• OBJAVLJENO: 13.09.2019.
18.sjednica
Data konačna saglasnost na Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa VSS

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. i 17. redovne sjednice Vlade i 2. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec juni 2019. godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o primanju k znanju Informacija o uposlenim u obrazovanju u BPK Goražde od školske 2014/15 do 2018/19. godine;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti svim osnovnim školama sa područja BPK Goražde, za pokretanje procedure za nabavku peciva i namirnica za đačke kuhinje;

3.3. Zaključak o primanju k znanju Informacija o isteku Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK Goražde, kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog fakulteta;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure na zamjeni motora na kotlu u objektu škole;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju i Odluku o privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o.;

3.6.  Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Nabavka računarske opreme“.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Zaključak o informaciji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-03-40101 od 08.08.2019. godine;

4.2. Odluka o sufinansiranju i Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2019. godinu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2019. godinu, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 001) – Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019. godinu;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava  Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu na ime hitne sanacije lokalnog puta Raskršće-Vlahovići-Orahovice i Berič.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec avgust 2019. godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja godišnjice otvaranja hajr – česme šehidima – poginulim borcima MZ Ustiprača;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda 614200 – Tekući transferi pojedincima – BOR-003, BOR-004, BOR-005,broj: 11-14-901-2/19 od 13.05.2019.godine;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja 27.-me godišnjice Prve slavne višegradske brigade.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „POBJEDA-RUDET“ d.d. Goražde;

7.2. Zaključak o davanju ovlaštenja premijeru da zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja sistema snadbijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“ sa Gradom Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1 Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za period 01.01.-30.06.2019. godine J.U „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti J.U „Službi za zapošljavanje BPK Goražde“ na „Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa VSS“

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose sa javnošću:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 18. Septembra, Dana oslobođenja, Dana BPK-a, i Dana Grada Goražda.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Imenovanje tima za izradu protokola o suradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece.

10.2. Razmatranje zahtjeva.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.7. i 3.8.

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde d.o.o. na ime VIII (osme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019 godinu.

3.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate III i IV rate studentskih stipendija studentima sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2018/2019. godinu

Na prijedlog ministrice Nizame Rišljanin, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.2.

5.2. Odluka o davanju saglasnosti  za nabavku opreme  Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.4.

6.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2019 .godine.

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 18.redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju o uposlenim u obrazovanju u BPK Goražde od školske 2014/15. do 2018/19. godine.

Uz ocjenu da je ova informacija dala sveobuhvatnu analizu uposlenih u obrazovanju, uzimajući u obzir starosnu strukturu, stepen stručne spreme te vrstu radnog angažmana, kao i prikaz kretanja broja učenika u prethodnih pet školskih godina, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da za narednu sjednicu pripremi Plan mjera i aktivnosti sa prijedlogom zbrinjavanja viška uposlenika u narednom periodu kao i prijedlog za rješavanje ostalih, potencijalnih problema u obrazovnom sistemu.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za prvih pola godine JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“.

JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde data je konačna saglasnost na „Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa VSS“ . Ovaj program obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti „projekt menadžmenta“, u iznosu od 54.000 KM, kantonalna Služba za zapošljavanje realizovaće u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Udruženjem za lokalne razvojne inicijative ALDI Goražde i GOPA Consultants.

Vlada je odobrila isplatu 3.i 4. rate studentskih stipendija studentima s područja Kantona za 2018/2019. studijsku godinu u iznosu od 51.240 KM, kao i uplatu osme tranše za 2019.godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa uposlenicima JP RTV BPK Goražde u iznosu od 42.014 KM .

Svim osnovnim školama s područja BPK Goražde data je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku peciva i namirnica za đačke kuhinje, a JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Nabavka računarske opreme“.

Nakon usvajanja Odluke o sufinansiranju Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2019. godinu“. Vlada je odobrila i sredstava za njegovu realizaciju u iznosu od 30.000 KM.

Takođe, data je saglasnost na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2019. godinu, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019. godinu, s namjenom da se sredstva od 30.000 KM usmjere na podršku održivom povratku.

Vlada je odobrila i 2.200 KM Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu za hitnu sanaciju lokalnog puta Raskršće-Vlahovići-Orahovice i Berič.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za avgust ove godine, te data saglasnost Upravi policije da pokrene postupak nabavke specijalne policijske opreme za Jedinicu za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, u iznosu od 35.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila sredstva za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija za juli, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr – česme šehidima – poginulim borcima MZ Ustiprača i obilježavanja 27. godišnjice Prve slavne višegradske brigade.

Davanjem saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda  – Tekući transferi pojedincima, 80.000 KM u budžetu Ministarstva za boračka pitanja planirano je za jednokratne novčane pomoći.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK Goražde za juni ove godine.

Usvojena je i Odluka Ministarstva za privredu o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „POBJEDA-RUDET“ d.d. Goražde, te dato ovlaštenje premijeru da zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja sistema snabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“ sa Gradom Goražde.

Vlada je dala saglasnost na odluke o razrješenju i privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP RTV BPK koje je donijela Skupština ovog društva za ograničenom odgovornošću.

Usvojen je Program i Finansijski plan obilježavanja 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana BPK-a, i Dana Grada Goražda.

Na kraju sjednice, Vlada je zadužila ministarstva unutrašnjih poslova, socijalne politike i pravosuđa, te Centar za socijalni rad, Tužilaštvo, Kantonalni i Općinski sud i Zavod za besplatnu pravnu pomoć da Vladi, u roku od sedam dana, dostave prijedloge osoba koji će biti članovi Tima za izradu protokola o suradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.