• OBJAVLJENO: 29.05.2019.
5.sjednica
Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (2018-2022).

D n e v n i  r e d

 1.Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (2018-2022).

2. Razmatranje Amandmana na Prijedloga odluke o određivanju prostora za neorganizovana i spontana okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Tekuća pitanja.

Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je ministar Mensud Arnaut, nakon čega je donesena s l i j e d e ć a:

O D L U K A

o izmjeni i dopuni Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (2018-2022)

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (2018-2022) tako što se u naslovnoj strani dokumenta mijenja period za koji se Strategija donosi, pa se umjesto brojeva “(2018-2022)” zamjenjuje brojevima “(2019-2023)” i tako redom u cijelom tekstu dokumenta pomenute Strategije.

Član 2.

U dijelu dokumenta Strategije na stranici 0 koja se odnosi na uvodne riječi ministra, brišu se riječi “ Gosp. Salman Anes, dipl.prav.” i ostaje samo riječ “M I N I S T A R”.

Član 3.

Ova Odluka postaje sastavni dio Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član  4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

Ad 2.

Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda ministrica Nizama Rišljanin, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

O D L U K A

 o izmjeni Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

 Ovom Odlukom mijenja se Odluka o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na način da u članu 1. stav 1. briše alineja 3.

Član 2.

Sastavni dio Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, je  izmjena iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.