• OBJAVLJENO: 02.12.2019.
28.sjednica
Usvojen Zaključak o pokretanju revizije diploma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 386/19 od 19.11.2019.godine po Okončanoj situaciji broj: 386/19 od 19.11.2019.godine za izvedene radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019.godinu;

2.2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za uređenje izletišta lokaliteta platoa Gubavice i pristupnog puta; 

2.3. Odluka o usvajanju programa o izmjenama i dopunama „Programa o izmjenama i dopunama Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“;

2.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje prava zakupa na šumskom zemljištu  označenom kao k.č. 72 KO Jabuka radi izgradnje tk objekta – bazna stanica mobilne telefonije BS Goražde;

2.6. Odluka o davanju Objekta 3 i 4 bivše kasarne „Šišeta“ privrednom društvu „Bosna-Plastik“ d.o.o. Goražde na privremeno korištenje;

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.                      

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

 3.1. Zaključak kojim se daje saglasnost JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Poboljšanje kvaliteta praktične nastave za hemijska zvanja koja se obrazuju u našoj školi kroz poboljšanje kvaliteta izvođenja nastave u hemijskoj laboratoriji“;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. Goražde na ime XI (jedanaeste) od kupno XII (dvanaest) redovnih tranši;

3.3. Zaključak o prihvatanju zahtjeva Karate kluba „Specijal“ Goražde za održavanje Međunarodnog karate turnira „Goražde open 2020“ te potvrđivanju podrške za sufinansiranje isto u 2020.godini.                       

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec novembar 2019.godine.                     

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključak iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravila JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor o djelu;

7.2. Zaključak o pokretanju revizije diploma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

7.3. Zaključak u vezi sa usklađivanjem politika državne službe;

7.4. Razmatranje dopisa upućenih Vladi BPK Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

9.1.Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o djelu.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Arhiva Kantona:

11.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Nataša Danojlić pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.2.
2. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije pod 3. Tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.4.
3.4. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa

Na prijedlog ministra Bojana Krunića pod tačkom tekuća pitanja će dati Informaciju o razgovorima sa BH Telekom.

Na prijedlog sekretara Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.1.
7.1. Ugovor o djelu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 28.redovnoj sjednici donijela je Zaključak o pokretanju revizije diploma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Tim za borbu protiv korupcije da u  idućih 12 mjeseci provede provjeru i reviziju diploma nosilaca izvršne vlasti, uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, uposlenih u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde ili se finansiraju iz Budžeta ovog kantona te javnim preduzećima i privrednim društvima sa većinskim kapitalom u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a u skladu sa ranije dostavljenom Inicijativom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije da svi nivoi vlasti u BiH izvrše reviziju diploma.

U skladu sa uputstvom Tima Vlade za borbu protiv korupcije i usvojenom Inicijativom, provjeravat će se vjerodostojnost diploma stečenih u visokoškolskim ustanovama, diploma/svjedodžbi srednjih škola i svjedodžbi stečenih u ustanovama osnovnog obrazovanja.

Kako je istaknuto, ova inicijativa upućuje se i Gradu Goraždu, kao  i općinama Pale i Foča u Federaciji BiH sa zaduženjima da urade isto u svojim lokalnim zajednicama.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona podržala je i inicijativu Vlade Federacije BiH koja se odnosi na usklađivanje politika državne službe sa načelima javne uprave Evropske unije. Zadužen je već imenovani kantonalni koordinator za reformu javne uprave, sekretar Vlade da učestvuje u procesu usklađivanja Zakona o državnoj službi, a koji će u ime Federacije BiH voditi Federalno ministarstvo pravde-Zavod za javnu upravu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za uređenje izletišta, lokaliteta platoa Gubavice, površine 577 m ² i pristupnih puta, koja je upućena Skupštini BPK u dalju proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o davanju objekta 3 i 4 bivše kasarne „Šišeta“ privrednom društvu „Bosna-Plastik“ d.o.o. Goražde na privremeno korištenje, bez naknade za smještaj mašina, u cilju pokretanja proizvodnog procesa prerade sekundarnih polimera i proizvodnje PET ambalaže, na period do 1.06.2023.godine.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i Direkcije za robne rezerve BPK Goražde.

Na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost na Izmjene i dopune Pravila JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost da može provesti postupak davanja šumskog zemljišta u zakup BH Telecomu na parceli KO Jabuka radi izgradnje telekomunikacionog  objekta –bazna stanice mobilne telefonije BS Grebak, u površini od 40 m².

Na prijedlog Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Poboljšanje kvaliteta praktične nastave za hemijska zvanja koja se obrazuju u našoj školi kroz poboljšanje kvaliteta izvođenja nastave u hemijskoj laboratoriji“, kojeg sa 12.000 KM finansira Federalno ministartvo obrazovanja i nauke.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde odobreno je plaćanje računa po Okončanoj situaciji za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019.godinu, privrednom društvu „Okac“ u iznosu od 17.900 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za novembar.

Takođe, Vlada je odobrila novčana sredstva JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. Goražde na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za ovu godinu.

Današnja sjednica završena je razmatranjem dopisa upućenih Vladi te zaduženjima ministarstvima da za svaki ponaosob pripreme adekvatne odgovore.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.