• OBJAVLJENO: 27.12.2019.
35.sjednica
U cilju poboljšanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila odluke o isplati novčanih sredstava u iznosu od 154.000 KM

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 31. i 32. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za drugo i treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2019.godinu;

2.3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o taksi prijevozu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da da saglasnost na Godišnji Plan gospodarenja šumama u državnoj svojini za 2020.godinu, na području BPK-   Goražde;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „Pro-Poso“ u 2019.godini, II tranša.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i zamjeni prozora na stambenoj jedinici u ulici Murisa Dučića broj 1/5 u Vitkovićima;

3.2. Odluka o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava Ministarstva sa Podračuna Kantonalnog stambenog fonda;

3.3. Informacija o pregovorima sa BH Telekom-Direkcija Goražde;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3.5. Dostava podataka po Zaključku Vlade BPK-a Goražde, 03-14-1902/19 od 09.12.2019.godine:

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje fiskulturne sale u područnoj školi Osanica“;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Kulturnom udruženju mladih „Kum“ BPK-a Goražde na ime sufinansiranja realizacije predstave za mlade;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Kulturnom udruženju mladih „Kum“ BPK-a Goražde na ime sufinansiranja realizacije predstava za djecu;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK-a Goražde;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime XII (dvanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2019.godinu;

4.7. Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Prilika Plus – Vještine za posao od prakse do zaposlenja“. 

  5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec decembar 2019.godine;

5.2. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Dom zdravlja Foča-Ustikolini za nabavku medicinske opreme-Biohemijski analizator;

5.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za izradu Idejnog Projekta dogradnje u otvorenom atriju, promena namjene i adaptacija prostorija u prizemlju JZU Kantonalne bolnice Goražde za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra;

5.4. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme – ručke za endoskopski aparat;

5.5. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme;

5.6. Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;

5.7. Zaključak o razmatranju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine;

5.8. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme-Elektrokardiogram (EKG) aparata.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za finansije:

6.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika;

6.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec decembar 2019. godine;

6.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a Goražde za mjesec novembar i decembar.2019.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-2002/19 od 19.12.2019.godine. 

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Informacija o aktivnostima na uspostavi Registra zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru i Zaključak.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

9.1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije i hladnog oružja.                              

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odgovor na poslanička pitanja;

10.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma o sukcesivnoj isporuci i servisiranju kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK-a Goražde;

10.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava UNDP-u;

10.4. Odluka o plaćanju po projektima i zahtjevima.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod četvrtom tačkom dnevnog reda povlači podtačku 4.7. a umjesto iste ide Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Prača“ Prača za pokretanje procedure na realizaciju projekta „Razvoj matematičkih kompetencija učenika“ i dodaju se podatčke 4.8. i 4.9.

4.8. Zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Unapređenje nastave matematike kroz razvijanje matematičkih kompetencija kod nastavnika – nastava matematike definisana ishodima učenja“.

4.9.Zaključak kojim se daje saglasnost premijeru BPK Goraže na potpisivanje Aneksa broj: 3 Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde i studenata dislocirane nastave Mašinskog fakulteta.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod 3. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 3.7.

3.7. Odluka o plaćanju fakture broj: 107-5/19 od 25.12.2019.godine na ime izvedenih radova na oblaganju prilaznog stepeništa zgradi BPK-a Goražde.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod  5.tačkom dnevnog  reda dodaje se podtačka 5.9.

5.9. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku sanitetskog vozila.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod podtačkom 2.6. razmatrat će se:

2.6. Odluka o  davanju  saglasnosti  za  nabavku  laminata i pratećeg materijala kao i materijala za molersko-farbarske radove.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici usvojila je odluke o isplati novčanih sredstava JZU „Kantonalna bolnica“ BPK Goražde na ime nabavke sanitetskog vozila i medicinske opreme koja se odnosi na nabavku elektrokardiograma (EKG) aparata, nabavku frižidera za čuvanje krvi i krvnih sastojaka, transportnog frižidera za krv i krvne derivate sa odgovarajućim temperaturnim senzorima i ručki za endoskopski aparat, u ukupnom iznosu od 127.000 KM te odluku o isplati novčanih sredstava JU „Dom zdravlja“ Foča-Ustikolina na ime nabavke biohemijskog analizatora u iznosu od 20.000 KM.

Takođe, na prijedlog ministarstva, usvojena je odluka o isplati novčanih sredstava JZU“ Kantonalna bolnica“BPK Goražde u iznosu od 7.000 KM na ime finansiranja izrade Idejnog projekta dogradnje u otvorenom atriju, promjena namjene i adaptacije prostorija u prizemlju ove zdravstvene ustanove za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra.

Na prijedlog Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je usvojila odluku o odobravanju Programa unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2019.godinu. Pored komunalnih preduzeća sa prostora našeg kantona, kroz Program je podržano i JP RTV BPK Goražde.

Usvojena je odluka o isplati subvencija za drugo i treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“d.o.o. Goražde te zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde da može dati saglasnost na Godišnji plan gospodarenja šumama u državnoj svojini na području BPK Goražde za 2020.godinu.

Takođe, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila je nacrt Zakona o taksi prijevozu u BPK Goražde te ga uputila u skupštinsku proceduru te donijela odluku o odobravanju novčanih sredstava za isplatu druge tranše za implementaciju projekta „Pro-Poso“ u 2019.godini.

S ciljem unaprijeđenja uslova za odvijanje nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama na području našeg kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, usvojila je niz odluka i zaključaka.

Svojim zaključkom Vlada BPK Goražde dala je saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta Opremanje fiskulturne sale u područnoj školi Osanica, JU OŠ „Prača“ u Prači za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Razvoj matematičkih kompetencija učenika te zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Unaprjeđenje nastave matematike kroz razvijanje matematičkih kompetencija kod nastavnika-nastava matematike definisana ishodima učenja“.

Takođe, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Aneksa Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog fakulteta.

Na prijedlog Ministarstva, usvojena je odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK Goražde, te odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime dvanaeste tranše za 2019.godinu.

Na današnjem zasjedanju, na prijedlog Ministarstva za finansije BPK Goražde, Vlada je usvojila odluku o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec novembar i decembar 2019.godine.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za angažovanje stalnog sudskog vještaka građevinske struke iz Goražda za obavljanje poslova procjene vrijednosti stanova, poslovnih prostora i objekata druge namjene koji su u vlasništvu BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Vlada je usvojila  Rješenje Policijskog komesara o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije i hladnog oružja.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usvojila je i odluku o odobravanju novčanih sredstava UNDP-u na ime uplate drugog dijela doprinosa za projekat Integrisanog lokalnog razvoja te primila k znanju Informaciju o aktivnostima Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u vezi uspostave Registra zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.