• OBJAVLJENO: 08.07.2019.
Nastavak 9. i 10.sjednica
Data saglasnost ministru za obrazovanje za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija

D n e v n i  r e d

  1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1 Odluka o plaćanju računa broj: 34/19 od 21.05.2019. godine, i broj: 33/19 od 21.05.2019. godine;

1.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara – Goražde – Hrenovica  za 2019. godinu;

1.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde“ za 2018. godinu;

1.4.  Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu da izvrši produženje Ugovora, koji se odnosi na zakup kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo Filijala Goražde, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo na period od 6 (šest) mjeseci.

1.5. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu BPK Goražde da zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava na ime sufinansiranja Projekta „Nastavak izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Koline“ sa općinom Foča FBiH;

1.6. Odluka o imenovanju privremenog Nadzornog odbora J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019. godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija za 2019. godinu;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja BPK Goražde;

2.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2018/19 studijsku godinu, i Zaključaka o utvrđivanju Konačne liste za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2018/19. Godinu i davanju saglasnosti Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentske stipendije sa studentima sa Konačne liste za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2018/19 studijsku godinu.

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transferi za sport za 2019. godinu.

2.6. Izvještaj o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/18 godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

3.1. Prijedlog Uredbe o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde;

3.2. Prijedlog Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u BPK Goražde koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Predmjer i predračun za sanaciju i rekonstrukciju postojećeg betonskog stepeništa koje služi kao prilaz zgradi Vlade BPK Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije, hladnog oružja i predmeta sa obrazloženjem.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja Biciklističkog maratona Goražde – Srebrenica 2019.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluke o davanju saglasnosti na Programe utroška sredstava Vlade BPK Goražde;

8.2. Molba za pomoć u organizaciji vjerske manifestacije;

8.3. Zahtjev Planinarskog kluba „Goražde – Maglić“ Goražde;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje računa;

8.5. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2019. godinu sa ZZO BPK Goražde;

8.6. Dopis Kantonalnog pravobranilaštva BPK Goražde, saglasnost; traži se;

8.7. Odluka o pokretanju postupka nabavke  bankarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK Goražde, i Rješenje o imenovanje Komisije za pokretanje postupka nabavke bankarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK Goražde;

8.8. Saglasnost za pokretanje postupka i donošenje Odluke o javnoj nabavci klima uređaja za kancelariju Predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde putem direktnog sporazuma.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Informacija, dostavlja se.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Krunić Bojana sa dnevnog reda se povlači peta tačka (5).

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 10.redovnoj sjednici utvrdila je konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2018/19. godinu te dala saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za potpisivanje ugovora o dodjeli studentske stipendije sa studentima sa ove liste.

Prije utvrđivanja Konačne liste, Vlada je usvojila Program utroška ovog ministarstva sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija za 2019. godinu u iznosu od 153.720 KM, kao i izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za ovu studijsku godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Uredbu o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde, dok je za narednu sjednicu, radi dodatnog usaglašavanja, odgođeno izjašnjavanje o Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u BPK Goražde koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Vlada je razmatrala izvještaje o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/18. godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo za obrazovanje dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde, koja će se realizovati uz finansijsku pomoć federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Razmatran je i usvojen Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava po Programu „Podrška razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde“ za 2018. godinu.

Takođe, prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde. te data saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2019. godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Prema dostupnim podacima, ukupan broj lica koja posredstvom Vlade Kantona, kao obveznika uplate doprinosa trenutno ostvaruju predmetno pravo je 252, od kojih 31 osiguranik s porodicom. Kako je istaknuto, kontinuirano se vrši praćenje i odjavljivanje lica koja su u međuvremeno ostvarila ovo pravo po nekom drugom osnovu i do sada je odjavljeno 220 lica.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila programe utroška sredstava sa svojih ekonomskih kodova: tekući transferi neprofitnim organizacijama i pojedincima u iznosima od 71.500 i 73.500 KM, te tekući transferi neprofitnim organizacijama- vjerske zajednice i Merhamet, u iznosima od 5.000 i 2.000 KM.

Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka nabavke  bankarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK Goražde, te imenovana Komisije za vođenje ovog postupka.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je imenovala  Komisiju za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije, hladnog oružja i predmeta, a na prijedlog Ministarstva za privredu, imenovan je i privremeni Nadzorni odbor JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara – Goražde – Hrenovica  za 2019. godinu sa privrednim društvom „Okac“.

Takođe, usvojene su odluke o plaćanju računa privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde  po okončanoj situaciji za izvedene radove na modernizaciji dijela regionalnog puta R448 kroz ulicu Meha Drljevića i 1.slavne višegradske brigade.

Javnom preduzeću RTV BPK Goražde odobrena je šesta od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2019. godinu.

Vlada će sufinansirati i Biciklistički maraton Goražde – Srebrenica 2019. te goraždanske planinare koji će i ove godine učestvovati u „Maršu mira“ Srebrenica 2019.

Prije ove sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala je nastavak 9.redovne sjednice na kojoj je doneseno rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, te rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde i člana Školskog odora Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.