• OBJAVLJENO: 28.09.2018.
8.vanredna sjednica
Imenovan policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK Goražde

D n e v n i   r e d

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Na prijedlog ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u dnevni red je uvrštena tačka:

2. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za finansiranje Zahtjeva u vezi Promocije zdravlja na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

 Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je premijer Emir Oković, nakon čega je donesena sljedeća:

1.1.

O D L U K A

o imenovanju policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva za

unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 

Član 1.

Adem Laković, imenuje se za policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde„, a počinje se primjenjivati od dana 15.10.2018. godine.

Ad 2.

Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda dala je ministrica Sabira Bešlija, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

 O D L U K A

o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za finansiranje Zahtjeva u vezi Promocije zdravlja na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu 7.500,00 KM (slovima: sedamhiljada petstotina konvertibilnih maraka) na ime finansiranja Zahtjeva JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, u vezi Promocije zdravlja na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

Sredstva u iznosu 7.500,00 KM isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog  koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2018.godinu, a u korist JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na račun  broj: 1011400000178254 kod PBS Filijala Goražde.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Obavezuje se JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Programom utroška, a po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

 Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.