• OBJAVLJENO: 19.10.2018.
9.vanredna sjednica
Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku energenata za robne rezerve

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku energenata za robne rezerve.

2. Izjašnjenje po žalbama po tenderskoj dokumentaciji.

 Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića, a zbog hitnosti pod 3. tačkom dnevnog reda, razmatrat će se prijedlog Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dao je sekretar Vlade Emir Sijerčić, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

O D L U K A

o izmjeni  Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku  energenata  za robne rezerve, a u skladu sa ZJN i u proceduri zajedničkih nabavki

Član 1.

U Odluci o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku  energenata  za robne rezerve, a u skladu sa ZJN i u proceduri zajedničkih nabavki broj: 03-14-784/18 od 04.06.2018. godine u naslovu  Odluke  iza riječi ZJN brišu se riječi „i u proceduri zajedničkih nabavki“.

Član 2.

Briše se član 1. i isti glasi: „Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko podrinjskog kantona Goražde da izvrši  nabavku energenata za robne rezerve, a skladu sa ZJN kroz postupak konkurentskog zahtjeva i to:

1. Drvena pelet 70 tona
2. Lož ulje – ekstra lahko „LUEL“ BAS 1002 10.000 litara

Ukupna vrijednost nabavke je cca 47.000 KM bez PDV-a.

Proceduru nabavke, odnosno izbor najpovoljnijeg dobavljača izvršit će komisija za javne nabavke koju imenuje direktor Direkcije robnih rezervi BPK.“

 Član 3.

 Briše se član 2. i isti glasi: „Po okončanju postupka javne nabavke i izvršenoj nabavci robnih rezervi, Direkcija robnih rezervi je dužna iste skladištiti na sljedeći način:

  1. Lož ulje u količini od 10.000 litara
  • Goražde 000     (rezervoar STŠ“Hasib Hadžović“)
  • Ustikolina 000     (rezervoar OŠ“Ustikolina“)
  • Prača 000     (rezervoar OŠ“Prača“).
  1. Drvenu pelet  u magacine Direkcije robnih rezervi.“

        Član 4.

  Ostale odredbe navedene Odluke ostaju na snazi.

Član 5.

 Ova odluka je sastavni dio Odluke i o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku  energenata  za robne rezerve, a u skladu sa ZJN i u proceduri zajedničkih nabavki broj: 03-14-784/18 od 04.06.2018. godine

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“.

 Ad 2.

Uvodno obrazloženje po drugoj tački dnevnog reda dao je sekretar Vlade Emir Sijerčić,  te nakon čega su doneseni s lj e d e ć i:

Z A K LJ U Č A K

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvata Izjašnjenje povodom žalbe društva „Lala i Laćo“ d.o.o. Bijeljina na tendersku dokumentaciju za zajedničke nabavke roba – „Nabavka kancelarijskog materijala“ i isto će biti upućeno Uredu za razmatranje žalbi.
  2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 Z A K LJ U Č A K

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvata Izjašnjenje povodom žalbe Primaprom d.o.o. Banja Luka na tendersku dokumentaciju za zajedničke nabavke roba – Materijali za IT opremu i isto će biti upućeno Uredu za razmatranje žalbi.
  2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Uvodno obrazloženje po trećoj tački dnevnog reda dao je ministar Nudžetim Džihanić, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

O D L U K A

o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo

 Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se službeno putovanje u inostranstvo Ljubljanu – Republika Slovenija koordinatoru Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, državnom službeniku Pilav Elmiru postavljenom na mjesto Glavni budžetski inspektor u Ministarstvu za finansije radi studijske posjete Komisiji za prevenciju korupcije Republike Slovenije.

Član 2.

Putovanje će se obaviti u period 23.10.2018. do 25.10.2018. godine.

 Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u  ”Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ”.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.