• OBJAVLJENO: 09.09.2019.
2.telefonska sjednica
Data saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK Goražde za pokretanje postupka nabavke i postavljanja tepisona u dijelu prizemlja, stepeništa i I sprata zgrade Vlade BPK Goražde

Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK Goražde za pokretanje postupka nabavke i postavljanja tepisona u dijelu prizemlja, stepeništa i I sprata zgrade Vlade BPK Goražde putem direktnog sporazuma

 Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke u prisustvu sekretara Vlade  pozvala je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donijeta je s lj e d e ć a:

 

O D L U K A

 o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa

BPK Goražde za pokretanje postupka nabavke i postavljanja tepisona u dijelu

prizemlja, stepeništa i I sprata zgrade Vlade BPK Goražde putem direktnog sporazuma

Član 1.

Daje se saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa za pokretanje postupka nabavke i postavljanja tepisona u dijelu prizemlja, stepeništa i I sprata zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi cca.2.200,00 KM, a sredstva su osigurana u Budžetu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2019.godinu, na ekonomskom kodu 613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa i Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.