• OBJAVLJENO: 15.03.2019.
186.sjednica
Data saglasnost osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da nastave započete procedure prijema u radni odnos nastavnika

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 185. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.Odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednim društvima;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje računa broj: 55/19 od 05.03.2019.godine, a odnosi se na treću tranšu Zimskog održavana ugovorenog putnog pravca za period od 01.02.do 28.02.2019.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2019.godine;

3.3. Informacija;

3.4. Informacija dostavljena od Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar i februar 2019.godine;

4.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar i februar 2019.godine;

4.3. Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Konačnu listu korisnika za dodjelu sredstava na ime stambenog zbrinjavanja pripadnika boračkih populacija BPK Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o formiranju Operativnog štaba Vlade BPK-a Goražde za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK-a Goražde. 

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1.Zaključak o primanju k znanju Informacije o postupku prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde;

6.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o isteku Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog faktulteta.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1.Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2019.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:           

8.1. Urgencija za postupanje po aktu instuticije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine od dana 06.04.2018.godine;

8.2. Obavijesti o zaključcima Vijeća ministara BiH;

8.3. Zahtjevi za pomoć udruženja i pojedinaca;

8.4. Davanje saglasnosti za plaćanje računa.

9. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.5.

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o davanju saglasnosti direktoru javne ustanove za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za dvije njegovateljice i jednog socijalnog radnika po osnovu Programa Zavoda za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja 2019. godine

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića sa dnevnog reda je skinuta tačka 1. usvajanje Zapisnika sa 185. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 186.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost za isplatu subvencija, dijela profitne marže za pet privrednih društava, na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja kantona, zaključenim između Vlade BPK i BBI banke d.d. Sarajevo.

Direkcija za ceste BPK dobila je saglasnost za plaćanje računa koji se odnosi se na treću tranšu zimskog održavanja regionalne ceste R- 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018/2019.godinu.

Nakon što je primila k znanju Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde u vezi Analize trenutnog finansijskog stanja u zdravstvu na području kantona, usvojen je zaključak da se se zbog neplaćenih obaveza i prikazanog deficita u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde  nisu stekli uslovi za implementaciju člana 67 potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva u dijelu koji se odnosi na visinu satnice i predložene koeficijente.

Kako je istaknuto, ova analiza može biti dobar polazni dokument za zaključenje novih kolektivnih ugovora koji su u fazi pregovaranja, te da se o radno-pravnom statusu usposlenika u zdravstvu može konkretnije razgovarati tek nakon usvajanja Finansijskog plana Zavoda za ovu godinu.

Vlada je dala saglasnost menadžmentu Doma za stara i iznemogla lica Goražde za prijem dvije njegovateljice posredstvom učešća u federalnom programu zapošljavanja.

Odobrena su i novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart ove godine, kao i isporuka 2000 litara lož ulja Domu za stara lica za zagrijavanje prostorija.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja odobrena su novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za januar i februar ove godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o postupku prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde Ministarstva za obrazovanje.

Cijeneći specifičnosti kada je u pitanju zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, a koje su regulisane zakonima i uzimajući u obzir Odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno njen član 2. u kojem su osnovne i srednje škole izuzete od zabrane prijema u radni odnos, Vlada je dala saglasnost osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da nastave započete procedure prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.

Kako je istaknuto, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, postupci će se nastaviti za onaj broj izvršilaca i radnih mjesta koji su se finansirali u prva tri mjeseca 2018.godine i do nivoa sredstava u tom periodu.

Nakon što je primila k znanju Informaciju o isteku Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a Goražde kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog faktulteta, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanje za potpisivanje anex-a ugovora, u trajanju do okončanja postupka javne nabavke, a najkasnije do 90 dana.

Predmet razmatranja bila je i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2019.godine koja je takođe, primljena k znanju.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je formirala Operativni štab Vlade BPK-a Goražde za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u ovom kantonu.

Do kraja sjednice, Vlada se upoznala sa zaključcima Vijeća ministara BiH, te novčano podržala poslovno-stručnu konferenciju namijenjenu proizvodnim kompanijama PIT Drina 2019. i završetak obnove Aladža džamije u Foči.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.