• OBJAVLJENO: 26.11.2019.
27.sjednica
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu

D n e v n i  r e d:

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje prava zakupa na šumskom zemljištu označenom kao k.č 72, KO Jabuka radi izgradnje tk objekta-bazna stanica mobilne telefonije BS Grebak;

1.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti;

1.3. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde za nabavku elektronske opreme.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 9.300 litara lož ulja;

6.2.Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25,2 tone drvene peleti.

7. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.1.

7.1.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o prikupljanju podataka u cilju izrade Strategije za mlade BPK-a Goražde.

Na prijedlog ministra Arnaut Mensada, pod prvom tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 1.1. i 1.2.

Na prijedlog premijera Aide Obuća, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se izmjena Zaključka po imenovanoj osobi kao koordinatoru za dijasporu.

Na početku sjednice, Vlada je razmatrala i dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu u iznosu od 17.934.841,00 KM.

Vlada je dala načelnu saglasnost premijerki i ministru za privredu za vođenje pregovora o ustupanju na korišćenje neperspektivne vojne imovine u kasarni Šišeta privrednom društvu „Bosnaplastik“ za proizvodnju pet ambalaže.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojene su i dvije odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu. Prva odluka odnosi se na usmjeravanje namjenskih sredstava od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 5.000 KM u budžet MSŠ „Enver Pozderović“ za podršku u nabavci školske lektire, a druga na donaciju Federalnog ministarstva finansija Centru za socijalni rad u iznosu od 4.700 KM.

Direkciji za robne rezerve BPK Goražde data je saglasnost za nabavku 9.300 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala novog koordinatora za saradnju sa dijasporom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.