• OBJAVLJENO: 20.09.2018.
161.sjednica
Usvojene mjere za realizaciju novih projekata energetske efikasnosti

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 157., 158. redovne i 159. telefonske sjednice i 160. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

2.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za nadoknadu štete nastale provođenjem naređenih mjesta kod suzbijanja zarazne bolesti pčela;

2.3. Odluka o donošenju Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“;

2.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2017.godinu;

2.5. Rješenje o imenovanju Radne grupe za usklađivanje i pripremu prijedloga Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkuretni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na Javnim cestama;

2.7. Odluka o davnaju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 272/18 od 27.08.2018.godine po I-Prvoj privremenoj situaciji broj: 272/18 od 27.08.2018.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-736-1/18 od 01.06.2018.godine, za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018.godinu.

2.8. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1.  Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec avgust 2018.godine;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Vršiocu ovlaštenja policijskog komesara – načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije;

3.3. Odluka o imenovanju policijskog komesara u Upravi policije MUP-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju demobilisanih boraca ARBiH BPK Goražde za realizaciju Projekta „Pomoć radu općinskih organizacija u općinama Pale i Foča u FBiH i Novo Goražde u RS-u“;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec avgust 2018.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda 614200 – Tekuće transferi pojedincima – BOR-003, BOR-004, BOR 005.;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda 614 300 – Tekući transferi naprofitnim organizacijama.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018.godinu za mjesec april 2018.godine;

5.3. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za plaćanje računa broj: 362/18 od 17.08.2018.godine;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec juni i juli 2018.godine;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za redovne programe;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom fudbalskom klubu „Libero“;

5.7.  Odluka odobravanju novčanih sredstava Nogometnom klubu „Azot“ Vitkovići.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos državnog službenika u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Zaključak o davanju konačne saglasnosti J.U. „Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ na „Program obuke u 2018.godini“;

6.3. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.2018.godine do 30.06.2018.godine;

6.4. Odluka o usmjeranju neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Fakture broj: 000144 od 03.09.2018.godine firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo na ime izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Gorade za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na sanaciji štete na stanovima u vlasništvu BPK-a Goražde;

7.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300  – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

7.4. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Aneksa Sporazuma o realizaciji projekta povećavanja energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i zajedničkom finansiranju

7.5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama Plana  utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu  sa Podračuna za zaštitu okoline  u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

7.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podriskog kantona Goražde  sa ekonomskog koda 615700  – Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta;

8.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o uspstavi Registra administrativnih postupaka BPK Goražde;

9.2. Rješenje o formiranju Regulatornog tijela;

9.3. Pravilnik o vođenju i održavanju Registra administrativnih postupaka;

9.4. Razmatranje zahtjeva za jednokratne novčane pomoći.

9.5.Izvještaj Komisije o sukobu nadležnosti;

9.6. Odluka o imenovanju člana UO Fedralnog gonda zdravstvenog osiguranja;

9.7. Rješenje o imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK-a Goražde;

9.8. Odluka o usvajanu Programa obilježavanja 18. Septembra.

11. Tekuća pitanja.

 Zbog neprisustva sjednici ministra, sa dnevnog reda skidaju se tačke Ministastva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvajanjem izmjena i dopuna programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2018.godinu kojim se povećavaju sredstava na Podračunu za zaštitu okoline i ekonomskom kodu Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijedila je uslove za realizaciju četiri nova projekta energetske efikasnosti na području kantona. Riječ je o utopljavanju osnovnih škola „Husein ef.Đozo“ i „Mehmedalija Mak Dizdar“, Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ i zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je usvojila Odluku o uspostavi Registra administrativnih postupaka BPK Goražde. U skladu sa ovom odlukom, usvojen je Pravilnik i formirano Regulatorno tijelo nadležno za vođenje i održavanje Registra .

Uspostavom Registra okončan je Projekt privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE, kojeg je Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, provela zajedno sa Bosansko-podrinjskim kantonom, uz podršku Britanske ambasade u BiH, a njegovom uspješnom realizacijom, građani i investitori od sada će imati brži, lakši i transparentniji pristup administrativnim uslugama u BPK.

Pozitivno odgovarajući na zahtjeve penzionera u sve tri lokalne zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s ciljem poboljšanja standarda i ublažavanja rasta cijena, Vlada je odobrila novčana sredstva za podršku rada udruženja penzionera u općinama Foča i Pale u FBiH i Gradu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je odobrila  Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Program obuke u 2018.godini u vrijednosti 20.000 KM.

Usvojena je i Odluka o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu ove službe u iznosu od 218.000 KM za realizaciju „Programa javnih radova na području BPK u 2018.godini“, uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“u iznosu od 200.000 KM, kao i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema ovom programu za 2017.godinu.

Imenovana je Radna grupa za usklađivanje i pripremu prijedloga Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je odobrila i projekte koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“. Riječ je o projektima 48 obrtnika za koje će se iz budžeta Ministarstva za privredu izdvojiti sredstva u iznosu od 50.000 KM.

Iz budžeta ministarstava za urbanizam i finansije sufinansirat će se projekti neprofitnih organizacija sa ekonomskog koda -Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosima od 48.000 KM, odnosno 9.700 KM, koje je Vlada danas, takođe, odobrila.

Udruženju demobilisanih boraca ARBiH BPK Goražde odobreno je 6.000 KM za realizaciju Projekta „Pomoć radu općinskih organizacija u općinama Pale i Foča u FBiH i Novo Goražde u RS-u“.

Vlada je odobrila redovna sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za august ove godine.

Odobrena je isplata studentskih stipendija studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018.godinu za mjesec april, te novčana sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec juni ove godine.

Vlada je odobrila i novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja i Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida, za redovne programe, kao i sredstva Sportskom fudbalskom klubu „Libero“ za izgradnju montažnih tribina i tribina za rezervne igrače u Sportsko-rekreacionom centru „Libero“.

Na kraju sjednice, razmatrani su i odobreni zahtjevi za jednokratne pomoći pojedincima i udruženjima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.