• OBJAVLJENO: 28.06.2019.
9.sjednica
Odobren dodatni upis učenika za zvanja ekonomski tehničar i elektrotehničar

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 8. redovne i 1. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću gubitka;

2.2. Prijedlog Protokola o vođenju pregovora između Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK-a Goražde radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti  zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde;

2.4. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.5. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde i Zaključak kojim se Ministarstvo zadužuje da raspiše javni oglas i provede proceduru za izbor i imenovanje Upravnog obdora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni stranferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava – opreme;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde na Plan i Program Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2019.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2019.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja (hedije) dobitnika najvećih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2019.godinu;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja „Dana šehida“ u 2019.godini;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja organizovanja odlaska invalida na KUP prvenstvo u kuglanju koje se održalo u Tuzli dana 15.06.2019.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe;

5.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na noviu BPK Goražde sa 16 (šesnaest) sportska kluba;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa za JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za mjesec januar, februar i mart 2019.godine;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa za JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Informacija o stanju stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:  

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme;

7.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juni 2019.godine;

7.3. Odluka o preraspodjeli sredstava.                                

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Zaključak Vlade Federacije BiH;

8.2. Odgovori na poslanička pitanja i i inicijative;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme u Uredu Premijera i Vlade BPK-a Goražde;

8.4. Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuka i servisiranje kompjuterske opreme;

8.5. Zaključak Parlamenta Federacije Predstavnički dom.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Zaključak o davanju saglasnoti Kantonalnoj upravi civilne zaštite  za potpisivanje Ugovora o djelu.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog Emire Drakovac, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se slijedeće podtačke: 5.6., 5.7., 5.8. i 5.9.

5.6. Stav Vlade

5.7. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići;

5.8. Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde i Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde

5.9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora  JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za dvije njegovateljice po osnovu Programa Zavoda za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja 2019. godine

Na prijedlog ministra Mensuda Arnauta, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.4.

3.4. Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 9.redovnoj sjednici odobrila je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, da se u prvi razred Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ dodatno upišu još 4 učenika za zvanje ekonomski tehničar, a u Srednju tehničku školu „Hasib Hadžović“ 8 učenika za zvanje elektrotehničar. Ovim su ispunjeni zahtjevi roditelja djece koja su ispunjavala uslove a nisu bila primljena zbog popunjenog maksimalnog broja od 28 učenika po odjeljenju. Kako je istaknuto, konkurs za naknadni upis u srednje škole za zvanja i zanimanja koja nisu popunjena u prvom upisnom roku do maksimuma predviđenog Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje završava se danas za zvanja četvrtog stepena, odnosno 4.jula za zanimanja trećeg stepena.

Nakon razmatranja, Vlada je dala saglasnost  na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva urbanizma o stanju stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu BPK-a Goražde. Ovo ministarstvo, ministarstva za socijalnu politiku i boračka pitanja i Kantonalno pravobranilaštvo zaduženi su da Vladi dostave prijedlog mjera koje će za rezultat imati prevazilaženje problema naplate potraživanja nastalih po osnovu prodaje i izdavanja pod zakup stanova u vlasništvu Kantona, kao i redovnu njihovu naplatu u narednom periodu.

Vlada je razmatrala i nije imala primjedbi  na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću gubitka koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), te Plan i Program Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2019.godinu.

Nakon što su obavljene sve potrebne procedure, ministar obrazovanja dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde sa 16 (šesnaest) sportskih klubova.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja odobrene su redovne novčane tranše za rad boračkih udruženja i Projekt poboljšanja statusa boračke populacije za maj ove godine.

Vlada je odobrila i novčana sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja (hedije) za dobitnike najvećih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde za 2019.godinu u iznosu od 11.200 KM, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja „Dana šehida“ i organizovanje odlaska invalida na KUP prvenstvo u kuglanju koje je održano u Tuzli.

JU Dom za stara i iznemogla lica dobila je saglasnost Vlade za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za dvije njegovateljice po osnovu Programa Zavoda za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja 2019.godine.

Ovoj javnoj ustanovi za njene redovne aktivnosti odobrena su  sredstva u iznosu od 10.000 KM, a Sportskom savezu BPK Goražde za prva tri mjeseca ove godine sredstva u iznosu od 17.150 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, utvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok korisnicima budžeta za juni ove godine.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala zaključke Vlade Federacije i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Budući da je cijena ponude bila znatno veća od osiguranih sredstava, Vlada je poništila postupak javne nabavke „Isporuka i servisiranje kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK Goražde“, pa će se nakon žalbenog roka ponoviti predmetna nabavka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju  Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde,  te zadužila resorno ministarstvo da raspiše javni oglas i provede proceduru za izbor i imenovanje Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Skupštini na davanje saglasnosti, upućeno je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK, nakon što je razriješen stari Upravni odbor.

Vlada je usvajanje odluka o razrješenju i privremenom imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola odložila za nastavak sjednice, budući da na današnjoj sjednici nisu bili kompletirani svi materijali vezani za ovu tačku dnevnog reda.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.