• OBJAVLJENO: 23.11.2018.
169.telefonska sjednica
Izabrani najpovoljniji ponuđači za usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK i nabavku štamparskih usluga

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći:

DNEVNI RED

 1.Razmatranje Izvještaja zajedničke komisije za Javne nabavke.

2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 16.000 litara lož ulja.

3. Odluka o davanju saglasnosti direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši intervenciju sa 40 tona drvene peleti iz robnih rezervi prema institucijama BPK-a Goražde.

4. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražda da potpiše Ugovor o nabavci i isporuci 70 tona drvene peleti za robne rezerve.

5. Razmatranje Zaključka o odobravanju isporuke lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je prihvatila  preporuke Komisije za zajedničku nabavku utvrđene u Izvještaju o radu od 22.11.2018.godine i za najpovoljnijeg ponuđača za usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izabrala društvo „DAMIR COMPANY“ d.o.o. GORAŽDE, sa ponuđenom cijenom od 15.000,00 KM, bez PDV-a, dok je za najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke štamparskih usluga, izabrano  društvo «SVJETLOSTKOMERC» D.D. SARAJEVO,  sa ponuđenom cijenom od 95.358,75 KM, bez PDV-a.

Data je saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku  16.000 litara  lož ulja po cijeni 1,836 KM/l  u  vrijednosti 29.376,00KM od odabranog dobavljača „GREEN OIL“ d.o.o SARAJEVO.

Direktoru Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde data je saglasnost da  izvrši intervenciju sa 40 tona drvene  peleti iz  robnih rezervi prema institucijama BPK-a Goražde, te da potpiše Ugovor o nabavci i isporuci 70 tona drvene peleti za robne  rezerve sa odabranim dobavljačem „RAMAŽ“ d.o.o Miljeno – Čajniče.

Imajući u vidu da su zalihe energenata, odnosno lož ulja u JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde na minimumu, a u cilju zaštite zdravlja korisnika smještenih u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde                      zadužila je Direkciju robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši isporuku  2000 litara lož ulja JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde, za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.