• OBJAVLJENO: 21.12.2018.
174.sjednica
Za sufinansiranje projekata tri lokalne zajednice odobreno 200.000 KM

D n e v n i   r e d

 1Usvajanje zapisnika sa 169. telefonske, 170 i 171. redovne i 173. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Inicijativa za implementaciju potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde (zaprimiljena od strane Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde i članova komisije ispred SSDMIS za tumačenje Kolektivnog ugovora);

2.2. Zaključak o razmatranju Prijedloga odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za period januar-mart 2019.godine;

2.3. Zaključak o razmatranju Prijedloga Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2019.godinu;

2.4. Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2018.godine;

3.2. Odluka o imenovanju Glavne Centrale popisne komisije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za reodvan godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde;

4.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za mjesec novembar i decembar 2018.godine;

4.4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2018.godinu;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja BPK Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračke populacije za mjesec novembar 2018.godine;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec novembar 2018.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske slubenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2019.godini;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da uputi zahtjev za davanje saglasnosti Vladi FBiH, kojom se traži da Vlada FBiH povjeri Odboru državne službe za žalbe Federacije BiH da odlučuje u drugom stepenu o svim žalbama za Bosansko-podrinjski kanton Goražde;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti za raspisivanje Internog oglasa.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Amandmana broj 1 na primjerak Sporazuma o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energijske efikasnosti dva javna objekta u BPK Goražde (JU Muzička škola Goražde i JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Amandmana broj 1 na Sporazum o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energijske efikasnosti dva javna objekta u BPK Goražde“ (2018);

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 615 200 – Kapitalni transferi pojedincima.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

9.1.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu za privredu BPK Goražde na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženjem za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost;

9.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde na ime sufinansiranja projekta „Izgradnja sistema vodosnabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“ Grad Goražde;

9.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava općini Foča FBiH na ime sufinansiranja projekta „Nastavak izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Koline“, općina Foča FBiH;

9.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava općini Pale FBiH na ime sufinansiranja projekta „Izgradnje glavnog kolektora kanaclizacione mreže u naselju Prača-završna faza“, općina Pale FBiH;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti na produženju Ugovora o zakupu kancelarijskog prostora;

9.5. Odluka o davanju Saglasnosti za plaćanje računa broj: 1044/18 od 07.12.2018.godine „Koteks“ Tešanj, a po Ugovoru broj: 04/II-14-299-5/18 od 05.12.2018.godine.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Izvještaji Komisije za provođenje postupka zajedničke javne nabavke u BPK-a Goražde i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

10.2. Dopisi i žalbe u vezi konkursnih procedura;

10.3. Urgencija Arhiva Kantona;

10.4. Razmatranje jednokratnih novčanih pomoći.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Urgencija u vezi sa nabavkom i podjelom peleti;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 10.000 litara lož ulja.

12. Tekuća pitanja.

 Na današnjoj 174. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Inicijativu za implementaciju potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde koju je resornom ministarstvu i Vladi dostavio Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije BPK Goražde.

Zaključak Vlade je da se ova tačka dnevnog reda vrati na doradu i dopuni analizom finansijskog stanja u zdravstvu, dok je Ministarstvu za zdravstvo naloženo da u saradnji sa sindikatima zdravstva pokrene proceduru izrade i usvajanja novog kolektivnog ugovora, kako za doktore medicine i stomatologije, tako i za sve uposlene u zdravstvu, budući je rok za implemetaciju postojećeg kolektivnog ugovora pri kraju.

Nakon obrazloženja direktora Hameda Topuza,  Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Finansijskog plana i Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2019.godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2018.godinu, kao i Odluku o privremenom finansiranju ove ustanove za prva tri mjeseca naredne godine.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je utvrdila konačan Plan raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2018.godinu, nakon čega je odobreno 4000 KM za realizaciju projekata omladinskih udruženja koja djeluju na području sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrene su redovne novčane tranše za novembar i decembar ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, redovne novčane tranše odobrene su za rad udruženja boračke populacije i Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec novembar 2018.godine.

Nakon što je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Odluku o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2018.godine, Vlada je imenovala i Glavnu centralnu popisnu komisiju.

Vlada je razriješila i imenovala po jednog člana školskih odbora JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde i JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, imenovani su članovi Policijskog odbora za policijske službenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem postizanja jedinstvenog sistema državne službe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Vlada je ovlastila premijera da uputi zahtjev Vladi FBiH u kojem se traži da Odbor državne službe za žalbe Federacije BiH odlučuje u drugom stepenu o svim žalbama za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline te zbog nedostajućih novčanih sredstava, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje amandmana na primjerke sporazuma sa UNDP-om o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energijske efikasnosti za četiri javna objekta u ovom kantonu.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi pojedincima u iznosu od 270.000 KM.

Ministarstvu za privredu BPK Goražde odobreno je 3.600 KM na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženjem za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost.

Sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), Gradu Goražde odobreno je 120.000 KM za sufinansiranje projekta „Izgradnja sistema vodosnabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“.

Sa ovog koda, općinama Foča i Pale u FBiH, za sufinansiranje projekata „Nastavak izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Koline i  „Izgradnja glavnog kolektora kanalizacione mreže u naselju Prača-završna faza“odobreno je 50.000, odnosno 30.000 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znaju Izvještaj Komisije za provođenje postupka zajedničke javne nabavke u BPK-a Goražde te donijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za pet lotova koji se odnose na nabavku informatičke opreme i kancelarijskog materijala, odnosno osiguranje zaposlenika, imovine i službenih motornih vozila.

Sjednica je završena usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 10.000 litara lož ulja za potrebe budžetskih korisnika.                                                        


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.