• OBJAVLJENO: 30.11.2018.
171.sjednica
Usvojen Akcioni plan 2018-2021.godina za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i   r e d

1.Usvajanje Zapisnika sa 166. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec juni 2018.godine;

2.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Republika Srbija, s ciljem proširenja znanja i razmjena profesionalnih iskustava u vezi sa reforskim procesima u oblasti stručnog obrazovanja sa predstavnicima institucija, ustanova i drugim licima koja uzimaju aktivnu ulogu u stručnom obrazovanju Republike Srbije;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova koordinatora škole plivanja;

2.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za plaćanje računa broj: R-247/18 od 05.11.2018.godine;

2.6.Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o djelu;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o razmatranju Izvještaja po zapisniku Komisije za stavljane i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Zaključak o razmatranju Prijedloga izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018.godinu;

3.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za otkup aparata od firme BROMA BEL.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da zaključi Sporazum o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde na području općine FBiH Foča;

4.2. Odluka o odobravanju sredstava jedinicama lokalne samouprave na ime naknade za koncesije za 2017 i 2018.godinu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje računa broj: 387/18 od 20.11.2018.godine po Okončanoj situaciji broj: 387/17 od 20.11.2018.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-736-1/1¸8 od 09.06.2018.godine, za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018.godinu;

4.4. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subevencioniranje dijela profitne marže za JZU Apoteka „9.maj“ Goražde;

4.5.Odluka o usvajanju „Programa o izmjenama i dopunama Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2018.godinu“;

4.6. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu“ (zahtjevi);

4.7. Odluka o donošenju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – „Izmjene i dopune Plana i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“;

4.8. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za mandatni period od 90 (dvedeset) dana.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec oktobar 2018.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Akcioni plan 2018-2021.godina po Strategiji razvoja BPK-a Goražde 2016-2020 od strane KOR-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6.2. Primjedbe na izborni proces u Privrednoj komiri BPK Goražde – Informacija;

6.3. Odluka o izmjeni Odluke broj: 01-49-5436/18 od 15.05.2018.godine;

6.4. Dostava predmjera i predračuna radova za sanaciju krova na zgradi Ministarstva za finansije;

6.5. Razmatranje dopisa Sindikada iz oblasti obrazovanja;

6.6. Razmatranje dopisa Ministarstva za finansije BPK-a Goražde;

6.7. Upoznavanje sa potpisanim sporazumima;

6.8. Razmatranje zahtjeva za pomoć;

6.9. Zaključak o nabavci tečnog goriva za Direkciju robnih rezervi.

7. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na danas održanoj 171. redovnoj sjednici usvojila je Akcioni plan 2018-2021.godina za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Četverogodišnji Akcioni plan za period 2018-2021.godina izrađen je na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i ILDP Smjernica za izradu akcionog plana. Sadrži 13 prioriteta, 51 razvojnu mjeru, kao i 219 razvojnih projekata i aktivnosti razvrstanih po razvojnim mjerama i prioritetnim ciljevima te će, kako je istaknuto, biti koristan alat u implementaciji razvojnih planova.

Najviše planiranih projekata usmjereno je na razvoj privrede i infrastrukture, zatim u društveni sektor, s naglaskom na poboljšanje uslova za obrazovanje, a značajna ulaganja su i u očuvanje okoliša.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost resornom ministru na potpisivanje Ugovora o implementaciji projekata sa Word Vision Internacional-Razvojno područje Jahorina, regija Sarajevo. Ugovorne strane će sufinansirati implementaciju osam (8) projekata, u pet (5) osnovnih i tri (3) srednje škole na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ukupnoj vrijednosti od 64.000 KM, a sredstva za sufinansiranje obezbijedit će se u budžetu Ministarstva obrazovanja za 2019.godinu.

Odobrena su, takođe i novčana sredstva za isplatu studentskih stipendija za studente s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2017/2018. godinu za juni ove godine.

Odobravanjem zaključenja Ugovora o obavljanju poslova sa koordinatorom Škole plivanja, omogućen je odlazak 250 učenika četvrtih razreda osnovnih škola na Olimpijski bazen u Sarajevu, tokom zimskog raspusta.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj  po zapisniku Komisije za stavljane i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provedenoj proceduri usaglašavanja cijena lijekova važeće A i B Liste lijekova BPK sa cijenama Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 4000 KM za nabavku aparata od firme Broma Bel za detektovanje oštećenja srčanog mišića i tromboze vaskularnog sistema.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost resornom ministru da zaključi sporazumni raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde na području općine FBiH Foča sa Opštom poljoprivrednom zadrugom „VIP DRINA“ Ustikolina.

Usvojen je takođe i Program izmjena i dopuna Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2018.godinu. Izmjene se odnose na kriterije za raspodjelu sredstava na kodu „Podsticaj za uzgoj tovne piladi“, odnosno na minimalan broj turnusa u toku godine.

Vlada je odobrila i sredstva za pet projekata, u formi zahtjeva, koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018.godinu, čime je okončan ovaj program za ovu godinu.

Na ime naknade za koncesije za 2017. i 2018.godinu, jedinicama lokalne samouprave na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 32.204 KM.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje računa po Okončanoj situaciji privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018.godinu.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala i usvojila Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za oktobar ove godine, kao i Odluku o potvrđivanju Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde na period od 90 (devedeset) dana.

Nakon upoznavanja sa predmjerom i predračunom radova za sanaciju krova na zgradi Ministarstva za finansije, Vlada je zadužila ministarstva finansija i urbanizma da, u saradnji sa nadležnim u Kantonalnom sudu, riješe ovo goruće pitanje.

Članovi Vlade upoznati su sa potpisanim sporazumima koji se odnose na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i privrednog društva „EMKA Bosnia“ za izgradnju spomen obilježja, kao i sa dopisima Ministarstva finansija i Sindikata iz oblasti obrazovanja.

Sjednica je okončana formiranjem Komisije za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji centralnog spomen obilježlja braniteljima.                                      


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.