• OBJAVLJENO: 31.12.2019.
36.sjednica
Prihvaćen Glavni projekt za uspostavu Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde i odobrena sredstva za njegovu izradu

D n e v n i  r e d

Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“;

1.2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu i pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.3. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2019. godinu;

1.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj tovne piladi (brojlera);

1.5. Odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla);

1.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj priplodnih junica;

1.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza;

1.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja maline rod 2019. godine – Fizička lica“;

1.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja maline rod 2019. godine – SPP,SPO,ZZ,DOO“;

1.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

1.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

1.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji – nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme;

1.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja, pravna lica – proizvodnja 2019. godina“;

1.14. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja konzumne jabuke – rod 2019. godine“;

1.15. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji – proizvodnja gljiva – šampinjona;

1.16. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – REZERVNA SREDSTVA

1.17. Odluka o isplati novčanih sredstava za „Posjete sajmovima“ – Udruženju poljoprivrednika općine Goražde;

1.18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na produženje Ugovora za zakup kancelarijskog prostora, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja

3.1.  Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-14-813/19 od 28.06.2019. godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1.  Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava  Udruženju mladih općine Pale-Prača, na ime sufinansiranja realizacije kreativne i zabavne radionice za mlade;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Prijatelji škole“ iz Goražda na ime sufinansiranja realizacije projekta „Klub čitalaca“;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o razrješenju direktora JU Dom za stara i iznemogla lica„ Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemoga lica“ Goražde o prijedlogu izbora kandidata za vršioca dužnosti direktora JU Dom za stara i iznemogla lica  Goražde;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja iz oblasti socijalne i zadravstvene zaštite za 2019.godinu, sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2019.godinu;

5.5. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku ministra o odobiru fizičkih i pravnih lica i raspodjeli sredstava;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći iz Programa odriživog povratka iz sredstava Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 001) – Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019.godinu;

5.7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o prihvatanju Glavnog projekta za Hemodijalizni centar;

5.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za Izradu Glavni projekat za Hemodijalizni centar.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

6.1. Odluka o stavljanju van snage Rješenja o davanju ovlaštenja direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za vršenje poslova veterinarske inspekcije.

7. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod 6.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.1.
6.1. Informacija o izdavanju lokacijske dozvole.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod 1. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 1.19. do 1.31.
1.19.-1.31. Odluke o podsticajima.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 5. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 5.9.
5.9. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Na prijedlog ministra Mirsada Agovića, razmatrat će se Plaćanje rente – 2015.godina.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 36.redovnoj sjednici, posljednjoj u ovoj godini, dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o prihvatanju Glavnog projekta za uspostavu Hemodijaliznog centra te odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 7.000 KM  za njegovu izradu.

Primljena je k znanju i informacija Ministarstva urbanizma o izdavanju lokacijske informacije za dogradnju i rekonstrukciju dijela prizemlja Kantonalne bolnice Goražde za uspostavu Hemodijaliznog centra.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, imenovana je Komisija za izradu i pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2020-2022.godina.

Odobrena su novčana sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2019. godinu. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 50.000 KM dobilo je 8 privatnih preduzeća i poduzetnika.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice donijela i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2019.godinu u iznosu od 12.000 KM, a sredstva je dobilo osam korisnika iz ove kategorije.

Na ime ostvarivanja pomoći iz Programa održivog povratka, iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019.godinu  odobreno je  20.700 KM.

Na današnjoj sjednici doneseno je i više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi. Tako je u 2019.godini poljoprivrednim proizvođačima za podsticaje u animalnoj, biljnoj i gljivarskoj proizvodnji, te za investicije u poljoprivredna gazdinstva, ostale podsticaje i rezervna sredstva izdvojeno 248.589 KM.

Udruženju poljoprivrednika općine Goražde za „Posjete sajmovima“ odobreno je 1.500 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila i nekoliko odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

Vlada je takođe dala saglasnost da se iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Udruženju mladih općine Pale-Prača odobre novčana sredstva u iznosu od 800 KM za sufinansiranje realizacije kreativne i zabavne radionice za mlade, a Udruženju „Prijatelji škole“ iz Goražda 650 KM za sufinansiranje realizacije projekta „Klub čitalaca“.

Vlada je odobrila isporuku 2000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde, kao i 10.000 KM za normalno funkcionisanje ove ustanove.

Data je saglasnost na Zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o razrješenju direktora JU Dom za stara i iznemogla lica te usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak Upravnog odbora o prijedlogu izbora kandidata za vršioca dužnosti direktora ove ustanove na period do 90 dana, do okončanja konkursne procedure.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela odluku po kojoj su 1.i 2. januar 2020 godine neradni dani za sve budžetske korisnike.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.