• OBJAVLJENO: 27.09.2018.
162.sjednica
Podržan projekt Grada Goražde

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 161. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec JULI 2018.godine;

2.2.  Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec AVGUST 2018.godine;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Vršiocu ovlaštenja policijskog komesara – Načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije;

2.4. Odluka o imenovanju policijskog komesara u Upravi policije MUP-a Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Ministastva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2018.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije komandanta Zaima Imamovića;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr-česme u Ustiprači.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, na potpisivanje Ugovora o isporuci, montaži, puštanju u rad i obuke rukovaoca mašina za opremanje radionice praktične nastave tekstilne struke;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja BPK Goražde;

5.3. Odluka o finansiranju prijevoza učenika sa posebnim potrebama koji pohađaju redovnu osnovu školu nezavisno od mjesta stanovanja i škole koje pohađaju.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde za nabavku medicinske opreme;

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04.2018.-30.06.2018.godine;

7.2. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.01.2018.-30.06.2018.godine;

7.3. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o izvršnom postupku iseljavanja osoba iz Kolektivnog centra „Balkan I“;

7.4. Zahtjev za sufinansiranje Projekta sanacije parking prostora ispred industrijske zone „Pobjeda“ i pristupne saobraćajnice;

7.5. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju i realizaciji Projekta izgradnje Spomen obilježja Grebak;

7.6. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo;

7.7. Razmatranje zahtjeva;

7.8. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta izgradnje- rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u BPK Goražde:

8.1. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u BPK Goražde za period od 01.01.-30.06.2018.godine

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o nabavci roba-opreme-novo terensko motorno vozilo 4×4.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi BPK Goražde:

10.1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da izvrši nabavku 30.000,00 litara lož ulja;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkcije robnih rezervi BPK Goražde da potpiše Ugovor o djelu.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod 5. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka

5.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 6. tačkom reda dodaje se podtačka

6.1. Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta BIH10/00106695 “Zeleni ekonomski razvoj” u dijelu koji se odnosi na aktivnost “Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde”

Na prijedlog ministra Nijaza Musića, sa dnevnog reda povlači se potačka 2.4.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, sa dnevnog reda povlači se Zapisnik sa 161. redovne sjednice Vlade.

Na današnjoj 162.sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržala je projekt Grada Goražda koji se odnosi na sanaciju parking prostora ispred industrijske zone „Pobjeda“ i pristupne saobraćajnice, te odobrila da se iz budžeta Vlade sa ekonomskog koda „Tekući transferi nižim nivoima vlasti“ izdvoji 65.000 KM za učešće u njegovom sufinansiranju.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju i realizaciji Projekta izgradnje Spomen obilježja Grebak.

Vlada je razmatrala i primila k znanju informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za juli i august ove godine.

K znanju su primljeni i proslijeđeni Skupštini na usvajanje izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Agencije za privatizaciju u BPK Goražde za prvih šest mjeseci ove godine, kao i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04.2018-30.06.2018.godine.

Vršiocu ovlaštenja policijskog komesara – načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde data je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama s područja Kantona.

Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde dobio je saglasnost na potpisivanje Ugovora o isporuci, montaži, puštanju u rad i obuke rukovalaca mašina za opremanje radionice praktične nastave tekstilne struke sa privrednim društvom „Global“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 10.060 KM.

Vlada je takođe usvojila i Odluku o finansiranju prijevoza učenika s posebnim potrebama koji pohađaju redovnu osnovnu školu, nezavisno od mjesta stanovanja i škole koju pohađaju.

Na prijedlog Ministarstva urbanizama, usvojena je Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području Kantona u iznosu od 54.210 KM.

Domu za stara i iznemogla lica iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice izdvojit će se 30.000 KM za pokriće troškova i normalno funkcionisanje ove javne ustanove, ako i za izmirenje dijela obaveza prema sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika.

JU Dom zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ u Goraždu odobreno je 2.500 KM za nabavku medicinske opreme.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije komandanta Zaima Imamovića, kao i za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr-česme u Ustiprači.

Prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2018.godinu, Vlada je odobrila  novčana sredstva u iznosu od 18.000 KM za tri privredna društva s područja Kantona.

Uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci novog terenskog motornog vozila.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je Direkciji robnih rezervi BPK Goražde odobrila nabavku 30.000,00 litara lož ulja za predstojeću grijnu sezonu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.