• OBJAVLJENO: 16.08.2019.
15.sjednica
Utvrđen Nacrt zakona o policijskim službenicima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih; odobrena isplata studentskih stipendija

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1.Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019.godinu“;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže za privredno društvo“Gastro-Compay d.o.o. Goražde;

1.3. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „Agros“ d.o.o. Goražde;

1.4. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde;

1.5. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu potliku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za finansiranje zahtjeva u  vezi edukacije mrtvozornika i ovlaštenih doktora medicine sa područja BPK Goražde.                   

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK Goražde i Uprava policije da za Vladu  BPK Goražde dostave Informaciju sa analizom popunjenosti policijskog sastava i opreme, kao i broju nedostajućih policijskih službenika te neophodne opreme;

3.2. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec juli  2019.godine;

3.3.Nacrt  Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.4.Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom službeniku Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se daje saglasmost ministru za boračka pitanja BPK Goražde da potpiše Ugovor sa Savezom ratnih vojnih invalida  „Sinovi Drine“ Goražde o imeplementaciji projekta poboljšanje statusa boračkih populacija na prostoru  BPK Goražde;

4.2. Odobravanje sredstava za sufinansiranje projekata boračkih populacija.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih BPK  Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april i maj 2019.godine;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2018/2019.godinu II rata (od ukupno šest);

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Nabavka računarske opreme“;

5.5. Odluka o finansiranju troškova prevoza za redovne učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2019/20 godini;

5.6. Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u školskoj 2019/20.godini.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za period januar-juni 2019.godine;

6.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period januar-juni 2019.godine.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Inicijativa za prodaju dijela stambenih jednicia u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu za Kantonalno tužilaštvo BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2018.godinu;

9.2. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2018.godinu:

9.3. Izvještaj o radu Arhiva Kantona za 2018.godinu;

9.4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godinu;

9.5. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018.godinu;

9.6.Dopisi i informacije upućeni prema Vladi BPK-a Goražde;

9.7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

9.8. Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.9. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18.septembra – Dana BPK-a Goražde i Grada Goražda za 2019.godinu;

9.10. Zahtjevi udruženja građana.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje dva Ugovora o djelu.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se:

Informacija pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Mirsada Agovića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 6.3. i 6.4.

6.3. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2019.godinu

6.4. Informaciju o sistemu finansijskog upravljanja-trenutno stanje

Na svojoj 15. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Nacrt  zakona o policijskim službenicima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih BPK Goražde koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za period 01.01-30.06.2019. godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2019. godine koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Na sjednici je razmatrana informacija Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde u vezi s pregovaranjem novog Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na području BPK Goražde Nakon što je upoznata s ovom informacijom, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da pripremi nacrt ovog kolektivnog ugovora koji će nakon dobivanja saglasnosti Vlade biti prezentiran Strukovnom sindikatatu doktora medicine i stomatologije BPK Goražde.

Vlada je primila na znanje informaciju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec juli 2019. godine. Uzimajući o obzir prezentirane pokazatelje, Vlada je usvojila zaključak kojim je od Uprave policije zatraženo da poduzme mjere iz svoje nadležnosti s ciljem uvođenja jačih kontrola u oblasti krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, s fokusom na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kao i u oblasti kontrole prijevoza drvnih sortimenata na području BPK Goražde, s akcentom na prekomjernu težinu utovara.

Vlada je razmatrala inicijativu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline o prodaji dijela potkrovnih stanova u vlasništvu BPK Goražde. S tim u vezi, usvojen je zaključak kojim je dato zaduženje resornom ministarstvu da sačini nacrt odluke kojom bi ova inicijativa bila detaljno razrađena i kojom bi bila definisana sva bitna pitanja u vezi s njenom realizacijom.

Danas je odobrena isplata druge od ukupno šest stipednija koje će biti isplaćene studentima iz BPK Goražde u akademskoj 2018/2019. godini.

Vlada je dala saglasnost na Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019. godinu u vrijednosti od 50.000,00 KM iz kojih će se finansirati projekti i zahtjevi po osnovu dva cilja. Prvi cilj, za čiju realizaciju su predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, odnosi se na pružanje pomoći za unaprjeđenje postojećeg obrta i sufinansiranje niskoakumulativnih djelatnosti i starih zanata, dok je u okviru drugog cilja, u vrijednosti od 30.000,00 KM, predviđeno sufinansiranje postojećeg obrta, niskoakumulativnih djelatnosti, starih zanata, kao i drugih registrovanih djelatnosti u oblasti trgovine i ugostiteljstva u svrhu očuvanja djelatnosti i poboljšanja uslova poslovanja.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost da sa Savezom ratnih vojnih invalida  „Sinovi Drine“ Goražde potpiše Ugovor o implementaciji Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija na prostoru  BPK Goražde za 2019. godinu.

Vlada je odobrila i finansiranje projekata boračkih udruženja na području BPK Goražde za 2019. godinu. Donesenim odlukma, odobrena su sredstva za finansiranje projekata Organizacije porodice šehida i poginulih boraca, Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, Udruženja „Svjetlost Drine“, Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića, Saveza ratnih vojnih invalida BPK-a „Sinovi Drine“, Udruženja veterana policije i Udruženja „Patriotski pokret“ Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je donijela odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih škola, uključujući i OMŠ „Avdo Smailović“, te redovne učenike srednjih škola na području BPK Goražde za školsku 2019/2020. godinu.

U oblasti Ministarstva za privredu donesene su odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija na ime finansiranja dijela profitne marže za privredna društva s područja BPK Goražde, u skladu s Ugovorom o poslovnoj saradnji između BBI Banke i Ministarstva za privredu kojim je osigurano njihovo povoljno kreditiranje. Usvojenim odlukama, odobrena je isplata subvencija  za privredna društva “Gastro-Compay“ d.o.o. Goražde, „Agros“ d.o.o. Goražde, „Okac“ d.o.o. Goražde i „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde.

Vezano za Izvještaj o finansijskoj reviziji BPK Goražde za 2018. godinu, Vlada je usvojila zaključak kojim je zadužila resorna ministarstva i ostale organe uprave da u ostavljenom vremenskom roku naprave analizu uočenih nedostataka, te predlože plan za njihovo otklanjanje.

Sporskom savezu BPK Goražde odobrena su novčana sredstva na ime redovnih mjesečnih tranši za april i maj 2019. godine.

Vlada je na prijedlog Ministarstva  za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice donijela Odluku o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za finansiranje edukacije mrtvozornika i ovlaštenih doktora medicine u oblasti mrtvozorstva s područja BPK Goražde.                   

Razmatrani su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni izvještaji o radu za 2018. godinu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa, Arhiva BPK Goražde, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Agencije za privatizaciju u BPK Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde te primila na znanje Informaciju Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde i Uprave policije o izvršenoj analizi popunjenosti policijskog sastava i raspoložive opreme u ovim institucijama, kao i analizi broja nedostajućih policijskih službenika te neophodne opreme za rad policije.

Do kraja 15. redovne sjednice, Vlada je donijela Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18. septembra – Dana BPK Goražde i Grada Goražda.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.