• OBJAVLJENO: 20.12.2019.
33.sjednica
Odobren prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019.godinu”

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

1.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2020.godinu;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

1.3. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Prijedlog Zaključaka o utvrđivanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad javnim ustanovama osnovnim školama na području BPK-a Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2019.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019.godinu“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

5.1. Dostava Nacrta izvještaja revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja „Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“- ;

5.2. Preporuka Instituta ombudsmena/ombudsmana;

5.3. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Vlade BPK-a, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

5.5. Odluka o plaćanju računa.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti direktoru da izvrši intervenciju sa 30 tona drvene peleti iz robnih rezervi prema instirucijama BPK-a Goražde.

7. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 33.redovnoj sjednici razmatrala je i nije imala primjedbi na Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2020.godinu u iznosu od 18.308.331 KM.

Prijedlog ovog Finansijskog plana sa Odlukom o njegovom izvršenju upućeni su Skupštini BPK u dalju proceduru.

U skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, upućeni su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad javnim ustanovama, osnovnim školama na području BPK-a Goražde. Izmjenama se za osnovne škole uvodi nova šifra djelatnosti (ostali kopneni prevoz putnika), a obzirom da škole posjeduju minibuse u svom vlasništvu, pomenutim izmjenama i dopunama Zakona riješit će se prijevoz učenika čije je mjesto prebivališta na većoj udaljenosti od četiri kilometra.

Vlada je takođe dala saglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Razmatran je i primljen k znanju Nacrt izvještaja revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“. U ovom izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH procijenjeno je da su vlade kantona djelimično provele, te da nisu preduzete dovoljne aktivnosti kako bi se uspostavili odgovarajući kapaciteti za planiranje razvojnih projekata u kantonima.

Obzirom na sam značaj realizacije ovih projekata u privlačenju investicija u Kanton, Vlada je zadužila Ured Vlade i premijera da u okviru svoje sistematizacije kadrovski ojačaju sektor za planiranje i izradu projekata, prvenstveno sa kvalificiranim državnim službenicima iz svih ministarstava i bez novog upošljavanja.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za privredu odobrila prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019.godinu“. U ovoj godini, na osnovu projekata i zahtjeva, sredstva je dobio 31 korisnik, u ukupnoj vrijednosti od 50.000 KM.

Saglasnost Vlade dobile su i izmjene programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja i Vlade, sa ekonomskih kodova- Ostali tekući transferi-informisanje i Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2019.godinu.

Zbog nedostatka sredstava za isplatu plaća uposlenicima RTV BPK, ekonomski kod –informisanje uvećan je za 13.000 KM, tako da u konačnosti visina ovog koda iznosi 498.000 KM, a zbog povećanog broja projekata, ukupni iznos programa Tekući transferi neprofitnim organizacijama Vlade uvećan je za 8.000 KM te iznosi 85.100 KM.

Vlada se na kraju sjednice upoznala sa odgovorima na poslanička pitanja i inicijative, te dala saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi da izvrši intervenciju sa 30 tona drvene peleti iz robnih rezervi prema institucijama BPK-a Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.