• OBJAVLJENO: 06.11.2019.
25.sjednica
Data saglasnost na potpisivanje Protokola o vođenju pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu BPK-a Goražde

D n e v n i  r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 22, 23 i 24. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti ministarstvu da izvrši produženje Ugovora , koji se odnosi na zakup kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo, filijala Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje računa broj: 287/19 od 05.09.2019.godine po I Privremenoj situaciji broj: 287/19, ispostavljena od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o razmatranju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine;

3.2. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva;

3.3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad BPK goražde za donošenje Odluke o produženju imenovanja vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

3.4. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku bipolarnih elektroda neophodnih za urološke operacije;

3.5. Odluka o davanju saglasnoti JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme za endoskopski aparat;

3.6. Prijedlog Protokola o vođenju pregovora Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK-a Goražde;

3.7.Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde;

3.8. Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde;

3.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja hitne sanacije putnog pravca u povratničkom naselju Brčigovo-Opština Rogatica.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate VI rate studentskih stupendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2018/2019.godinu;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

4.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostrastvo – Ljubljana/Republika Slovenija/;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za novembar 2019.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 

5.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a Goražde za mjesec august 2019.godine.                        

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da potpiše Ugovor o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti BiH;

7.2. Zaključak za potvrđivanju Kriterija za izbor i imenovanje „direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde,

7.3. Odluka o raspisivanju oglasa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde;

7.4. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora „direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde;

7.5. Razmatranje dopisa upućenih prema Vladi BPK-a Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za nabavku naprtnjača za gašenje požara (22 kom.).

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku opreme – ručni paletar.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.2.

6.2. Rješenje o formiranju Radne grupe.

Na prijedlog Emira Drakovca, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.4.

2.4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na prijedlog  ministrice Nataše Danojlić, razmatrat će se podtačka 7.5.

7.5. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose za raspisivanje Konkura za izbor i imenovanje Kantonalnog pravobranioca.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod trećom tačkom dnevnog reda povlači se prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja hitne sanacije putnog pravca u povratničkom neselju Brčigovo-Opština Rogatica, a umjesto iste razmatrat će se  Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Rješenja.

 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 25.redovnoj sjednici dala je saglasnost na tekst i potpisivanje Protokola o vođenju pregovora Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK-a Goražde, te ovlastila resornog ministra za njegovo potpisivanje.

S ciljem podrške razvoju i jačanju zdravstvenog sektora kroz nabavku neopodne medicinske opreme za potrebe Kantonalne bolnice Goražde, Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme za endoskopski aparat u vrijednosti od 28.000 KM, te odobrila isplatu 3.000 KM za nabavku bipolarnih elektroda neophodnih za urološke operacije.

Nakon što je primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o okončanom Javnom pozivu za utvrđivanje Pozitivne liste lijekova Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada je ovaj javni poziv proizvođačima lijekova, nosiocima dozvole za stavljanje lijekova u promet, proglasila neuspješnim.

Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da imenuje novu stručnu Komisiju te da nakom što Komisija izvrši usaglašavanje generičke liste lijekova Bosansko-podrinjskog kantona sa generičkom Listom lijekova Federacije BiH, obnovi Javni poziv za prikupljanje ponuda za utvrđivanje Liste lijekova za zaštićenim nazivima.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, doneseno je rješenje o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde sa zadatakom da izvrše usklađivanje kantonalnog propisa sa federalnim zakonima koji regulišu predmetnu oblast.

Na prijedlog Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila sredstava za isplatu VI rate studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde, čime je završena isplata stipendija za studijsku 2018/2019.godinu.

Odobrena je takođe redovna, deseta tranša za isplatu plaća uposlenicima JP RTV BPK-a Goražde za 2019.godinu, kao i tranša Sportskom savezu BPK-a Goražde za novembar.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje računa privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde po I Privremenoj situaciji u iznosu od 48.055 KM za izvedene radove na redovnom ljetnom održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019. godinu.

Odobrena je takođe i isplata subvencija za treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između Bosna bank International d.d. Sarajevo i Ministarstva za privredu.

Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za nabavku naprtnjača za gašenje požara, a Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku ručnog paletara.

Nakon što je prihvatila informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri, Vlada je na današnjoj sjednici razriješila privremene i na period od četiri godine imenovala predsjednike i članove upravnih odbora Kantonalne bolnice Goražde i Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

A nakon što je utvrdila kriterije, Vlada je dala saglasnost na objavu oglasa za izbor i imenovanje na poziciju „direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde“ te donijela rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka ovog izbora.

Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose data je saglasnost na raspisivanje javnog oglasa za imenovanje Kantonalnog pravobranioca, budući da glavnom kantonalnom pravobraniocu uskoro ističe mandat.

Na današnjoj sjednici, Vlada je u vezi sa zaključkom Skupštine BPK o neophodnoj nabavci vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, zadužila resorna ministarstva za realizaciju ovog zaključka.

Na kraju današnjeg zasjedanja Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti BiH, dok je izjašnjavanje o Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u kantonalnom Ministarstvu za privredu, zbog odsustva resornog ministra, odgođeno za nastavak sjednice.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.