• OBJAVLJENO: 05.10.2018.
164.telefonska sjednica
Razmatrana Informacija o rješavanju nastale situacije u pogledu zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1. Razmatranje Zaključka kojim se prima k znanju Informacija o rješavanju nastale situacije u pogledu zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde.

 Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja zaključka pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesen je s lj e d e ć i:

 Z A K LJ U Č A K

1.Prima se k znanju Informacija o rješavanju nastale situacije u pogledu zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

2.Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da ugovore o radu koji su zaključili sa radnicima početkom 2018/19 školske godine  izmijene u dijelu perioda na koji su zaključeni ugovori o radu, tako da se riječi „do 28.12.2018. godine“ zamjenjuju riječima „najkasnije do 11.01.2019 godine“, odnosno riječi „do 30.06.2019. godine“ zamjenjuju riječima „najkasnije do 30.07.2019 godine“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.