• OBJAVLJENO: 17.09.2018.
160. telefonska sjednica
Usvojena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke drvenog peleta

D n e v n i   r e d

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka zajedničih javnih nabavki.

2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – „Drveni pelet“

 Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde telefonski je kontaktirao ministre koji su bili saglasni sa donošenjem sljedećih:

 Ad 1.

O D L U K A

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka

zajedničke nabavke

 

Član 1.

 Ovom Odlukom vrši se izmjena Odluke o pokretanju postupka zajedničke nabavke, na način da se u članu 1. i članu 2. stav 1. briše tačka 3. “Drveni pelet”.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u ”Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ”.

 

Ad 2.

O D L U K A

o pokretanju postupka javne nabavke

 Član 1.

 Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokreće postupak javnih nabavki drvenog peleta za zagrijavanje objekata Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za grejnu sezonu 2018/2019 po metodu – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Član 2.

 Javna nabavka izvršit će se u količini od 150 tona, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 50.000,00 KM bez PDV-a.

 Član 3.

 Postupak  javne nabavke iz člana 1. ove Odluke vršit će Komisija za zajedničku javnu nabavku koja je formirana Rješenjem Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva su osigurana u budžetu Direkcije robnih rezervi za 2018.godinu sa ekonomskog koda 613 200 «Izdaci za energiju».

 Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona,  a naknadno će se objaviti u ”Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ”.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.