• OBJAVLJENO: 06.08.2019.
14.sjednica
Prihvaćena Inicijativa za uspostavu koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom EU

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

2.2. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Bolji uslovi za rad preduzeća – kvalitetnije informisanje građana“ dostavljenog od JP Kulturlno-informativni centar d.o.o. Prača;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP Kulturno-informativni centar d.o.o. Prača na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Bolji uslovi za rad preduzeća – kvalitetnije informisanje građana“;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.                    

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva finansije:

3.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april i maj 2019.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2019.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci dijelova policijske uniforme i obuće – košulja ljetna;

5.2. Odluka o utvrđivanju prava na naknadu troškova za korištenje mobilnog telefona i reprezentacije Policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde. 

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Inicijativa za uspostavljanje koordinacije u Federaciji BiH-dostavljena od strane Vijeća ministara za evropske integracije;

6.2. Odluka o sufinansiranju Projekta “Pomoće sportskim klubovima sa područja Grada Goražda za učešće u tekmičenjima i Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava;

6.3. Zahtjevi za jednokratne novčane pomoći.

7. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 2.5., 2.6. i 2.7.

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom fudbalskom klubu „Libero“ na ime sufinansiranja 2. faze – prvog djela radova u Sportsko rekreativnom centru „Libero“

2.6. Rješenje o razrješenju  članova Skupštine JP Radio-televizije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, društvo sa ograničenom odgovornosti i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Radio-televizije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde,društvo sa ograničenom odgovornosti

2.7. Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Školskog odbora JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova  Školskog odbora JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina

Na prijedlog ministrice Nataše Danojlić, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.2.

4.2. Informacija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi predmeta Muhidina Kodžage.

Na svojoj današnjoj 14. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Inicijativu za uspostavu koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u FBiH pravnom stečevinom EU i saradnje između Direkcije za evropske integracije i federalnih i kantonalnih organa uprave.

Kako je jedan od ključnih uvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije te jačanje administrativne sposobnosti i uspostava efikasnog sistema uprave za provedbu pravne stečevine i drugih obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, Vlada je donijela zaključke o usvajanju pomenute inicijative, kao i davanju zaduženja Koordinatoru za evropske integracije BPK Goražde da imenuje predstavnika koji će biti član Radne grupe za izradu pravnog akta o postupku usklađivanja kantonalnih propisa s pravnom stečevinom Evropske unije.

Vlada je dala saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o nabavci dijela policijske uniforme i obuće za pripadnike uprave. Ugovor u vrijednosti od 10.179,00 KM odnosi se na nabavku ljetnih košulja, a bit će potpisan s firmom „Men“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, odobrena je isplata tekućih transfera Gradu Goraždu i općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec april i maj 2019.godine.

Odobrena su i novčana sredstava JP RTV BPK-a Goražde na ime sedme od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2019.godinu.

Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje projekta JP „Kulturno-informativni centar Prača“ pod nazivom „Bolji uslovi za rad preduzeća – kvalitetnije informisanje građana“ te odobrila novčana sredstva za njegovo sufinansiranje.

Do kraja sjednice, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2019. godinu koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.