• OBJAVLJENO: 05.11.2018.
166.sjednica
Usvojen Izvještaj o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017.godinu

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 162. i 165. redovne i 9. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost;

2.2. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu razvoju turizma u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu“;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za zaključivanje Aneksa II Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vražalice“ na rijeci Prači u Općini Pale-Prača sa privrednim društvom „Elegija“ d.o.o. Sarajevo na osnovu Ugovora broj: 03-17-80/12 od dana 26.01.2012.godine;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde da zaključi Anex Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje  Projekta „Projekat povećanja populacije autohtnih životinjskih vrsta u cilju zaštite i unapređenja biodiverziteta na području lovišta Pale-Prača“ sa U.L.D. „dr. Zahid Čaušević“ Prača;

2.5. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za dioničko društvo „Fortex“ d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli, august, septembar i oktobar 2018.godine;

3.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Nacrt Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.2. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec septembar 2018.godine;

4.3. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01.-30.09.2018.godine;

4.4. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, dijelova za vatreno oružje i municije;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpoisivanje ugovora o nabavci stalnih sredstava za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

4.6.Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja

5.1. Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI „Sinovi Drine“ za Projekat „Obilazak oboljelih RVI“;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec septembar 2018.godine;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračke populacije za mjesec septembar;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na ime sufinansiranja organizacije memorijalnog turnira i sportskom ribolovu invalidnih lica „Mujo Peštek – Tito“ 2018.godina;

5.5. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja BPK-a Goražde da izvrši potpisivanje Aneksa na Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji izrade Monografije Goražde 1992-1995 sa Fondacijom „Istina za Goražde“.

6. Razmatrnaje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Radio klub „Drina“ E71EEE;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za mjesec juli i avgust 2018.godine;

6.3. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za zaključivanje Ugovora o djelu sa Alispahić Suadom iz Goražda;

6.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Fudbalskom klubu „Dribling“ Goražde;

6.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec maj 2018.godine;

6.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 443/18 od 30.09.2018.godine;

6.7. Odluka o odobravanu novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) jednakih tranši za 2018.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2018.godinu;

7.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a Goražde za mjesec juni 2018.godine;

7.3. Odluka o utvrđivanju iznosa uvećanja po osnovu minulog rada;

7.4. Odluka o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec oktobar 2018.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1.Nacrt Odluke o isplati troškova;

8.2. Rješenje za povezivanje radnog staža;

8.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka nabavke fasadnih radova – Termo fasada – na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade, na broju 3 u Goražde i Odluka o poništenju postupka javne nabavke fasadnih radova na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade, na broju 3 u Goraždu;

8.4. Zahtjev za regulisanje zdravstvenog osiguranja;

8.5. Izvještaj o razvoju BPK Goražde s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017.godinu;

8.6. Elaborat o opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u BPK Goražde;

8.7. Zahtjev  za podršku u realizaciji projekata Islamske zajednike u BiH – Muftijstva goraždanskog;

8.8. Molba za podršku u pravazilaženju problema u poslovanju;

8.9.Ugovor o angažovanju predavača;

8.10. Zahtjev za hitnu sanaciju krova zgrade BPK-a Goražde na Trgu branilaca grada;

8.11. Uputa za postupanje, traži se;

8.12. Zahtjevi za jednokratnu pomoć.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

9.1.Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK-a Goražde.

10.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Anesa Salmana, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6.Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za privredu BPK-a Goražde da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Amira Duhovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.8.

6.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

Na prijedlog ministra Nijaza Musića, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.7.

4.7. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog namještenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod 8.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 8.13 i 8.14.

8.13. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje  25. novembra-Dana državnosti BiH.

8.14. Zaključak o davanju saglasnosti Službi za odnose s javnošću BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o djelu.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017.godinu, kojeg je sačinio Kantonalni odbor za razvoj.

Kako je navedeno, Izvještaj o razvoju zasniva se na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kao i izvještajima o radu ministarstava BPK Goražde, te podacima prikupljenim od strane jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih relevantnih aktera.

Prema njima, Bosansko-podrinjski kanton bilježi kontinuirani rast indeksa razvijenosti koji je sa 91.8 u 2014.godini, porastao na 95.1 u 2017. godini.

Najznačajniji projekti u 2017. godini realizovani su u oblasti privrede i obrazovanja, a neki od ključnih projekata uključuju: sanaciju lokalnih puteva, zaštitu od poplava, projekat ruralnog razvoja, stambeno zbrinjavanje i zatvaranje kolektivnih centara, kontinuiranu podršku zapošljavanju kroz različite programe u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje.

Prema prikupljenim inputima od strane lokalnih i regionalnih sudionika o aktivnostima i projektima provedenim u izvještajnom razdoblju može se konstatovati kako je u 2017. godini ukupno završeno 108 projekata, u toku je bilo 57 projekata, uz 114 odgođenih projekata.

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat o opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u BPK Goražde. Formirana je radna grupa koja će pripremiti pravne akte vezane za osnivanje ovog javnog preduzeća, izradu finansijskog okvira rada, djelovanja i obezbjeđivanja sredstava.

Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrala i usvojila nacrt Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Primljene su k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za septembar i prvih devet mjeseci ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, odobren je prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu razvoju turizma u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. Za sufinansiranje devet projekata u ovoj oblasti odobreno je 52.599 KM.

Ministarstvu za privredu BPK Goražde odobrena su i sredstva u iznosu od 3.600 KM na osnovu Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost. Obaveza ministarstva je da sufinansira plaće za tri polaznika praktične obuke u periodu od 6 mjeseci.

Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa firmom „Euro-asfalt“ Sarajevo, s ciljem izgradnje pristupnog puta ulaznom portalu tunela „Hranjen“ na lokalitetu općine Pale u Federaciji BiH.

Premijer BPK-a Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci stalnih sredstava za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde u iznosu od 80.297 KM koji se odnosi na nabavku softvera i video nadzora na svim raskrsnicama u gradu.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka nabavke fasadnih radova – termo fasada – na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade, na broju 3 u Goraždu, Vlada je donijela Odluku o poništenju postupka ove javne nabavke budući da nijedan ponudač nije zadovoljio potrebne kriterije.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju kao i 15.000 KM JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za redovne aktivnosti.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje redovna novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije i rad boračkih udruženja za septembar.

Saglasnost Vlade dobili su i projekti Saveza RVI „Sinovi Drine“ i Saveza za sport i rekreaciju invalida.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, odobrena je isplata  studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec maj 2018., kao i redovne novčane tranše Sportskom savezu BPK-a Goražde i JP RTV BPK Goražde.

Vlada je odobrila i jednu sportsku stipendiju rukometašici Eni Kostič, članici Ženskog rukometnog kluba „Goražde“, a novčana sredstva odobrena su i Udruženju Radio klub „Drina“ E71EEE, te Fudbalskom klubu „Dribling“ iz Goražda.

Na prijedlog  Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2018.godinu te odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde za juni ove godine.

Vlada je razmatrala zahtjev za podršku i odobrila sredstva za sufinansiranje nekoliko projekata Islamske zajednice u BiH – Muftijstva goraždanskog.

Razmatran je i Zahtjev za hitnu sanaciju krova zgrade BPK-a Goražde na Trgu branilaca grada te je naloženo Kantonalnom stambenom fondu da sačini procjenu štete i uvrsti ovaj objekat u projekte povećanja energetske efikasnosti.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra-Dana državnosti BiH, te odobrila nekoliko jednokratnih novčanih pomoći pojedincima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.