenovana je Komisija za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o provođenju Akcionog plana Reformske agende za BiH BPK Goražde 2016-2017. godina , te zadužila nadležne organe uprave da inteziviraju aktivnosti na realizaciji preostalih programskih zadataka.

Takođe, usvojen je i Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je razmatrala zaključke i preporuke koje je ispred Koordinacionog tima prema Vladi i drugim institucijama vlasti kao rezultat istraživanja o registovanom nasilju u porodici u BPK-a Goražde za period 2012-2017.godina, uputio Centar za socijalni rad BPK Goražde u saradnji sa Udruženja žena „SEKA“ Goražde.

Smatrajući ove preporuke opravdanim, Vlada je zadužila resorna ministarstva da ih uključe u svoje naredne programske aktivnosti.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila svoj Program utroška sredstava Vlade sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte u iznosu od 330.000 KM, te se upoznala sa Obavještenjem Agencije za privatizaciju BPK o postupanju u predmetu privatizacije privrednog društva „Autosaobraćaj“ d.o.o. Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.