• OBJAVLJENO: 03.06.2019.
1.vanredna sjednica
Ministarstva zadužena za usaglašavavnje Programa rada Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

D n e v n i  r e d

 1. Usaglašavanje Programa rada Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

 2.1.Odluka o dodjeli stana pod zakup Kulović Eldinu iz Goražda.

Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dala je premijer Aida Obuća, nakon čega je donesen s lj e d e ć i:

Z A K LJ U Č A K

 1. Zadužuju se ministarstva u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrše usaglašavanje normativnih aktivnosti iz svog Programa rada za 2019.godinu sa normativnim aktivnostima predviđenim u Nacrtu Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, u sljedećim segmentima:

– Provjeriti u svom programu da li su predviđeni normativni akti koje treba da donese ili razmatra Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a isti nisu predviđeni u Programu rada Skupštine za 2019.godinu;

– Provjeriti da li su u Programu Skupštine predviđene normativne aktivnosti iz nadležnosti njihovih ministarstava, a iste nisu planirane u Programu rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu;

– Provjeriti predviđeni rok za donošenje određenog propisa ili stavljanja na dnevni red Skupštine određenog izvještaja ili informacije iz nadležnosti svog ministarstava, te predložiti promjenu istog.

2. Navedeno usaglašavanje iz člana 1. ovog Zaključka u pisanoj formi dostaviti sekretaru Vlade do 07.06. 2019.godine (petak) do kraja radnog vremena.

Ad 2.

Uvodno obrazloženje po drugoj tački dnevnog reda dao je ministar Bojan Krunić, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

O D L U K A

o dodjeli potkrovnog stana u Goraždu na privremeno korištenje Kulović Eldinu

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.