• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 126.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Besplatni udžbenici za stotinu učenika!
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, na početku 126. redovne sjednice vratila je Ministarstvu za finansije na doradu i usaglašavanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2005. godinu, te zadužila ovo ministarstvo da organizuje sastanak sa rukovodiocima kantonalnih organa uprave radi usaglašavanja rebalansa budžeta i izrade njegove konačne verzije.
Vlada je donijela Odluku o plaćanju duga za troškove električne energije brojila u zgradi u ulici Seada Sofovića –Sofe br. 9 u iznosu od 3.951,10 KM, kao i zaključak o njegovoj odjavi. Riječ je o zgradi u kojoj se nalazila kantonalna Služba za zapošljavanje i čije je troškove za električnu energiju, prema Ugovoru sačinjenom 2001.godine sve do danas snosila Vlada kantona.
Članovi Vlade BPK-a Goražde na ovoj sjednici dali su saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja u kojem je dodato novo radno mjesto: stručni saradnik za pravne poslove, te odobrili isplatu novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec august u iznosu od 5900,00 KM. Na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato pravo korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec august 2005. godine Vlada je donijela Odluku i o isplati novčanih sredstava Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2340,00 KM.
Ministrici za boračka pitanja Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o ustupanju radova na izradi i ugradnji šehidskih nišana sa firmom „Mermer“d.o.o. iz Goražda, a usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava po programima ovog ministarstva za prvih šest mjeseci ove godine. Tako je, prema ovom Izvještaju, sa koda „Izdaci za kategorije boračkih populacija“ za prvih šest mjesci ove godine utrošeno 107.642,12 KM ili 27% planiranih sredstava, sa koda „Udruženje građana“- 28.650,00 KM ili 43% , sa koda „Nabavka građevina“- 288.969,15 ili 52,5 %, dok je sa koda „Nabavka opreme“utrošeno 1.947,00 Km ili 64,9 % planiranih sredstava.
I Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo je od Vlade saglasnost na izmjenu svog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je dopunjen novim radnim mjestom : Viši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć. Ovom ministarstvu odobrena je isplata novčanih sredstava u iznosu od 2.072,00 KM za banjsko i klimatsko liječenje četiri pacijenta u RRC „Fojnica“u Fojnici.
Vlada BPK-a Goražde na ovoj sjednici, donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava za realizaciju projekta „Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih povratnika na prostoru Gornjedrinske regije koji žive u šupama, kobilama, podrumima, te pomoć za ugradnju doniranog građevinskog materijala“. Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 52.300,00 KM obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a biće dodjeljena korisnicima prema spisku koje je sačinilo resorno kantonalno ministarstvo.
Vlada je odobrila i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 48.917,96 KM firmi „Kaja Company“ na troškove implementacije Projekta izgradnje zgrade „Dom“, te usvojila projekat „Finansijska podrška u realizaciji projekta Vlade Japana III grant“ JU Dom zdravlja „Dr.Isak Samokovlija“ Goražde.
U nastavku sjednice, data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za nabavku udžbenika za stotinu socijalno ugroženih učenika osnovnih i srednjih škola u vrijednosti od 5000,00 KM, kao i saglasnost Školskom odboru OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima da za direktora ponovo imenuje Huseina Halilovića.
Ministri su razmatrali i usvojili i Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koju je sačinilo resorno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te utvrdili prijedlog Odluke o prihvatanju organizacije 43-tih Sandžačkih igara u Goraždu i uputili je na dalju skupštinsku proceduru.
Na ovoj sjednici donesena je Odluka o učešću u zajedničkom finansiranju i izvođenju radova na izgradnji fekalne kanalizacije Goražde-Zupčići- III faza, prema kojoj je za ovu namjenu iz budžeta Ministarstva za privredu izdvojeno 50.000,00 KM. Ovom ministarstvu odobreno je i zaključivanje Ugovora o izvođenju radova na farbanju Donjeg mosta na rijeci Drini sa JKP“6.mart“ Goražde, čija je vrijednost 6.950,00 KM.
Vlada je svojom odlukom odredila ribolovna područja na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojima gazduju tri ribolovna sportska društva: SRD „Goražde“ iz općine Goražde, SRD „Halil Sofradžija „ iz općine Foča-Ustikolina, i SRD „Toplik“ iz općine Pale-Prača.
Razmatran je i usvojen Izvještaj KMUP-a Goražde za mjesec august 2005. godine, te data saglasnost ovom ministarstvu da izvrši nabavku: dva policijska vozila, dva policijska bicikla i motocikl sa pratećom opremom, kao i drugu opremu neophodnu za efikasan rad policije .
Vlada BPK-a Goražde na 126.redovnoj sjednici dala je svoju saglasnost na Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama i na Obrazac zahtjeva za pristup informacijama što je u skladu sa implementacijom Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Usvojen je i Izvještaj Kamila Herende o učešću na 10. Ljetnoj školi Skupštine Evropskih regiona održanoj od 28.avgusta do 03. septembra 2005. godine u Mostaru, te odobreno službeno putovanje u Republiku Sloveniju Midhatu Hadžiomeroviću, direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove radi prisustva seminaru za provođenje HACCP sistema u oblasti veterinarstva.
Za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe BPK-a Goražde, Vlada je izabrala firmu ASA PSS d.o.o iz Sarajeva, dok je za najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete u naselju Bogušići izabrana firma „PEŠTEK PROMET“ d.o.o. iz Goražda.
Na kraju sjednice, Vlada je odobrila nabavku kompjutera učeniku Alenu Muhiću, kao i više novčanih pomoći, od kojih izdvajamo: 2000,00 KM za troškove štampanja knjige „ Sevdalinko, pjesmo nad pjesmama“, autora Radeta Dubljevića iz Sarajeva i 600,00 KM goraždanskoj muzičkoj grupi „Defile zvuka“ za troškove snimanja video spota.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.