• OBJAVLJENO: 27.11.2018.
170.sjednica
Usvojena Odluka o izgradnji i rekonstrukciji centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 167. i 168. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“ (zahtjevi);

2.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018/19. godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Urgencija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-03-53845 od 19.10.2018.godine, u vezi razmatranja dopisa KCUS-a, broj: 0203-40644 od 06.08.2018.godine, o zaduženju Menadžmenta KCUS-a (po Zaključku Upravnog odbora KCUS-a, broj: 0202-38348 od 24.07.2018.godine, u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa);

3.2. Zaključak o razmatranju Prijedloga izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ Bosansko-podrinjskog kantona Goraže;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje obilježavanja godišnjice OS BiH (Dan otvorenih vrata u kasarni „Kosova“);

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec oktobar 2018.godine;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračke populacije za mjesec oktobar 2018.godine;

4.5. Odluka o izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde i Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka javne nabavke, rekonstrukcije platoa Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda sa izgradnjom „Kapije života“;

4.6. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-14-1328/18 od 20.09.2018.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec septembar i oktobar 2018.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-juni 2018.godine;

6.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-juni 2018.godine;

6.3. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2018.godine;

6.4. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2018.godine;

6.5. Stavljenje van snage Odluke Vlade broj: 03-14-1553/18 od 05.11.2018.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Finansijski plan J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2019.godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2019.godinu;

7.2. Program rada za 2019.godinu J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:          

  8.1. Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde za implementaciju projekta BIH10/00106695 „Zeleni ekonomski razvoj – Povećavanje energijske efikasnosti dva javna objekta (JU Muzička škola „Avdo Smailović“ Goražde i OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde) u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti Premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora o kupopradaji građevinske parcele zvane Hadžića polje površine 300 m², tri primjerka glavnog projekta za izgradnju stambene-poslovnog objekta “Lamela-H4” u Goraždu i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta “Lamela-H4” u Goraždu radi kupovine stana pod povoljnim uslovima.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Informacija o statusu pripreme izgradnje Hidroelektrana Ustikolina sa molbom za odobrenje izvođenja istražnih radova;

9.2. Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.3. Informacija – UNDP-a.

10 Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

  1. Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH.

11. Tekuća pitanja

Na svojoj današnjoj redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o izgradnji i rekonstrukciji centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“, kao i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za pokretanje postupka javne nabavke vezano za rekonstrukciju ovog spomen-obilježja sa izgradnjom „Kapije života“.

Riječ je o prvoj fazi njegove rekonstrukcije, za što su sredstva obezbijeđena u budžetu Ministarstva za boračka pitanja za 2018.godinu, kao i na osnovu Sporazuma između Vlade i Grada Goražda, te privrednog društva „Emka Bosnia“.

Kako je istaknuto, drugom fazom izgradnje i rekonstrukcije centralnog spomen obilježja predviđena je izrada kamenih ploča sa ispisanim imenima šehida i poginulih branitelja.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, razmatrani su šestomjesečni i devetomjesečni izvještaji o izvršenju budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora o kupoprodaji građevinske parcele zvane Hadžića polje površine 300 m², tri primjerka glavnog projekta za izgradnju stambene-poslovnog objekta “Lamela-H4” u Goraždu i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta “Lamela-H4“ radi kupovine stana pod povoljnim uslovima.

Donesena je i Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK Goražde za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ – Povećavanje energetske efikasnosti za dva javna objekta, a radi se o JU Muzička škola „Avdo Smailović“ Goražde i JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde.

Vlada je razmatrala Informaciju Elektroprivrede BiH o statusu pripreme izgradnje Hidroelektrana Ustikolina, sa molbom za odobrenje izvođenja istražnih radova. Stav Vlade je da se prije razmatranja ovog zahtjeva zatraži mišljenje lokalnih zajednica.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ i sufinansiranje obilježavanja godišnjice OS BiH – Dan otvorenih vrata u kasarni „Kosova“. Također, odobrena su i novčana sredstva po Projektu poboljšanja statusa boračke populacije, kao i za rad udruženja boračkih udruženja za mjesec oktobar 2018.godine;

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, razmatran je Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018.godinu koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

U oblasti Ministarstva za privredu, usvojen je Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu te je donesena Odluka o finansiranju zahtjeva po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za zaključivanje Ugovora s firomom „Okac“ d.o.o. Goražde o izvođenju radova na redovnom zimskom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018/2019. godinu.

Razmatrani su i u skupštinsku proceduru upućeni Program rada, Finansijski plan  i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2019.godinu.

Sportskom savezu BPK Goražde odobrene su redovne mjesečne tranše za septembar i oktobar 2018. godine.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala i usvojila izvještaje Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Zajedničke komisije za Javne nabavke

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.