• OBJAVLJENO: 17.01.2020.
37.sjednica
Vlada usvojila svoj Program rada za 2020.godinu kao i Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja BPK-a Goražde 2021-2027.

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 33, 34, 35 i 36. redovne i 2. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:   

2.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru da zaključi Ugovor o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu države sa BH Telecom dd Sarajevo, u svrhu izgradnje tk objekta-Skraćenje lokalne petlje  na lokalitetu Dedova voda;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Agros“ d.o.o. Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za prvo i treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju vršioca dužnosti direktora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencije za treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Beno“ d.o.o. Goražde;

2.6. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru da zaključi Ugovor o zakupnu prostora i antenskog stupa na lokaciji „Biserna“-Goražde i „Crijetež“-Hranjen, za smještaj telekomunikacione opreme sa Ministarstvom Sigurnosti BiH-Služba za poslove sa strancima;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za drugo i treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde;

2.8. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Direktora Direkcije za ceste BPK-a Goražde;

2.9. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde;

2.10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

2.11. Zaključak o davanju ovlaštenja premijeru BPK-a Goražde da sa Gradom Goražde zaključi Aneks II Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja sistema snabdijevanje pitkom vodom naselja Gornje Bare;

2.12. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za drugo  polugodište profitne marže privrednom društvu „Hubjer“ d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2020.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija za 2020.godinu;

3.3. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci zaposlenih u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština BPK-a Goražde i javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu BPK-a Goražde da izvrši provjeru diploma o stečenoj stručnoj spremi svih svojih zaposlenika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o načinu korištenja raspoloživih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća-privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ESCROW račun;

4.2. Odluka o plaćanju iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća – privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ESCROW  račun;

4.3. Incijativa za izmjene Zakona o socijanoj zaštiti, zaštiti žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, dostavlja se;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje ponude i potpisivanje Ugovora o isporuci softvera za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole (FUK);

4.5. Odluka o plaćanju po Ugovoru o isporuci softvera za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravlja i kontrole (FUK)

4.6. Odluka o isknjižavanju sredstava;

4.7. Odluka o imenovanju Radne grupe za izradu Računovodstvenih politika za kantonalne budžetske korisnike BPK i trezor.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Zaključci  o davanju saglasnosti ministru da zaključi ugovore o djelu;

5.2. Nacrt ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga koje će pružati institucijama BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Rješenje o utvrđivanju organizacionih jedinica za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencija o predmetima i aktima u            2020.godini;

6.2. Rješenje o razrješenju, Rješenje o imenovanju (privremenog) Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“ i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“;

6.3. Rješenje o razrješenju, Rješenje o imenovanju (privremenog) Upravnog odbora  JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“ i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje Upravnog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa da zaključi Ugovor o zakupu kancelarije sa Notarskom komorom FBiH.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec novembar i  decembar 2019.godine;

7.2. Izvještaj o utrošku sredstava.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614200-Tekući transferi pojedincima – BOR-003,BOR-004 i BOR-005;

8.3. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period februar-juli 2020.godine;

8.4. Zaključak o davanjuu saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu;

9.2. Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu;

9.3. Informacija o stanju ugroženosti arhivske građe Ministarstva finansija BPK Goražde i Vlade BPK-a Goražde i Urgencija o preduzimanju mjera radi zaštite arhivske građe Vlade BPK Goražde;

9.4. Razmatranje Zaključka Grada Goražda-Gradsko vijeće;

9.5. Poziv na dostavljanje projekata za izradu Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata za BiH (SSPP) za Energiju, dostavljeno  od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije;

9.6. Odgovor na poslaničko pitanje;

9.7. Odluka o pristupanju izrade Strategije razvoja BPK-a Goražde 2021-2027.godine;

9.8. Zahtjev za zaključenje ugovora o preuzimanju obaveza plaćanja naknade za povećanje snage priključka električne energije na objektu u naselju Šišeta u Goraždu;

9.9.Dostava elektroenergetske saglasnosti;

9.10. Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2018.godinu sa kratkim sažetkom Akcionog plana 2018-2021;

9.11. Mišljenje, traži se na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – dostavljeno od Skupštne Kantona.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Gražde da izvrši nabavku 50,4 tona drvene peleti;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja.

11. Razmatranje prijedloga zaključaka i odluka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

11.1. Izvještaj o potrošnji tečnih goriva službenih motornih vozila Vlade BPK-a Goražde koja su (bila) na upotrebi kod Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za period 01.01.-31.12.2019.godine.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Arhiva Kantona:

12.1.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

13. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta,  pod 2. tačkom dnevnog reda izmijeniti redosljed podtački, tako da podtačka  2.8. bude 2.10.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, sa dnevnog reda se povlači podtačka 3.3.

Na 37.redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila svoj Program rada za 2020.godinu te ga uputila Skupštini na davanje saglasnosti.

U osnovi ovog Programa rada stoji vizija Kantona kao modernog, evropski-orjentisanog kantona koji svoju politiku temelji na produktivnom i kontinuiranom zapošljavanju, efikasnoj administraciji i socijalnoj uključenosti, odnosno kanton snažne privredne infrastrukture koji omogućava zapošljavanje, rastući životni standard, uz održivo korištenje prirodnih resursa.

Vlada je utvrdila i Skupštini na usvajanje proslijedila dokument pod nazivom „Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu“ sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada čije će provođenje omogućiti stvaranje pretpostavki za provođenje ciljeva i politika utvrđenih ovim dokumentom.

Vlada je usvojila i Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja BPK-a Goražde 2021-2027.godine, kojom će se utvrditi ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionlani okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Na sljedećoj sjednici Vlada će, kako je istaknuto, formirati novi Kantonalni odbor za razvoj, odnosno postojeći odbor dopuniti novim članovima, kao i predstavnicima privrede i nevladinog sektora.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2018.godinu sa kratkim sažetkom Akcionog plana 2018-2021, te zadužila Kantonalni odbor za razvoj da Vladi što prije dostavi i Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2019.godinu.

Razmatran je i poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na dostavljanje projekata za izradu Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata za BiH (SSPP) za Energiju, te je zaduženo Ministarstvo za urbanizam da postupi po ovom pozivu i Vladi dostavi projekte koji bi se mogli kandidirati na ovu listu.

Vlada je zadužila Ministarstvo socijalne politike da pripremi mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, koji se nalazi u Domu naroda Parlamenta FBiH, te da ga dostavi Vladi kako bi ga Vlada razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru.

Na dnevnom redu današnje sjednice nalazio se i Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda koji od Vlade i Skupštine BPK traži da preispitaju i stave van snage Odluku o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava na prostoru Beriča i Ilovače. Vlada je primila k znanju ovaj zaključak, a budući da nije ovlaštena za preispitivanje skupštinskih odluka, sačekat će izjašnjenje Skupštine po ovom pitanju.

Nakon razmatranja zahtjeva, Vlada je dala saglasnost premijerki BPK za zaključenje ugovora o preuzimanju obaveza plaćanja naknade za povećanje snage priključka električne energije na objektu u naselju Šišeta u Goraždu sa privrednim društvom „Bosna-plastik“ d.o.o. Goražde.

Zbog obaveza premijerke i ministara, sjednica je prekinuta, a njen nastavak zakazan za ponedjeljak.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.