• OBJAVLJENO: 11.09.2018.
159. telefonska sjednica
Data saglasnost premijeru da zaključi Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji dijela regionalnog puta R-448 kroz ulicu 1.slavne višegradske brigade

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

1.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VIII (osme) od ukupno XII (dvanaest) reodovnih tranši za 2018.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje treće tranše na ime subvencioniranja dijela profitne marže, po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu „Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2018.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (Otvoreni postupak) za izvođenje radova na sanaciji dijelova trupa ceste R-448, dionica Hranjen-Bare;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji dijela regionalnog puta R-448 kroz ulicu 1.slavne višegradske brigade, između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jedne i privrednog društva „Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde sa druge strane.

Vlada je na ovoj sjednici odobrila 40.609,68 KM Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime uplate VIII (osme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018.godinu namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

Usvojena je odluka o  odobravanju novčanih  sredstava, u iznosu od 126.000 KM  za  plaćanja treće  tranše po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu „Program podrške privatnim  preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2018.godinu, za subvencioniranje dijela profitne marže, shodno članu 2. Ugovora o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Data je saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (Otvoreni postupak) za izvođenje radova na sanaciji dijelova trupa ceste R-448, dionica Hranjen – Bare, čija je  procijenjena vrijednost 300.000,00 KM sa PDV-om.

Data je saglasnost premijeru  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor  o izvođenju radova na modernizaciji dijela regionalnog puta R-448 kroz ulicu 1.slavne višegradske brigade,  između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s jedne i privrednog društva „Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde s druge strane, čija ukupna vrijednost iznosi 199.964,70 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.