• OBJAVLJENO: 04.06.2018.
149.sjednica
Uspostavljanje kreditne linije za finansiranje privrede i obrta dosad dalo dobre rezultate

D n e v n i   r e d

 1. Razmatranje prijedloga zaključaka i odluka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

1.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora;

1.2. Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Ustikolina“Ustikolina za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Nabavka IT opreme za potrebe opremanja informatičkog kabineta škole“;

1.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2018.godinu;

1.4. Odluka o davanju saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018.godinu;

1.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda  614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo;

1.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe;

1.7.Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti  za 2018.godinu;

1.8. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za Projekat – psiho – terapijska grupa, izlet korisnika i renta za prostorije udruženja;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za Projekat – Podrška u realizaciji aktivnosti Udruženja za 2018.godinu (Udruženje veterana policije);

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje značajnih datuma.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o razmatranju Informacije o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna Bank Internacional“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 500 – Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, koji se zaključuje između Ministarstva, Grada Goražde i Habitat for Humanity International (HFHI).

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Zahtjev za produženje važenja ugovora o dodjeli finansijskih sredstava;

6.2. Odluka o pokretanju postupka zajedničkih javnih nabavki i Rješenje o imenovanju Komisije;

6.3. Odluka o jednokratnim novčanim pomoćima;

6.4. Davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Stručnoj službi Skupštine BPK-a Goražde;

6.5. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-49-907/10 od 04.06.2010.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku energenta za robne rezerve.

8. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge pod 1. tačkom dnevnog reda dodaju se podatčke 1.9. i 1.10.

1.9. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2018/2019 godinu;

1.10. Informacija Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za   studijsku 2017/2018 godinu.

Pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Zahtjev Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na svojoj današnjoj, 149. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, čiji su potpisnici još i Grad Goražde te organizacija Habitat for Humanity International (HFHI). Cilj memoranduma je da se definiše saradnja u vezi s implementacijom programa pomoći Vlade SAD-a Bosni i Hercegovini koji se odnosi na unaprjeđenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u BiH, a koji se realizuje u saradnji s USAID-om.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za privredu o realizaciji i dosadašnjim efektima kreditne linije uspostavljene u saradnji s „Bosna Bank Internacional“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK Goražde, koja je bez primjedbi upućena u skupštinsku proceduru. Prema pokazateljima ministarstva, do sada su po ovoj kreditnoj liniji odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 4.766.965,44 KM za dvanaest privrednih društava s prostora BPK Goražde, uz profitnu maržu resornog ministarstva u iznosu od 222.130,12 KM.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na Program utroška sredstava Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, za čiju realizaciju su predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje pojedinačnih ugovora na ime finansiranja i sufinansiranja programa i projekata, kao i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru po Programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2018. godinu.

Ovom ministarstvu takođe je odobreno potpisivanje ugovora po Javnom pozivu za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za 2018.godinu.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost na projekat Udruženja „Svjetlost Drine“ pod nazivom  „Psiho – terapijska grupa“, kao i na projekat Udruženja veterana policije regije Goražde ‘91-‘95 za realizaciju projekta dokumentarnog filma „Učešće policije u odbrani Goražda ‘92-‘95“.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2018. godinu za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, te su donesene odluke o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava za sport, kulturu i tekuće transfere pojedincima koji se finansiraju iz Budžeta ovog ministarstva za 2018. godinu.

Nakon primanja k znanju informacije resornog ministarstva o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2017/2018. godinu, Vlada je dala saglasnost ministru obrazovanja za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih stipendija.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada je usvojila i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2018/2019.godinu.

JU OŠ „Ustikolina“ data je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji Projekta nabavke IT opreme za opremanje Informatičkog kabineta te je donesena Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

U oblasti Vlade, data je saglasnost za pokretanje postupka zajedničkih javnih nabavki roba i usluga koje predstavljaju zajedničku i redovnu potrebu korisnika budžeta BPK Goražde, te je doneseno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za zajedničku nabavku.

Na zahtjev Grada Goražda, Vlada je dala saglasnost za produženje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava Gradu Goraždu za realizaciju Projekta asfaltiranja putnog pravca Sadba – Krtjanovići na rok od dodatnih 30 dana.

Do zaključenja sjednice, Vlada je dala saglasnost kantonalnoj Direkciji robnih rezervi za nabavku energenata za robne rezerve.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.