• OBJAVLJENO: 23.05.2018.
148.sjednica
Odobreno potpisivanje Sporazuma u vezi realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. godinu

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 147. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prijem pripravnika u Pedagoški zavod BPK Goražde po projektu „Tražim poslodavca 2018“, na period od 12 mjeseci;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za redovne programe;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina na ime sufinansiranja prevođenja dokumenata kancelarije fočanskog kadije;

2.5. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o angažovanju šest predavača koji će učestvovati u realizaciji Projekta „Škola u prirodi“ u Fočanskoj Jabuci;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladi Pale-Prača;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec april i maj 2018.godine;

3.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec april i maj 2018.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredni odobrenih na osnovu programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godinu“ utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu BPK-a Goražde za 2017.godinu;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da jednostrano raskine Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu države na području Foča-Ustikolina sa Zakupoprimcom;

4.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu BPK-a Goražde;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku neprofitnim organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora za ljetno održavanje. 

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda  614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica) za 2018.godinu;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nadoknadu troškova uvoza medicinske robe;

5.3. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku ministrice o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja i sufinansiranja programa/projekta i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija;

5.5. Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.6. Zaključci o davanju saglasnosti na odluke ministrice o odabiru fizičkih lica i raspodjeli sredstava i odabiru pravnih lica i raspodjeli sredstava i  Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći iz Programa odriživog povratka iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001-Izdaci za raseljena lica) za 2018.godinu;

5.7. Odluka o finansiranju i Odluka o isplati Projekta „Ustpostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o dodjeli potkrovnog stana u Goraždu na privremeno korištenje Omeru Salkoviću;

6.2. Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu.

6.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Transferi nižim nivoima vlasti;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan raspolaganja imovinom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec april 2018.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Goražde za raspisivanje Internog – Javnog oglasa za prijem namještenika-čistačice na pola radnog vremena četiri sata na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.     

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Dopisi Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

9.2. Prijedlog zaključka vezano za dobit „GINEX-a“;

9.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu;

9.4. Zahtjevi vjerskih zajednica.

9.5. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći;

9.6. Informacija o realizovanim i projektima u realizaciji iz Programa javnih investicija FBiH koji su kandidovani i odnose se na prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goraže za period 2015-2018;

9.7.Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Konačne situacije, broj 6/2018 od 27.04.2018.godine ispostavljene od strane GPD „Drina“ d.d. Goražde, a povodom okončanja izvođenja završnih građevinskih radova na 3. Spravu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Konačne situacije, broj 7/2018.godine od 27.04.208.godine, ispostavljene od strane GPD „Drina“ d.d. Goražde, a u okviru izvođenja dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spravu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Na danas održanoj 148. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog katnona Goražde dala je saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emiru Okoviću za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje BPK Goražde u vezi realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. godinu.

Predmet sporazuma je uspostava zajedničke saradnje na realizaciji i dogovoru o načinu finansiranja ovog programa, za čiju provedbu su planirana sredstva u iznosu od 95.000,00 KM.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o realizovanim projektima i projektima u realizaciji iz Programa javnih investicija FBiH za period 2015-2018. godina koji su kandidovani ispred BPK Goražde.

U vezi s izvještajima o ostvarenoj neraspoređenoj dobiti privrednog društva „Ginex“ d.d. Goražde, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila zaključak kojim je od Vlade FBiH zatraženo da ovu neraspoređenu dobit usmjeri u dalja investiciona ulaganja u proizvodnju „Ginexa“, čime bi se stvorili pozitivni efekti kako u privredi, tako i u ukupnom stanju na području BPK Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H-3“ u Goraždu. Nakon prihvatanja izvještaja, Vlada je, na prijedlog drugostepene komisije, donijela Odluku o poništavanju pomenute preliminarne rang liste.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu po Programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost na odluke ministrice za socijanu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, kao i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru, kao i sektoru izbjeglih i raseljenih lica u vezi s programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica“ za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 –  Potkozara – Goražde – Hrenovica za 2018. godinu.

U oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava „Transferi nižim nivoima vlasti“ za 2018. godinu, kao i saglasnost na Plan raspolaganja imovinom BPK Goražde za 2018. godinu

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde na ime redovnih i dodatnih programa sportskih klubova. Također, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladih općine Pale u FBiH.

Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad udruženja boračkih populacija, kao i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija na području BPK Goražde za april i maj 2018. godine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, donesena je Odluka o isplati novčanih sredstava Crvenom križu BPK Goražde za nadoknadu troškova uvoza medicinske opreme, kao i Odluka o finansiranju i isplati sredstava JU Zavod za javno zdravstvo za realizaciju Projekta „Uspostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“.

Vlada je donijela odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava za realizaciju projekata vjerskih zajednica. U skladu s donesenim odlukama, odobrena su sredstva za projekte Islamske vjerske zajednice u BiH – Muftijstvo goraždansko i Srpske pravoslavne crkvene opštine Goražde – Parohija goraždanska.

Vlada je dala saglasnost Ministarstva za socijalnu politiku i izbjeglice na Odluku o dopuni Programa utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica za 2018. godinu“.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila izvještaje o utrošku sredstava Ministarstva za privredu po programima „Kantonalni novčani podsticaji u poljoprivredi“ i „Podrška razvoju neprofitnih organizacija“ za 2017. godinu, dok je Ministarstvu za obrazovanje data saglasnost za potpisivanje ugovora o angažovanju predavača za potrebe realizacije projekta „Škola u prirodi“ koji se realizuje u Fočanskoj Jabuci.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.