• OBJAVLJENO: 12.10.2018.
165.sjednica
Stvorene pretpostavke za realizaciju dva nova projekta energetske efikasnosti u obrazovanju

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 161. redovne sjednice, 8. vanredne, 163 i 164. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde da pokrene postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju fasade  na objektu u vlasništvu BPK-a Goražde, u kojem su smješteni oprema i uređaji za primo-predaju radio i televizijskog signala, koji se nalazi na lokalitetu Hadžića brdo, odnosno katastarskoj parceli brojj 1011/2 KO Hadžići;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi Ugovor  za nabavku i postavljanje video nadzora na objektima u vlasništvu BPK-a Goražde u kojem su smješteni oprema i uređaji za primo-predaju radio i televizijskog signala,a koji se nalazi na lokalitetu Biserna, Uhota brdo, Hadžića brdo na teritoriji Grada Goražda, Zebina šuma na teritoriji Općine Foča FBiH i Pogled.Cerice na teritoriji Općine Pale FBiH.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci  pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2018.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva u vezi nabavke vakcina protiv sezonske gripe JU  Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde;

4.2. Odluka o sufinansiranju Projekta „Specijalizacije i JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2018.godinu“ i Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2018.godinu“;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Nerminom Moco;

4.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Aidom Šalo-Džihanić.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za donošenje Instrukcije o utvrđivanju platnih razreva i koeficijenata za zaposlenike u srednjim škola BPK-a Goražde i Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim škola BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluke o preraspodjeli sredstava;

6.2.Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu.

6.3. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostono uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma sa UNDP-om.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o ponišenju postupka javnih nabavki i Odluka o ponovnom pokretanju postupka javnih nabavki;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti za nabavku drvene peleti Direktnim sporazumom;

8.3. Odluke o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za projekte udruženja i neprofitnih organizacija;

8.4. Odluka o plaćanju računa;

8.5. Razmatranje projekata općina.

9. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.5.

4.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Zahtjeva u vezi edukacije medicinskog kadra, u skladu sa usvojenim Projektom „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 5. tačkom dnevnog razmatrat će se podtačka 5.2.

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.na ime IX (devete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018.godinu.

Pod tačkom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrat će se zahtjev za imenovanje člana Komisije za javne nabavke ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji se odnosi na uspostavu Dijaliznog centra Kantonalne bolnice Goražde.

Na svojoj današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru Emiru Okoviću da sa  UNDP-om BiH potpiše Sporazum o podjeli troškova na projektima povećanja energetske efikasnosti na području BPK Goražde. Radi se o nastavku saradnje Vlade BPK-a i UNDP-a na Projektu zelenog ekonomskog razvoja usmjerenog na podizanje energetske efikasnosti u javnom sektoru, u okviru kojeg će, u OMŠ „Avdo Smailović“ i OŠ „Husein ef. Đozo“, biti omogućen početak novih projekata utopljavanja objekata.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava iz kojih će se finansirati troškovi edukacije kadrova koji će raditi u budućem Dijaliznom centru pri Kantonalnoj bolnici u Goraždu.

Vlada je razmatrala prijedloge instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde. S tim u vezi, usvojen je zaključak kojim je dato zaduženje Ministarstvu za finansije da sačini procjenu potrebnih novčanih sredstava za ove namjene, te da se, nakon pribavljenog mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća te utvrđivanja načina obezbjeđenja dodatnih sredstava i vremena početka primjene, prijedlozi instrukcija u što kraćem roku ponovo dostave Vladi na razmatranje.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila novčana sredstva na ime pomoći za nabavku udžbenika djeci iz kategorije boračkih populacija koja pohađaju srednje škole. To pravo, prema podacima Ministarstva, u ovoj školskoj godini ostvarilo je 28 učenika.

Vlada je dala saglasnost na Projekt specijalizacija u Kantonalnoj bolnici Goražde za 2018. godinu. S tim u vezi, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstva u iznosu od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja jednog dijela ovih troškova kako bi se obezbijedila specijalizacija i subspecijalizacija ljekara zaposlenih u Kantonalnoj bolnici.

Gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH odobreni su tekući transferi iz Budžeta BPK Goražde za maj 2018. godine, a razmatrani su i projekti lokalnih zajednica koji se finansiraju iz sredstava pomoći za projekte.

Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava na ime redovne mjesečne tranše JP Radio-televizija BPK Goražde.

Također, donesena je Odluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde za nabavku vakcine protiv sezonske gripe. Planom zavoda, predviđeno je da se za ovu godinu osigura nabavka najmanje 300 doza vakcina za rizične grupe stanovništva.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju fasade na objektu u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojem su smješteni uređaji i oprema za primopredaju radio i tv signala koji se nalazi na lokalitetu Hadžića brda.

Također, data je saglasnost ministru za privredu za zaključivanje ugovora u vezi s nabavkom i postavljanjem video-nadzora na objektima u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojima su smješteni uređaji i oprema za primopredaju radio i tv signala na lokalitetima Biserne, Uhota brda i Hadžića brda na teritoriji Grada Goražda, na lokalitetu Zebina šuma u općini Foča u FBiH i na lokalitetima Pogledi i Cerice na području općine Pale u FBiH.

Do zaključenja sjednice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju nabavke peleta za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.