• OBJAVLJENO: 10.02.2020.
40.sjednica
Usvojen niz pravilnika kojima se reguliše realizacija prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 38 i 39. redovne i 7. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranja dijela profitne marže za JZU Apoteka „9.maj“ Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija trećeg dijela profitne marže privrednom društvu „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste za ponovno pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkurentni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja.                          

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2020.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2020.godinu;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku direktora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde o stavljanju na raspolaganje jednog stana za žrtve porodičnog nasilja;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojim je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01.-31.12.2020.godine;

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01.-31.12.2020.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o odobravanju prenosa prava vlasništva nad putničkim motornim vozilima, nabavljenim putem finansijskog lizinga;

4.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom službeniku Uprave policije MUP-a BPK Goražde.                         

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da potpiše sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu;

5.2. Zaključak kojim se prima k znanju revidirani dokument Upravnog odbora Fondacije „Istina za Goražde“ pod nazivom „Realizacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu, i kriterijima za priznavanje prava na participaciju troškova naknade za građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata i naknade za korištenje građevinskog zemljišta – rente braniocima i članovim njihovih porodica BPK Goražde, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje branilaca i članova njihovih porodica, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima i načinu korištenja prava branilaca i članova njihovih porodica na zdravstvenu zaštitu, troškove prevoza radi ostvarivanja zdravstvene zaštite van mjesta prebivališta i naknade putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvo, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje prava na participaciju troškova za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za participaciju troškova dženaze/sahrane u slučaju smrti ratnog vojnog invalida, člana porodice šehida-poginulog branioca i demobiliziranog branioca, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.8. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje drugih prava u skladu sa posebnim propisom, o realizaciji prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;

5.9. Zaključak kojim se prima k znanju Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja najosjetljivijih kategorija iz reda boračkih populacija;

5.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije rahm. Ferida Dizdarevića i saboraca.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za rapsisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. Godinu;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova prikupljanja podataka u cilju izrade Strategije za mlade, te obrada dostavljenih podataka za dodjelju studentskih stipendija.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Zaključak o zaključivanju Ugovora o djelu za Kantonalno tužilaštvo BPK Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Upozorenje na štetne posljedice na donošenje Godišnjeg plana gospodarenja u privatnim šumama na području BPK Goražde, – dostavljeno od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;

9.2. Pismo namjere,  dostavljeno od Internacionalnog univerziteta u Goraždu;

9.3. Zahtjev i informacija o djelatnosti firme TAG D.D. Goražde, dostavljeno od Tvornice alata Goražde d.d. Goražde;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK sa ekonomskog koda 614200- Tekući transferi pojedincima BAL 005 I BAL 006;

9.5. Informacija o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, od Vlade Federacije BiH;

9.6. Zaključak o imenovanju državnih službenika za obuke;

9.7. Obavijest Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK;

9.8. Dostava podataka.- dostavljena od Grada Goražda;

9.9. Inicijativa za Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

9.10. Dostava Izvještaja o mjerama aktivne politike zapošljavanja za 4. godine (2016-2019), dostavljeno od Službe za zapošljavanje BPK Goražde;

9.11. Informacija dostavljena od Federalnog ministarstva zdravstva;

9.12. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje dva Ugovora o djelu za poslove koji nisu sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose sa javnošću:

11.1. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 1.marta – Dana nezavisnosti BiH;

11.2. Zaljučak o davanju saglasnosti Službi za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog vršioca (VSS) u trajanju od dva mjeseca.

12.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju, kao i utvrđivanju načinu prodaje službenih motornih vozila koja se ne koriste, a nalaze se u vlasništvu ili su dodjijeljena na korištenje kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama.

13. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod 2.tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 2.1.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Informacija o razmještaju na III i IV sprat zgrade Vlade.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste za ponovno pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkurentni postupak) za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama te odobrila isplatu subvencija trećeg dijela profitne marže privrednom društvu „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde.

Usvojen je Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2020.godinu u iznosu od 260.000 KM. Sredstva su namijenjena razvoju i jačanju zdravstvenog sektora i biće, kako je istaknuto, prvenstveno usmjerena na uspostavljanje Dijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde.

Resornom ministru data je saglasnost za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojim je priznat status raseljenog lica i povratnika, kao i djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01-31.12.2020.godine.

Vlada je dala saglasnost na Odluku direktora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde o stavljanju na raspolaganje jednog stana u vlasništvu ove javne ustanove za potrebe smještaja i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja.

Odobren je takođe i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja najosjetljivijih kategorija iz reda boračkih populacija. S tim u vezi zaduženo je resorno ministarstvo da korespondira sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalnim zavodom za zapošljavanje te Službom za zapošljavanje BPK Goražde radi iskazivanja interesa za nastavak zajedničkih aktivnosti na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca te nezaposlenih demoblisanih boraca s područja našeg Kantona. Obaveza Kantonalne službe za zapošljavanje je da u saradnji sa Federalnim zavodom u ovoj godini planira sredstva za realizaciju projekta zapošljavanja navedenih kategorija, jedan je od zaključaka.

Vlada je razmatrala i revidirani dokument Upravnog odbora Fondacije „Istina za Goražde“ pod nazivom „Realizacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“ koji je sa usvojenim zaključcima upućen Skupštini radi uvrštavanja na dnevni red neke od narednih sjednica, kao i relevantnim subjektima zaduženim za njihovo sprovođenje.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2020.godinu. U 2019.godini ovaj vid zdravstvene zaštite koristilo je oko 160 korisnika za koje je Vlada, odnosno resorno ministarstvo obezbijedilo potrebna sredstva, a u 2020.godini za ovu namjenu biće potrebno 40.000 KM.

Vlada je nakon toga odobrila niz pravilnika kojima se reguliše realizacija prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Odobreni su pravilnici o uslovima, načinu, i kriterijima za priznavanje prava na participaciju troškova naknade za građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata i naknade za korištenje građevinskog zemljišta – rente,  prava na banjsko-klimatsko liječenje, prava na zdravstvenu zaštitu, troškove prijevoza radi ostvarivanja zdravstvene zaštite van mjesta prebivališta i naknade putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu, prava na participaciju troškova za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, kao i prava na participaciju troškova dženaze/sahrane u slučaju smrti ratnog vojnog invalida, člana porodice šehida-poginulog branioca i demobiliziranog branioca.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići- nastavnike engleskog jezika i islamske vjeronauke, te odobrila isplatu novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. godinu.

Razmatran je dopis Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, šumarskog inspektora koji je upozorio na štetne posljedice zbog ne donošenja Godišnjeg plana gospodarenja u privatnim šumama na području BPK Goražde, te zaduženo resorno ministarastvo da sačini informaciju o ovom pitanju s prijedlogom konkretnih mjera.

U nastavku sjednice, Vlada je zadužila ministarstva obrazovanja i privrede da se očituju o Pismu namjere Internacionalnog univerziteta u Goraždu, odnosno o zahtjevu i informaciji  Tvornice alata Goražde d.d. Goražde .

Usvojen je Program utroška sredstava Vlade BPK sa ekonomskog koda – Tekući transferi pojedincima za 2020.godinu u iznosu od 74.400 KM. Sredstva su namijenjena za obezbjeđivanje prava na korištenje obavezne zdravstvene zaštite za lica u BPK Goražde koja nisu zdravstveno osigurana ni po jednom osnovu, te jednokratnu novčanu pomoć za lica koja se nalaze u stanju zdravstvene, socijalne i druge potrebe, a to pravo ne mogu ostvariti na drugi način.

Primljena je k znanju Informacija Vlade Federacije BiH o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Vlada je zadužila, takođe sva ministarstva da imenuju po dvije osobe ispred svog ministarstva koje će prisustvovati obukama koje organizuje Direkcija za europske integracije u skladu sa Planom obuka u oblasti Europskih integracija za 2020. godinu.

Nakon razmatranja Informacije dostavljene od Federalnog ministarstva zdravstva, u kojoj se obavezuju osnivači dijaliznih centara da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavku dijaliznih aparata i sredstava za provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja, Vlada je zadužila sekretara Vlade da federalnom ministarstvu dostavi Informaciju o aktivnostima Vlade BPK na uspostavi Dijaliznog centra u Goraždu, uz molbu za pružanje podrške u konkretnim aktivnostima.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 1.marta – Dana nezavisnosti BiH.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.