• OBJAVLJENO: 10.04.2019.
189.sjednica
Data saglasnost na potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim i osnovnim školama

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 187. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2019.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2019.godinu;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući nransfer za sport za 2019.godinu;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime III (treće) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

2.5. Zaključak koji se daje saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim školama BPK- Goražde i Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenika u osnovnim školama BPK-a Goražde;

2.6. Zaključak kojim se daje saglasnost Amiri Borovac, koja po ovlaštenju premijera zastupa Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01.-31.12.2019.godine;

3.2. Zaključak o davanju saglanosti ministrici za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu za period 01.01.-31.12.2019.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera opštinama u sastavu BPK-a Goražde;

4.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec mart 2019.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređene i zaštitu okoline:

5.1.Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda za 2019.godinu;

5.2.Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva, sa ekonomsko koda  615 200 – Kapitalni transferi pojedincima;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na isplatu novčanih sredstava na ime subvencije 1m2 stambenog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H4“ u Goraždu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa Podračuna za zaštitu okoline u BPK-a Goražde za 2019.godinu;

5.5. Odluka o davanu saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za 2019.godinu sa ekonomskog koda 615 700 – Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte;

6.2. Odluka o otpisu stalnih sredstava;

6.3. Odluka o osvajanju Programa obilježavanja 27.godišnjice Armije RBiH BPK-a Goražde za 2019.godinu sa finansijskim planom.

7. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 189.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru na potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim i osnovnim školama na području ovog kantona.

Uz ovu saglasnost, Vlada je zadužila ministarstva finansija, unutrašnjih poslova i pravosuđa da pripreme uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u državnoj službi i policijske službenike.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobila je saglasnost Vlade na potpisivanje sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, kao i djece od rođenja do polaska u osnovnu školu, te lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2019.godine.

Stručna savjetnica za osnovno obrazovanje, koja po ovlaštenju premijera zastupa Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, dobila je saglasnost na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Radi realizacije neophodnih aktivnosti i prohodnosti budžeta, Vlada je na ovoj sjednici usvojila programe utroške sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transfer za informisanje u iznosu od 485.000 KM, Tekući transfer za sport u iznosu od 400.000 KM i Tekući transferi pojednicima-ostalo u iznosu od 100.000 KM.

Nakon usvajanja ovih programa, Vlada je odobrila akontativna novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde, kao i treću, novčanu tranšu  Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojeni su takođe i planovi utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa Podračuna Kantonalnog stambenog fonda i Podračuna za zaštitu okoline u BPK-a Goražde u iznosima od 139.100 KM i 137.000 KM, koji će se u 2019. godini utrošiti za uknjižavanje stambenih objekata čiji status nije definisan i izradu neophodnih projekata, odnosno za izradu strateških dokumenata i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoline.

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sredstava ovog ministarstva sa ekomomskih kodova: Kapitalni transferi pojedincima i Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama u iznosima od 100.000 KM i 80.000 KM.

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava firmi GPD „Drina“na ime subvencije kupoprodajne cijene 1m2 stambenog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H4“ u Goraždu u iznosu od 100.000 KM.

Usvojen je takođe i Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda  – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte u iznosu od 220.000 KM.

Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde, te utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok za mart ove godine.

Na kraju sjednice, Vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila Program obilježavanja 27.godišnjice Armije RBiH BPK-a Goražde za 2019.godinu sa finansijskim planom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.