• OBJAVLJENO: 07.03.2019.
185.sjednica
Razmatrane primjedbe na nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2019. godinu

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 184. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1.Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu,

2.2. Zakon o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime II (druge) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

3.2. Informacija o prijevozu učenika;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na realizaciju Kalendara takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Izvještaj o provedenim aktivnostima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

5.1. Odluka o davanju objekata bivše kasarne „Goražde I“ privrednom društvu AS Compay“ d.o.o. Goražde na privremeno korištenje.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1.  Izvještaj Glavne Centralne popisne komisije za popisi imovine, zaliha, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2018.godine i prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zaliha, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2018.godine i Zaključak;

6.2. Zaključak o davanju saglasnostu premijeru za potpivanje Izjave o solidarnosti;

6.3. Izvještaj Komisije.

7. Tekuća pitanja.

Na svom 185. redovnom zasjedanju, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je primjedbe i sugestije sa javnih rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Nakon diskusije tokom koje je konstatovano da bi shodno projekcijama o planiranim prihodima za ovu godinu, bilo realno planirati da Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bude na nivou prošlogodišnjeg, Vlada je usvojila zaključak kojim je zadužila resorna ministarstva da još jednom razmotre te se očituju o pomenutim primjedbama i sugestijama. Svoje prijedloge ministarstva su zadužena da dostave Vladi do utorka, 12.03.2019. godine, kako bi se u što kraćem roku pripremili prijedlozi ovih finansijskih dokumenata i uputili Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na usvajanje.

Razmatrajući pitanje koje se odnosi na visinu paušalne naknade za zdravstveno osiguranje lica koja se finansira iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i kantonalne Službe za zapošljavanje za 2019. godinu, Vlada je usvojila zaključak o tome da iznos ove paušalne naknade bude na prošlogodišnjem nivou.

U oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je donijela Odluku o davanju objekata bivše kasarne „Goražde I“ na privremeno korištenje privrednom društvu „A-S Company“ d.o.o. Goražde i to u trajanju od šest mjeseci.

Vlada je usvojila Elaborat o popisu Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zaliha, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2018. godine te zadužila ministarstva, direkcije, službe i uprave da postupe shodno zaključcima iz ovog elaborata.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, utvrđena je visina osnovice za obračun plaća korisnika budžeta za februar 2019. godine.

Do završetka sjednice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju redovne mjesečne tranše JP RTV BPK Goražde za februar 2019. godine te dala saglasnost na Kalendar školskih takmičenja za 2019. godinu Ministarstva za obrazovanje, mlade, kulturu i sport.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.