• OBJAVLJENO: 09.05.2019.
2.sjednica
Izabran izvođač radova za rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima; utvrđeni Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija

 D n e v n i  r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 190. redovne i 1. konstituirajuće sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Instrukcije za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u JU „Cetnar za socijalni rad“ Goražde

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde da, putem direktnog sporazuma, izvrši nabavku goriva za potrebe snabdijevanja Policijske stanice Prača-Općina Pale u FBiH.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 615 200 – Kapitalni transferi pojedincima;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja BPK Goražde da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite;

4.5. Zaključak kojim se daje saglasnost premijeru BPK Goražde da potpiše Ugovor  sa odabranim izvođačem na rekonstrukciji platoa Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde sa izgradnjom „Kapije života“, u ul. 1.slavne višegradske brigade br. 2a;

4.6.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa za 2018/19 studijsku godinu;

5.2.Odluka o davanju saglasnosti za povećanje koeficijenta za obračun plata JP RTV BPK-a Goražde d.o.o.;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrte) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije:

6.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec  april 2019.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

7.1. Odluka o isplati novčanih sredstava JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde

7.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje pčelinjih društava (SPP,SPO,ZZ,DOO).

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Zaključak o davanju konačne saglasnosti JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Gražde“ na „Program stručnog osposobljavanja 2019“;

8.2. Zaključak o davanju konačne saglasnosti JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ na „Program obuke u 2019.godini“.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Prigovor na Rješenje o imenovanju Komisije za koncesije BPK-a Goražde, nastavak postupka istrage;

9.2. Zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi sa Informacijom u vezi dokumenta „Realizacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde;

9.3. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj, 2.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijerki da u ime Ministarstva za boračka pitanja potpiše Ugovor sa odabranim izvođačem radova, GPD „Drina“, na rekonstrukciji platoa Centralnog spomen obilježja „Goražde-grad heroj svojim braniocima“, sa izgradnjom „Kapije života“, čime je zvanično otpočela realizacija ovog značajnog projekta dostojnog veličine i žrtve branilaca ovog grada i Kantona.

Usvojeni su i programi utroška sredstava u Budžetu ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Tekući i Kapitalni transferi pojedincima u iznosima od 550.000 KM i 30.000 KM; te Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 240.000 KM.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za 2019.godinu. Ovo pravo, kako je istaknuto, u prošloj godini koristilo je 157 korisnika.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa za 2018/19 studijsku godinu koji su preduslov za raspisivanje javnog konkursa i dodjelu stipendija studentima. Prema obrazloženju resornog ministra, za isplatu stipendija u budžetu ovog ministasrtva predviđen je iznos od 150.000 KM i u manjem je iznosu u odnosu na prethodnu studijsku godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose dala konačnu saglasnost JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde na programe stručnog osposobljavanja  i obuke u 2019.godini. Sredstva za prvo zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom na evidenciji nezaposlenih u iznosu od 106.000 KM obezbijedila je kantonalna Služba za zapošljavanje, kao i 19.000 KM za realizaciju Programa obuke.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila odluke o isplati novčanih sredstava JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde za vještačko osjemenjavanje krava, te za podsticaj u poljoprivredi u 2018.godini koji se odnosi na držanje pčelinjih društava.

Data je takođe saglasnost na izmjene i dopune Instrukcije za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u JU „Cetnar za socijalni rad“ Goražde, kao i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javnom preduzeću RTV BPK Goražde u dijelu koji se odnosi na povećanje koeficijenata za obračun plata.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, uvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok za april ove godine korisnicima Budžeta BPK-a Goražde.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde dobio je saglasnost da putem direktnog sporazuma izvrši nabavku goriva za potrebe snabdijevanja Policijske stanice Prača-Općina Pale u FBiH.

Vlada je upoznata i sa Zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u vezi sa Informacijom u vezi dokumenta „Realizacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“ koje se proglasilo nenadležnim za preispitivanje postupanja tužilaštava prilikom rada na pitanjima iz njihove nadležnosti.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.