• OBJAVLJENO: 07.01.2019.
178.sjednica
Data saglasnost na potpisivanje sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“u okviru Projekta CEB II

D n e v n i   r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 172, 174 i 175. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma o suradnji na sprovođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i altenativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“.

3. Dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa kreditiranjem modernizacije regionalnih cesta.

4. Dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na danas održanoj 178.redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru i ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje sporazuma o saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Gradom Goražde na sprovođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“u okviru Projekta CEB II, za podprojekte 098,099, 101 i 104 u Gradu Goraždu.

Realizacija podprojekta 104 Rasadnik, vrijednosti oko 1.700.000 KM, podrazumijeva rekonstrukciju postojećeg dijela i izgradnju novog dijela objekta Doma za stara i iznemogla lica u Gradu Goražde, ukupnog kapaciteta 30 soba sa pratećom infrastrukturom.

Potpisivanjem i realizacijom ovog sporazuma, biće uspješno zaokružena finansijska i materijalno-tehnička stabilizacija Doma za stara i iznemogla lica koji će, vrlo brzo, nakon okončanja rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, i zvanično postati vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovaj Dom, prije četiri godine bio je u finansijskoj blokadi, a danas su , zahvaljujući maksimalnom angažmanu Vlade, stvoreni uslovi za kvalitetan boravak njegovovih štićenika i normalan rad uposlenika, istaknuto je tim povodom.

Ostali sporazumi odnose se na rekonstrukciju krovova i adaptaciju 41 potkrovnog stana u ulicama Maršala Tita i Jusufa Duhovića, vlasništvo Grada Goražda, rekonstrukciju i zatvaranje objekta kolektivnog centra i alternativnog smještaja, 24 stambene jedinice u zgradi „Balkan II“, te izgradnju stambene zgrade sa 24 jedinice u naselju Splavište, s ciljem da se osobama smještenim u objektima kolektivnog i alternativnog smještaja osigura rješavanje stambenog pitanja po nekom drugom osnovu.

U sporazumima su definisane i pojedinačne obaveze Kantona i Grada Goražda, a njihove zajedničke obaveze su da učestvuju u subvencioniranju troškova smještaja i komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove njihovog plaćanja.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa kreditiranjem  modernizacije regionalnih cesta, te zadužila ministarstva finansija i privrede, odnosno Direkciju za ceste, da pripreme odgovor na dopis.

Nakon razmatranja dopisa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi izrade prednacrta Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom za period 2019-2023.godine, Vlada je zadužila kantonalno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da se aktivno uključi u ove aktivnosti i predloži sistem horizontalne koordinacije, konkretno, za izradu prednacrta Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.