• OBJAVLJENO: 19.07.2019.
12.sjednica
Odobrena sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture

D n e v n i  r e d

 1Usvajanje zapisnika sa 9. 10. i 11. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1.Odluka o raspodjeli doznačenih grant sredstava iz Federalnog Budžeta;

2.2.Razmatranje Dokumenta okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022.godina;

2.3.Izjašnjenje na Revizorski izvještaj.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1 Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje prava zakupa na šumskom zemljištu označenom kao k.č. 5624, KO Vranići, radi izgradnje tk objekta – Skraćenje lokalne petlje na lokalitetu Dedova voda;

3.2. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2019. godinu“ utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu 614 300 TEK002 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj za 2019. godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu BPK Goražde da izvrši plaćanje okončane situacije broj: 20/2019, (BF 525), od 10.07.2019. godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Markan“ d.o.o. Goražde, a koja se odnosi na sanaciju fasade na objektu u vlasništvu BPK Goražde, u kojem su smješteni oprema i uređaji za primopredaju radio i televizijskog signala, na lokalitetu Hadžića brdo;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Deljo Damirom.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima projektih aktivnosti sa područja  BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture;

4.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2019/2020. godinu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde i  JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na formiranje odjeljenja prvog razreda u školskoj 2019/2020. godini.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju (privremenog) UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni i juli 2019. godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja početka operacija „Krug“ i „Drina“ za 2019. godinu.

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja manifestacije „Igman 2019“.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Zaključak kojim se zadužuje ministarstvo da u ime Vlade, a u cilju dopunjavanja zahtjeva za pribavaljanje odobrenja za građenje spomen obilježja komadantu Zaimu Imamoviću u Goraždu, podnese zahtjev Gradskom vijeću Grada Goražda za davanje saglasnosti za njegovu izgradnju;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu sa Adelom Jamaković.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Zakon o policijskim službenicima;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta jednog namještenika – Viši referent za sprovođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja u MUP-u BPK Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Izvještaj o radu Radne grupe, imenovane Zaključkom Vlade BPK Goražde,broj: 03-37-702/19 od 11.06.2019. godine;

9.2 Razmatranje zahtjeva za zdravstveno osiguranje;

9.3. Zahtjev za formiranje prvostepene disciplinske komisije;

9.4. Uspostavljanje funkcije koordinatora za dijasporu;

9.5. Zaključak o imenovanju Komisije za provođenje javnog poziva Vlade BPK-a Goražde-Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju komadanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Nizame Rišljanin, sa dnevnog reda povlači se tačka osam.

Na prijedlog ministra Mensuda Arnauta, pod trećom tačkom dnevnog reda dodaje se potačka 3.5.

3.5.Odluka o nabavaci stalnih sredstava.

Vlada je na početku sjednice ponovo razmatrala Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022.godina, odnosno izvještaj Ministarstva za finansije o procesu donošenja ovog akta.

Budući da rashodi koje su predložili budžetski korisnici ni ovog puta nisu bili u realnim okvirima i u skladu sa izvršenjem Budžeta u 2018.godini, Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva finansija o plafoniranju budžetskih rashoda, te će se takav Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde naći na usvajanju na narednoj sjednici Vlade.

Ministarstva su zadužena da se do 26.jula izjasne o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona za 2018.godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, kako bi njihove eventualne primjedbe mogao razmotriti revozorski tim prije pripreme konačnog Izvještaja.

Vlada je u okviru ove tačke, obzirom na prispjeće grant sredstava Vlade Federacije, zadužila Ministarstvo finansija da nakon 100 dana rada pripremi inicijativu za Izmjene i dopune Budžeta BPK za 2019.godinu.

Usvojen je Program utroška sredstava utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu– Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj za 2019. godinu u iznosu od 60.000 KM.

Primljena je k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2019/2020. godinu te data saglasnost osnovnim školama za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima.

Školskim odborima MSŠ „Enver Pozderović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglasnost da po istom principu formiraju odjeljenja prvog razreda u školskoj 2019/2020. godini.

Nakon što je primila k znanju ove informacije, Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da, u skladu za pozitivnim zakonskim propisima i pedagoškim standardima, sačini analizu broja uposlenika i učenika u školama na području Bosansko-podrinjskog kantona te predloži mjere i aktivnosti kako bi se u narednom periodu zaustavile ili preduprijedile posljedice njihovog smanjenja.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo urbanizma da u ime Vlade, a u cilju dopunjavanja zahtjeva za pribavaljanje odobrenja za građenje spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu, podnese zahtjev Gradskom vijeću Grada Goražda za davanje saglasnosti za njegovu izgradnju.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja,Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje obilježavanja početka operacija „Krug“ i „Drina“ i manifestacije „Igman 2019“.

Za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobreno je 40.000 KM.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović imenovan je za koordinatora Vlade BPK za dijasporu, u sklopu druge faze projekta pod nazivom „Dijaspora za razvoj“, kojeg realizuju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Vlada Švicarske, u partnerstvu sa UNDP i IOM BiH.

Usvojena su i rješenja o razrješenju i imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde kao i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje novog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je usvojila Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju komadanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, prema kojem je za člana Štaba, umjesto bivšeg, imenovala novog ministra finansija.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.