• OBJAVLJENO: 16.05.2019.
3.sjednica
Odobreni novčani podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u 2018.godini

D n e v n i  r e d

 1.Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite između JU Centar za socijani rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde;

2.3.Zaključak o razmatranju Godišnjeg i periodičnog izvještavanja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, za fiskalnu 2018.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2019.godine;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019.godinu. 

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije BPK Goražde  za nabavku dijela uniformi i obuće za policijske službenike;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije BPK Goražde  za nabavku stalnog sredstva u obliku prava-licence;

3.3. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.03.2019.godine;

3.4. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec mart 2019.godine;

3.5. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2019.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart 2019.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec mart 2019.godine;

4.3. Zaključak kojim se usvaja analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde za period 2005-2018.godina;

4.4. Zaključak kojim se daje podrška Federalnim organima vlasti na donošenju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te prihvatanja stava i mišljenja Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde na nacrt predmetnog zakona;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Konačnu listu korisnika za dodjelu sredstava na ime stambenog zbrinjavanja pripadnika boračkih populacija BPK Goražde.                       

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak kojim se daje saglasnost JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku panik rasvjete;

5.2. Zaključak kojim se daje saglasnost JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za nabavku protiv požarnog aparata;

5.3. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde na potpsivanje Ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača koji će učestvovati u realizaciji  Projekta „Škola u prirodi“ u Fačanskoj Jabuci;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama za mlade za 2019.godinu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2019.godinu;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2019.godinu;

5.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Sanacija grijanja u školskim prostorijama“;

5.8. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku jednog foto-aparata i kamere;

5.9. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „U korak sa vremenom“ (opremanje kabineta informatike IT opremom);

5.10. Zaključak o davanju saglasnosti JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Nabavka laptopa za izvođenje multimedijalne nastave“;

5.11. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Rekonstrukcija sanitarnih čvorova“;

5.12. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Opremanje informatičkog kabineta“;

5.13. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Svi imamo računar“;

5.14. Zaključak o davanju saglasnosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Opremanje Koncertne sale informatičkom opremom kako postala multifunkcionalna“;

5.15. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde na donošenje Ispravke Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama BPK Goražde;

5.16. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na novou    BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poloprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

6.2.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

6.3.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji –proizvodnja žita jesenja sjetva prenos iz 2017.godine;

6.4.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja merkantilnog krompira;

6.5.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje koka nosica;

6.6.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj tovne piladi (brojlera);

6.7.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka

6.8.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka;

6.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za prozvodnju kravljeg mlijeka;

6.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka;

6.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj priplodnih junica;

6.12.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj  za uzgoj priplodnih junica;

6.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj investicja u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja-nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme;

6.14. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu za zaključivanje Ugovora o djelu;

6.15. Dostava prijedloga izjašnjena – odgovora;

6.16. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednom društvu “Hubjer” d.o.o. Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu Goražde;

7.2. Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u Javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kantona, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređene i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za 2019.godinu, sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi nižim nivoima vlasti;

8.2. Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odgovor na poslaničko pitanje i inicijativu;

9.2. Poslanička pitanja i inicijative od 26. marta 2019.godine i sa 2. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde;

9.3. Zahtjev za razrješenje člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Edina Aganaovića;

9.4. Saglasnost za zaključivanje Ugovora o djelu Skupštini Kantona;

9.5. Zaključak Vlade Federacije BiH;

9.6.Zahtjev za davanje ovlaštenja za vršenje poslova inspekcije za hranu i veterinarske inspekcije.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za pokretanje postupka nabavke armirano-betonskih radova na sanaciji rekonstrukciji postojećeg betonskog stepeništa koje služi kao prilaz zgradi Vlade BPK-a Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Nataše Danojlić, sa dnevnog reda povlači se podtačka 7.2., jer nije obezbjeđeno Mišljenje Ministarstva za finansije BPK-a Goražde.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Pod tačkom 11 – Tekuća pitanja, razmatrat će se Stav Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, upoznavanje sa zahtjevom  klubova za uvrštavanje u finansiranje.

 

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjegliceVlada je utvrdila visinu koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom.

Centar za socijalni rad dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Razmatran je Godišnji i periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za fiskalnu 2018.godinu na koji Vlada nije imala primjedbi te ga je uputila Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojeni su i programi utroška sredstava ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) i Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu u iznosima od 140.000 KM i 30.000 KM.

Nakon usvajanja Programa utroška sredstava, Vlada je odobrila i prvu tranšu novčanih sredstava u ovoj godini Domu za stara lica u iznosu od 20.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je razmatrala i usvojila set informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prva tri mjeseca, te za mart i april ove godine.

Uprava policije BPK Goražde dobila je saglasnost za nabavku dijela uniformi i obuće za policijske službenike u ukupnoj vrijednosti od 38.000 KM  i  za pokretanje postupka nabavke stalnog sredstva u obliku prava-licence za instalaciju na server u svrhu korištenja sistema za obradu prekršajnih naloga i sistema video nadzora.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazila se i Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde za period 2005-2018.godina, koja je nakon razmatranja i usvajanja zaključaka i preporuka resornog ministarstva, upućena Skupštini na razmatranje i javnu prezentaciju.

Vlada je takođe dala podršku federalnim organima vlasti na donošenju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, uz prihvatanje stava i mišljenja Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde na nacrt predmetnog zakona, koji ukazuju na činjenicu da naš Kanton ne može finansijski servisirati prava određena ovim zakonom.

Redovne novčane tranše za mart odobrene su za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transfer neprofitnim organizacijama za mlade u iznosu od 10.000 KM, Tekući transfer za kulturu u iznosu od 55.000 KM i  Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, za infrastrukturne projekte u sportu, u iznosu od 15.000 KM.

Najveći dio odluka iz oblasti Ministarstva obrazovanja usvojenih na današnjoj sjednici odnosio na saglasnosti za projekte osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde koji će se ove godine realizovati uz finansijsku pomoć BH Telecom-a i organizacije Word Vision.

Takođe, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 33.980 KM za 10 sportskih klubova, nosilaca sportskih djelatnosti.

Iz oblasti Ministarstva za privredu, usvojen je set odluka koji se odnosi na isplatu novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018.godini. Tako su odobreni podsticaji za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, merkantilnog krompira i žita, uzgoj priplodnih junica, držanje koka nosilja, uzgoj tovne piladi, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređene i zaštitu okolineVlada je usvojila programe utroška utroška sredstava iz Budžeta ovog ministarstva za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transferi nižim nivoima vlasti i Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosima od 25.000 i 20.000 KM.

Vlada je primila k znanju Zaključak Vlade Federacije BiH u vezi realizacije Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016-2021) za 2018.godinu te zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u skladu sa pomenutim zaključkom poduzme mjere iz svoje nadležnosti.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je razmatrala poslanička pitanja i inicijative od 26.marta 2019.godine i sa 2.redovne sjednice Skupštine BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.