• OBJAVLJENO: 11.02.2019.
182.sjednica
Utvrđen „Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Gradu Goražde“

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 181. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku novčanih sredstava odobrenih po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu“;

2.2. Zahtjev za povlačenje Nacrta Zakona o turizmu BPK-a Goražde iz skupštinske procedure.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbeglice:

3.1. Informacija o vezi zaprimljenih zaključaka od strane JZU Kantonalne bolnice Goražde i predsjednika Upravnog odbora JZU Kantonalne bolnice Goražde u vezi implementacije Projekta „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde;

3.2. Zaključak o saglasnosti o prihvatanju prijedloga Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za korekciju cijena lijekova;

3.3. Informacija dostavljena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, broj: 14-I-187/19 od 17.01.2019.godine po Zaključku Vlade BPK-a Goražde, broj: 03-34-1818/18 od 21.12.2018.godine;

3.4. Zaključak o formiranju Radne grupe – Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde, zaduženog za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije na području BPK-a Goražde za 2019.godinu;

3.5. Urgencija za očitovanje Vlade po zahtjevu Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK-a Goražde sa sastanka održanog 30.01.2019.godine.                           

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec januar 2019.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

5.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“.                          

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1.Prijedlog Amandmana XLIX-LVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Zahtjevi za preduzimanje mjera.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o utvrđivanju dokumenta „Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u gradu Goražde“.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Zahtjev za pomoć u sanaciji klizišta;

8.2. Zahtjev za dostavljanje članova Upravnog odbora Biznis centra Goražde;

8.3. Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije (ECRI) nakon obavljene monitoring posjete Bosni i Hercegovini, preporuke na izjašnjenje;

8.4. Mišljenje Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu i mišljenje na Zakon o unapređenju lokalnog poslova;

8.5. Račun „CM-COSMETIC MARKET“ d.o.o. Vitez

8.6. Zahtjevi za jednokratne novčane pomoći;

8.7. Razmatranje Zaključka Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 50,4 tona drvene peleti;

9.2. Odluka o dodjeli 475,00 kg brašna tip 710 Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25.000 litara lož ulja.

10. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 182.redovnu sjednicu.

Nakon provedenih javnih rasprava, Vlada je na prijedlog Ministarstva pravosuđa, u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog amandmana od člana 49 do člana 58 na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojim se harmonizuju propisi vezani za Zakon o Gradu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, utvrđen je i „Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u gradu Goražde“. Ciljevi ovog plana su smanjenje emisije ugljičnog dioksida iz stambenog sektora, smanjivanje ukupne energetske potrošnje u stambenom sektoru i omogućavanje transformacije područja kantona u ekološki održivo područje.

Vlade je primila k znanju mišljenje Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu i Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja, te zadužila ministarstva finansija i privrede da uvaže ovo mišljenje prilikom izrade prijedloga pomenutih dokumenata.

Razmatrana je i primljena k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za januar 2019.godine. Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom mjesecu, u odnosu na isti mjesec prošle godine, registrovano je smanjenje broja krivičnih djela, kao i povećanje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća. Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iz ovog perioda je 100 odsto, istaknuto je ovom prilikom.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi implementacije projekta „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri javnoj zdravstvenog ustanovi Kantonalna bolnica Goražde. Tom prilikom, Vlada je od organa upravljanja i rukovođenja Kantonalne bolnice Goražde zatražila da u što kraćem roku, na transparentan i efikasan način, ispoštuju odredbe iz potpisanog sporazuma, odnosno da pokrenu zakonom propisan postupak javnih nabavki za realizaciju ovog projekta.

Ovo ministarstvo kandidovalo je na dnevni red i Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja po zaključku Vlade, a u vezi inicijative za implementaciju potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji kantona.

Nakon što je informacija primljena k znanju,Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja, kao finansijera usluga i potpisnika Ugovora sa zdravstvenim ustanovana, da informaciju dopuni sa uporednim pokazateljima kolika su ukupna mjesečna izdvajanja po starom i novom Kolektivnom ugovoru , mišljenjem i stavom u pogledu mogućnosti finansiranja zdravstvenih usluga po potpisanim kolektivnim ugovorima, kao i projekcijom prihoda i rashoda, odnosno potrebnih sredstava za implementaciju kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva za period 2019-2021.godina.

Od Zavoda  je takođe i zatražena informacija o visini ostvarenih, neplaćenih obaveza i visini deficita.

Vlada je na ovoj sjednici formirala radnu grupu – pregovarački tim Vlade BPK-a Goražde, zadužen za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije na području BPK-a Goražde za 2019.godinu.

U nastavku sjednice, usvojen je Izvještaj Ministarstva za privredu o namjenskom utrošku novčanih sredstava odobrenih po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu“, te primljena k znanju Informacija o u vezi Nacrta Zakona o turizmu BPK Goražde i potrebi da se uskladi sa federalnim propisima.

Takođe, Vlada je razmatrala Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije (ECRI) nakon obavljene monitoring posjete Bosni i Hercegovini, Zaključak Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, te zahtjev Općine Foča u FBiH za pomoć u sanaciji klizišta.

Vlada je imenovala svog člana u Upravnom odboru Biznis centra Goražde, te razriješila i imenovala člana Školskog odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“. 

 Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku 50,4 tona drvene peleti i 25.000 lož ulja, te donijela odluku da se iz kantonalnih robnih rezervi izvrši dodjela 475 kilograma brašna Ministarstvu socijalne politike u humanitarne svrhe.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.