• OBJAVLJENO: 05.12.2019.
29.sjednica
Data saglasnost premijerki na potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

D n e v n i  r e d

 1.Usvajanje Zapisnika sa 28. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o usvajanju programa o izmjenama i dopunama „Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“;

2.2. Odluka o isplati novčanih sredstava J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Goražde;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.                       

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 

3.1. Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Zaključak o imenovanju članova koji će sudjelovati u izradi Prokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u BPK-a Goražde;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu BPK-a Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada za 2020.godinu JU „Službi za zapošljavanje BPK-a Goražde“; 

4.4. Prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.                         

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o načinu i uslovima prikupljanja i utroška namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1.Zaključak kojim se daje saglasnost JU MSŠ „Enver Pozderović# Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Podrška biblotekama srednjih škola u nabavci školske lektire“;

6.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić „Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 

7.1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija BPK Goražde i Rješenje o imenovanju Komisije;

7.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja;

7.3. Odluka o nabavci namještaja za Ured Premijera;

7.4. Razmatranje zahtjeva za jednokratne pomoći.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Konačne situacije;

9.2.Prijedlog Sporazuma o pružanju usluge opsluživanja (paljenja i gašenja) sistema centralnog grijanja.

Na prijedlog ministrice Nizame Rišljanin, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.1. i 7.2.
7.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu
7.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje  Ugovora o nabavci elektronske opreme

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 8.1. i 8.2.
8.1. Informacija o presudi suda
8.2. Odluka o davanju saglasnosti JU Dom zdravlja Foča – Ustikolina za nabavku medicinske opreme – Biohemijski analizator

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 9.1. i 9.2.
9.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec oktobar 2019 .godine
9.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec oktobar 2019. godine

10.Tekuća pitanja.

Nakon što je primila k znanju informaciju pregovaračkog tima, Vlada je prihvatila Prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i dala saglasnost premijerki na njegovo potpisivanje.

Prema obrazloženju ministrice pravosuđa, koja je u ime pregovaračkog tima Vlade BPK parafirala prijedlog Kolektivnog ugovora, nivo postojećih prava državnih službenika nije umanjen, a između ostalih, neka prava su usaglašena i sa novim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Pregovori u vezi izmjena i dopuna, odnosno produženja primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH vođeni su na četiri sastanka pregovaračkog tima Vlade Federacije, Sindikata državnih službenika i predstavnika osam vlada kantona.

Vlada je razmatrala i dala saglasnost na Program rada za 2020.godinu JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde koji je upućen Skupštini BPK u dalju proceduru.

Tom prilikom, Vlada je od Službe za zapošljavanje BPK zatražila da joj do 15.decembra dostavi izvještaj o tome koliko je sredstava u proteklom četverogodišnjem periodu utrošeno na realizaciju programa kantonalne Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje, koliko je lica na području BPK nakon njihove realizacije dobilo trajno zaposlenje, te koliko je korisnika prošlo kroz ove programe zapošljavanja u zadatom periodu.

Ministarstvo pravosuđa predložilo je, a Vlada donijela Zaključak o imenovanju članova koji će sudjelovati u izradi Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u BPK-a Goražde. Izmjene u odnosu na prvobitni zaključak koji je stavljen van snage, odnose se na naziv protokola kao i uvrštavanje predstavnika Ministarstva obrazovanja u tim za izradu protokola.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila

Odluku o načinu i uslovima prikupljanja i utroška namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde.

Takođe, usvojen je Program o izmjenama i dopunama „Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“. Izmjene i dopune ovog programa, su prema obrazloženju predlagača, Ministarstva za privredu, uslijedile nakon razmatranja Udruženja poljoprivrednuka Goražde koji traže pomoć u predstavljanju i promociji poljoprivrednih proizvođača i tradicionalnih proizvoda s područja našeg kantona na sajmovima širom BiH.

Odobrene su i redovne tranše za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za oktobar ove godine.

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom zdravlja Foča u FBiH na nabavku medicinske opreme- biohemijskog analizator u vrijednosti 20.000 KM.

MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire“, u iznosu od 5.000 KM, koja su obezbijeđena putem donacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Usvojena su i  rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić „Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala predstavnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će učestvovati na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu, pod nazivom „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“ u organizaciji Gender centra Vlade Federacije BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.